simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IšoAdiab:Epist ܡܛܠ ܪܚܡܐ̈ ܚܬ̤ܬܐ ܃ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܢܟܬܘܒ ܐܘ ܢܐܡܪ ܆ ܫܘܝܐ ܡ̇ܢ ܢܩܒܘܥ ܃ ܘܢ̣ܫܕܪ ܠܪܚܡܝܢ̈ ܬܚܘ ܬܗ ܕܪܥܝܢܢ ܂ ܕܠܐܚܪܢܐ̈
IšoAdiab:Epist ܕܘܒܪܐ ܕܓܘܐ ܂ ܚܕ ܘܗܘ̣ ܟܕ ܗܘ̣ ܠܟܠ ܐܢܫ ܂ ܘܝܚܝܕܐܝܬ ܕ ܢ ܡ̇ܢ ܢ̣ܒܨܘܪ ܡܚܣܪ ܠܓܘܐ ܂ ܘܐܢ ܢܘܣܦ ܡܣܓܦ ܠܩܢܘܡܗ ܂ ܐܠܐ ܢܗܘܐ
IšoAdiab:Epist ܠܐ ܢܓܥܨ ܐܝܟ ܕܐܦ ܗܐ ܡܬܚܙܝܐ ܗܝ ܠܟܠܢܫ ܃ ܕܙܟܘܬܗܘ ܢ ܡ̇ܢ ܕ ܢ ܐܦ ܗܕܐ ܗܝ ܚܪܬܐ ܕܣܒܪܗܘ ܒܓܠܝܢܐ ܡܠܟܘܬܗ ܕܡܫܝܚܐ̣ ܂
IšoAdiab:Epist ܟܪܣܛܝܢܐ ܐܪܬܕܘܟܣܘܣ ܂ ܘܡ̣ܢ ܐܡܐ ܕܝܢ ܟܪܣܛܝܢܐ ܗܪܛܝܩܐ ܡ̇ܢ ܕܪܫܝ ܂ ܘܐܦ ܂ X ܂ ܝ ܙܒܢܐ ܣܦܩܐܝܬ ܡ̇ܨܠܚ ܠܗ ܂ ܗܘ̇ ܕܡ̣ܢ ܐܒܐ
IšoAdiab:Epist ܒܝܫܐܝܬ ܥܒ̣ܕܬ ܕܕܠܐ ܒܙ̣ܕܩܐ ܐܚ̣ܒܬ ܂ ܒܐܚܪܬܐ ܕܝܢ ܡ̇ܢ ܕܒܨܝܪܘܬܢ ܚܒܬ ܃ ܟܕ ܠܝܬ ܗܘܐ ܒܗ ܡܠܘܐܐ ܡܬܪܚܡܢܐ ܃ ܐ ܂
IšoAdiab:Epist ܠܘܬܗ ܢܬܦܢܝ ܚܝܠܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܒܐܘܪܚܐ ܢܗܪܝܬܐ ܂ ܘܠܟ ܕܝܢ ܆ ܡ̇ܢ ܡ̇ܢ ܠܒܣܬܪܝ ܐܗܦܟܢܝ ܣܩܘܒܠܐ ܕܥܪܨ ܂ ܘܗܫܐ ܕܝܢ ܆ ܠܝ
IšoAdiab:Epist ܓܝܪ ܒܫܬܩܐ ܕܢܝܚܐ ܡܘܒܠ ܂ ܗܢܐ ܕܝܢ ܕܐܘܠܨܢܐ ܡܝܬܐ ܂ ܘܗܘ̇ ܡ̇ܢ ܐ ܝܠܕܐ ܕܡ̣ܢ ܐ ܘܟܒܪ ܐܦ ܡܝܬܪ ܒܡܕܡ ܡܘܬܐ ܡ̣ܢ ܝܠܕܐ ܂
IšoAdiab:Epist ܡܛܠ ܡܓܥܠܢܘܬܐ ܕܡ̣ܢ ܩܕܡ ܗܫܐ ·X ܂ · ܒܐܓܪܬܐ ܂ ܗܝ̇ ܡ̇ܢ ܐܢܐ 1ܗܘ̣ ܓܝܪ ܠܗܕܐ ܂ ܡ̣ܢ ܛܟܣܐ ܘܡ̣ܢ ܙܢܐ ܂ ܡ̣ܢ ܛܟܣܐ
IšoAdiab:Epist ܓܝܪ ܡܢܬܝܐ ܗܘ ܘܦܫܝܛܐ ܂ ܒܚܫܚܬܗ ܕܝܢ ܥܦܝܦܐ ܂ · ܝ · ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܣܢܐܬܐ ܣܡܝܐ ܗܘ̣ ܂ ܗܢ̇ܘ ܕܝܢ ܡܣܠܝܐ ܗܘ ܂ ܒܥܠܬܗ
IšoAdiab:Epist ܐܝܟ ܕܒܚܫܐ̣ ܟܕܘ ܗܠܝܢ ܂ ܠܟ ܕܝܢ ܐܘ ܂ ܝ ܂ ·ܥܙ ܙܐܝܬ ܠܪܫܝܢܗ ܡ̇ܢ ܐ ܢ ܐܨܦ ܠܦܝܣܐ ܕܒܥܒ̇ܕܐ ܡ̣ܢ ܟܠܢ ܒܙܒܢܐ ܕܙ̇ܕܩ ܂ ܠܐ ܠܟ
IšoAdiab:Epist ܗܘ̇ ܡܐ ܕܐܝܬܝ ܐܬܚܙܐ ܂ ܗܢܘ̇ ܪܢ̈ ܆ ܝܝ ܗܕܝܘܛܐ ܂ ܒܐܚܪܬ ܐ ܡ̇ܢ ܟܕ ܂ X ܡܣܬܒܪܐ ܕܚ̇ܫܚܐ ܆ ܗܝ̇ ܕܒܡܘܙ ܓܐ ܠܡܬܥܢܝܘ · ܕܒܚܕܐ
IšoAdiab:Epist ܠܗܝ̇ ܩܕܡܝܬܐ ܂ ܠܗܕܐ ܕܝܢ ܕܗܫܐ ܃ ܕܒܠܚܘܕ ܥܘܗܕܢܐ̈ ܡ̇ܢ ܂ ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ ܂ ܗܢ̇ܘ ܕܝܢ ܚܘܒܐ ܡ̣ܢ ܦܐܪܘܗܝ̈ ܂ ܗܠܝܢ
IšoAdiab:Epist ܡܬܬܚܝܢ ܂ ܒܥܠܒܒܐ̈ ܕܝܢ ܡܓܚܟܝܢ ܂ ܘܠܝ ܝܬܝܪ ܡ̣ܢ ܟܠܢܫ ܡ̇ܢ ܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܫܟܝܪ ܠܦܪܘܫܐ̈ ܦܘܪܣܝܐ ܕܡܦܘܠܬܟܘܢ ܂ ܘܪܚܡܐ̈
IšoAdiab:Epist ܡܪܚܡܢܐ̈ ܐܘܟܝܬ ܚܟܝܡܐ̈ ܆ ܝܬܝܪ ܡ̣ܢ ܫܠ-ܝܚܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܡ̇ܢ ܕܡܪܢ ܂ ܐܦܠܐ ܓܝܪ ܙܕܩܐ ܗܘܬ̣ ܘܠܐ ܡܨܝܐ ܗܘܬ̣ ܃ ܕܚܢܢ ܢܗܘܐ
IšoAdiab:Epist ܓܝܪ ܃ ܕܐܢܐ ܩܢܘܡܝ ܐܩܘܡ ܩܕܡܝܟ ܥܠ ܐܦܝ̈ ܗܕܐ ܂ ܘܟܠ ܡܐ ܡ̇ܢ ܂ ܠܐ ܡܕܝܢ ܦܩܚܐ ܐܦܠܐ ܕܝܢ ܐܝܟ ܕܙ̇ܕܩ ܂ ܙ̇ܕܩ ܗܘ̣ܐ
IšoAdiab:Epist ܘܛܒ ܟܚܝܕ ܂ ܒܥܘܡܪܐ ܕܝܢ ܘܛܒ ܟܢܝܟ ܂ ܒܨܘܡܐ ܝ ܕܝܢ ܘܛܒ ܡ̇ܢ ܕܚܠܝܨܘܬܗܘܢ ܒܥܠܡܐ ܒܟܠܗ ܫܘܡܠܝܐ ܡܝܬܪܐ ܂ ܒܐܣܟܡܐ
IšoAdiab:Epist ܃ ܪܕܦ ܒܟܠܙܒܢ ܂ ܘܡ̇ܝܬܐ ܚܠܦ ܗܕܐ ܃ ܟܠ ܛܘܒܐ ܡܬܝܩܪܢܐ ܡ̇ܢ ܢܬܢܩܦ ܆ ܐܣܟܡܐ ܕܐܝܩܪܐ · X · X ܡܫܟܚ ܠܡܩܢܝܘ ܂ ܘܠܫܝܛܘܬܐ
IšoAdiab:Epist ܠܡܘܬܐ ܕܐܢܢܩܐ ܃ ܘܠܗܘ̇ ܕܝܢ ܠܡܘܬܐ ܕܒܝܕ ܣܝܦܐ ܃ ܐܠܐ ܒܬܪ ܡ̇ܢ ܪܕܦܬܝܗܝ ܡ̣ܢ ܡܕܝܢܬܟ ܝX ܥܡ ܩܝܘܡܐ ܕܡܫ̣ܚ ܠܟ ܆ ܠܗܘ̇
IšoAdiab:Epist ܩܕܡܝܐ̈ ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ ܕܐܡ̇ܪܬ ܃ ܥܠܠܬܐ̈ ܣܘܥܪܢܝܬܐ̈ ܐܘܠܕ ܡ̇ܢ ܒܨܝܪܘܬܝ ܠܐܒܗܘܬܟ ܆ ܐܬܡܨܝܬ ܠܓܡܪ ܠܡܥܒܕ ܂ ܘܠܙܒܢܐ̈
IšoAdiab:Epist ܕܐܫܬܪܝ ܆ ܐܝܟ ܡܣܒܪܢܘܬܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܛܥ̣ܫܘ ܆ ܐܘܕܝ̣ܬ ܂ · ܂ ܡ̇ܢ ܛܒܐܝܬ ܒܣܘܥܪܢܐ̈ ܕܓܕܫܘ ܃ ܐܫܬܪܝ ܕܝܢ ܠܐ ܛܒܐܝܬ ܡ̣ܢ