simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IsaacNin:memColl . X4 17ܟܝܢܐ ܡ̇ܢ ܕܐܝܬܘܬܐ ܠܐ ܡܬܚܙܐ
IsaacNin:memColl ܕܢܬܝܕܥܘܢ . ܘܡܬܝܕܥܝܢ ܡ̇ܢ ܇ ܒܝܕ ܗܪ
IsaacNin:memColl ܀ ¹̈⁰ 3ܙܢܘܗܝ̈ ܡ̇ܢ ܕܥܢܝܢ ܡܝܬܪܬܐ̈ ]ܗܢܘܢ
IsaacNin:memColl ܢܬܚ̇ܘܐ ܇ ܗܟܘܬ ܡ̇ܢ ܡܦ̇ܣ ܐܢܐ ܕܬ̇ܒܥ
IsaacNin:memColl ܫܘܒܩܢܐX ܇ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ¹⁰ܕܡܦ̇ܣ ܒܨܒܝܢܗ ܕܐܒܐ
IsaacNin:memColl ܐܢܢܩܐ ܓܝܪ ܕܟܠ ܡ̇ܢ ܕܡܣܬܟܠܢܐܝܬ ܡܨ̇ܠܐ ܇
IsaacNin:memColl ܡܬܬܙܝܥܢ̈ . ܣܘܟܠܐ̈ ܡ̇ܢ ܕܡܢ ܨܠܘܬܐ ܘܫܘܟܢܐ̈
IsaacNin:memColl ܕܢܣ̇ܝܒܪ ܇ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܒܗܘܢ ܚ̇ܐܪ .
IsaacNin:memColl ܨܐܕܝ ܇ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܡܛܠܬܗ̇ ܕܗܕܐ ܢܬܠ
IsaacNin:memColl ܇ ܐܘ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܛ̇ܥܐ ܠܗܝܢ ܐܘ
IsaacNin:memColl ܚܫܐX . ܕܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܚܠܦ ܬܠܡܝ̇ܕܐ ܥ̇ܒܕ
IsaacNin:memColl ܕܢܘܕܥܢ . ܕܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܫܘܡܠܝܐ ܝ8 ܗܘܐ
IsaacNin:memColl ܕܒܗ . ܘܡܢܗܝܢ ܡ̇ܢ ܠܚܘܝܠܐ ܘܣ̇ܒܪܐ ܪܒܐ
IsaacNin:memColl ܐܒܐ ܇ ⁴⁷ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܚܣܝܪܐ ܗܘܬ ܗܕܐ
IsaacNin:memColl ܐܢܬX . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܗܕܐ ܡܚ̇ܘܐ ܕܚܟܝܡ
IsaacNin:memColl ܀ 26ܡܢ ܙܢܘܗܝ̈ ܡ̇ܢ ܠܐܢܫ ܠܐ ܬ̇ܚ̣ܒ
IsaacNin:memColl ܐܠܗܐ . ܙܢܝ̇ܐ ܡ̇ܢ ⁶⁶ܡܫܬܚܠܦܝܢ ܇ ܐܢܬ
IsaacNin:memColl ܡܫܟܚ . 30ܠܦܘܠܘܣ ܡ̇ܢ ܠܐ ܠܐ ܣܩܘܒܠܝܘܬܐ
IsaacNin:memColl ܚܝܠܗ . ܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܕܡܚܝܠܘܬܐ ܕܟܝܢܐ ܟܡܐ
IsaacNin:memColl . ܗ̇ܝ ܕܢܕܥ ܡ̇ܢ ܇ ܠܐ ܕܝܢ