simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IsaacNin:memColl ܕܐܠܗܐ ܚܒܝܒܝ̈ ܇ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܐܢܝܢ̈ ܇ ܐܝܟ ܕܐܦ ܐܬܝܗܒܘ ܡ̇ܢ ܒܗ̇ ܢܦܫܢ . ܘܠܚܕܘܬܐ ܕܒܗܕܐ ܇ ܡܢܘ ܢܣܦܩ ܀ 4ܗܠܝܢ
IsaacNin:memColl ܕܡܫܬܒܗܪ ܠܡ ܇ ܒܡܪܝܐ ܢܫܬܒܗܪX . ܬܡܝܗ ܗܘ ܫܘܒܗܪܐ ܗܢܐ ܇ ܡ̇ܢ ܇ ܘܢܬܡܠܐ ܚܕܘܬܐ . ܘܢܬܬܪܝܡ ܠܒܢ ܒܐܠܗܐ ܡܐ ܕܝܕܥܢ ܗܠܝܢ .
IsaacNin:memColl ܡܫ̇ܡܠܝ ܇ ܒܥܒ̇ܕܐ ܕܝܢ ܠܐ ܡ̇ܨܠܚ ܇ ܐܦ ܕܠܐ 1310dd· ܡ̇ܢ ܕܒܛܝܒܘܬܐ ܗܕܐ ܗܝ ܇ ܕܟܕ ܩܠܝܠ ܦܠܚ ܐܝܟ ܚܝܠܗ ܘܒܨܒܝܢܗ
IsaacNin:memColl ܘܕܠܐ ܚܛܗ ܠܐ ܡ̇ܨܝܐ ܕܐܗܘܐ ܇ ܐܢܬ ܕܝܢ ܒܩܠܝܠ ܥܒ̇ܕܐ· ܡ̇ܢ ܘܠܐ ܡܕܡ ܡܫܟܚ ܐܢܐ ܇ ܐܝܟ ܚܝܠܝ ܕܝܢ ܦ̇ܠܚ ܐܢܐ . ܕܠܐ ܥܕܠܝ
IsaacNin:memColl ܕܥܬܝܕ ܇ mܛܝܒܘܬܐ ܗ̇ܘܝܐ ܕ̇ܝܢܐ ܘܠܘ ܟܐܢܘܬܐ . ܡ̇ܢ ܇ ܘܒܓܙܪ ܕܝܢܗܘܢ ܡܪܚܡܢܐܝܬ ܡܬܚ̇ܫܚܐ . ܒܕ ܒܥܠܡܐ
IsaacNin:memColl ܕܟܡܐ X1 ܕܡ̇ܨܝܐ ܠܥܠܠܬܐ̈ ܢܟ̇ܣܐ ܇ ¹⁰ܘܟܕ ܡܣ̇ܟܠ ܠܐ ܡ̇ܢ ܇ ܕܐܝܟ ܐܝܟܢ ܫܡܥ ܀ 24ܕܚܕ ܚܛܐ ܠܐ ܚ̇ܫܒ ܠܗ ܚܛܝܐ . ܒܣܝܡ ܠܗ
IsaacNin:memColl ܟܕ ܢ̇ܦܠ ܇ ܡܚ̇ܦܐ ܥܠܘܗܝ . ܘܗ̇ܝ ܕܠܐ ܢܐܬܝܢ̈ ܠܝܕܥܬܐ ܡ̇ܢ ܇ ¹⁰ܘܟܕ ܡܣ̇ܟܠ ܠܐ ܡܪ̇ܦܐ ܠܗ ܚܢܢܗ ܕܢܬܦܪܣܐ . ܒܪܘܪܒܬܐ̈
IsaacNin:memColl ¹⁷ܠܐ ܣܦܩܝܢ ܠܘܬ ܗ̇ܝ ܇ ܕܒܓܠܝܐ ܢܣܒܘܢ ܫܘܝܐܝܬ . ܠܘܬܗ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܣܟ ܘܙܥܘܪ ܇ ܫܘܝܐ ܠܘܬ ܫܘܒܩܢܐ . Xܡܢ-- ܘܟܕ ܢܣܘܒܐ̈
IsaacNin:memColl ܟܕ ܚܛܝܐ ܗܘ ܒܥܠܬܐ ܙܥܘܪܬܐ ܇ ܡܚܕܐ ܙܕܝܩܐ ܠܗ ܢܩܪܐ ܇ ܘܡܛܠ ܡ̇ܢ ܗܢܘ ܨܒܝܢܗ· ܕܠܟܠ ܐܢܫ ܒܟܠ ܥܠܠܢ̈ ܢܫܒܘܩ . 34ܕܠܗܢܐ
IsaacNin:memColl ܕܒܗܠܝܢ ܐܝܬܘܗܝ ܗܪܓܗ ܘܥܢܝܢܗ ܠܠܝ ܐܝܡܡ ܇ ܘܡܢ ܚܪܝܢܐ ܡ̇ܢ ܕܝܢܐ ܬܪܝܨܐ ܇ ܕܠܢ ܠܣܢܝܐ̈ ܢܫܦܪ ܫܐܝܠܐܝܬ ܀ 39ܘܒܕܓܘܢ
IsaacNin:memColl ܕܡܢ ܗܪܟܐ ܫ̇ܘܚܐ ܚܕܘܬܗ ܇ ܗܢܐ ܚܕܘܬܗ ܚܕܘܬܐ ܗܝ ܕܚܠܦ ܓܘܐ ܡ̇ܢ ܥܘܬܪܐ ܗܘ ܝ X35ܘܥܘܬܪܗ ܕܝܠܢ ܗܘ ܪܚܡܐ̈ ܘܚܘܒܐ ܘܛܒܘܬܐ ܇
IsaacNin:memColl ܕܟܕ ܒܗܠܝܢ ܡܫܬܟܚ ܇ ܥ̇ܢܐ ܗܘܢܐ ܒܟܠܙܒܢ . ܕܡܢ ܟܠܦܪܘܣ ܥܠ ܡ̇ܢ ܗ̇ܝ ܕܫܐܠܘ ³¹ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܘܡܬܝܗܒܐ ܠܟܘܢXX ܀ 51ܐܝܟ
IsaacNin:memColl ܇ ܒܠܐ ܡܣܝܟܘܬܐ ܘܒܡܥܠܝܘܬܐ ¹¹ܕܟܝܢܗ . ܗܕܐ ܕܝܢ ܇ ܡܛܠ ܠܐ ܡ̇ܢ ܡܫܗX . ܒܟܠ ܕܘܟ ܓܝܪ ܐܝܬܘܗܝ ܘܡܢ ܟܠ ܕܘܟ ܪܚܝܩ . ܗ̇ܝ
IsaacNin:memColl ²ܣܥܘܪܘܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܕܦܓܪܐ· ܨܘܡܐ ܇ ܬܫܡܫܬܐ ܇ ܙܕܩܬܐ̈ ܇ ܡ̇ܢ ܕܘܟܬ ܦܫܐ ܡܡ̇ܠܝܐ ܠܟܠܗ̇ ܓܘܫܡܢܘܬܐ ܕܕܘܒܪܐ̈ . ܕܘܒܪܐ̈
IsaacNin:memColl ܒܥܬܐ ܡܝܬܪܬܐ ܕܢܦܫܐ ܘܦܝܣܐ̈ ܡܥܕܪܢܐ̈ ܕܡܬܩ̇ܪܒܝܢ ܇ ܡ̇ܢ ܘܠܡܬܕܪ ܓܘ ܡܢ ܣܘܟܠܐ ܠܚܒܪܗ ܕܝܬܝܪ ܬܡܝܗ ܘܢܗܝܪ . ܨܠܘܬܐ
IsaacNin:memColl ܛܟܣܐ ܐܢܝܢ ܕ ܓܠܝܢܐ ܕܐܪܙܐ̈ ܇ ܕܪܡ ܗܘ ܡܢ ܟܠ ܐܝܠܝܢ¹⁹ ܡ̇ܢ ܇ ܠܦܘܬ ܢܝܫܐ ܕܨܒܘܬܐ̈ ܕܥܠܝܗܝܢ ܡܬܬܙܝܥܝܢ . ܗܠܝܢ
IsaacNin:memColl ܕܢܨ̇ܠܐ ܕܢܦܫܐ ܗܝ . 20ܗܕܐ ܕܝܢ ܕܢܬܬ̇ܐܪ ܥܠ ܟܣܝܬܐ̈ ܇ ܡ̇ܢ ܠܐ ܡܬܓܡܪܢ̈ ܇ ܘܗܝ ܒܠܥܕܝܗܝܢ ܠܐ ܢ̇ܗܪܐ ܘܡܬܚ̇ܝܠܐ ܇ ܗ̇ܝ
IsaacNin:memColl ܥܢܝܢܐ ܪܥܠܡܐ ܠܥܢܝܢܐ ܕܐܠܗܐ ܠܟܠܟܘܢ ܓܠܝܐ . ܡܟܝܠ ܡ̇ܢ ܥܙ . ܢ ܐܡܝܢ ܘܐܡܝܢ݅ : XXXܢ XXܝ ܕܠܘܬ ܡܪܢ . ܕܣܩܘܒܠܐ ܗܘ
IsaacNin:memColl ܕܠܝܬ ܠܗܘܢ ܫܘܬܦܘܬܐ ܒܥܘܕܪܢܐ ܕܡܢ ܐܪܙܐ̈ ܕܒܥܕܬܐ ܀ ܡ̇ܢ ܠܐܪܙܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܕܥܕܬܐ ܇ ܘܠܘ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܚܛܘ ܪܡܙܐ ܇ ܐܝܟ
IsaacNin:memColl ܕܒܗ ܒܥܒ̇ܕܐ ܗܘܝ̈ ܡܢ ܟܕܘ ܘܒܐܝ . Xܝ̇ܗܘܢ ܣܝܡ ܣܘܥܪܢܐ ܇ ܡ̇ܢ ܡܦܝܣܝܢ ܥܠ ܗܕܐ ܘܒ̇ܥܝܢ ܚܘܣܝܐ ܐܦ ܥܠ ܡܝ̇ܬܐ ܀ 20ܘܐܝܟ