simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IšoAdiab:Epist ܕܐܕܥ ܐܦܢ ܟܣܝܐܝܬ ܙܛܐܡܐ̈ ܕܐܫܬܟܚܘ ܡܘܕܥ ܐܢܐ ܠܟ ܓܠ ܂ ܡ̇ܢ ܫܘܡܠܝܐ ܘܠܐ ܢܫܬܟܚ ܕܣܟܠ ܂ ܬܘܒ ܕܝܢ ܡܢܐ ܂ ܨܒ̇ܐ ܐܢܐ
IšoAdiab:Epist ܐܝܟ ܕܒܚܫܐ̣ ܟܕܘ ܗܠܝܢ ܂ ܠܟ ܕܝܢ ܐܘ ܂ ܝ ܂ ·ܥܙ ܙܐܝܬ ܠܪܫܝܢܗ ܡ̇ܢ ܐ ܢ ܐܨܦ ܠܦܝܣܐ ܕܒܥܒ̇ܕܐ ܡ̣ܢ ܟܠܢ ܒܙܒܢܐ ܕܙ̇ܕܩ ܂ ܠܐ ܠܟ
IšoAdiab:Epist ܒܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܫܘܡܠܝܐ ܐܓܘܢܐ ܕܩܐ̇ܡ ܆ ܛܝܒܘ ܕܡܘܗܒܬܐ ܡ̇ܢ ܡܠܬܐ ܂ ܚܠܦܝܟ ܕܝܢ ܦܪܘܥܐ ܕܚܘܒܬܐ ܝ̇ ܕܡܣܬܒ̣ܪܐ ܂ ܘܐ ܢ
IšoAdiab:Epist ܗܟܝܠ ܐܘ ܪܚ̇ܡ ܐܠܗܐ ܆ ܩܕܡ ܕܠܡ̇ܢ ܕܟܬܒ ܝ ܐܝܠܝܢ ܕܩܪܝܬ ܡ̇ܢ ܡܬܢܨܚ ܪܚ̇ܡ ܐܠܗܐ ܡܪܝ ܝܙܕܫܒܘܪ ܝܫܘܥܝܗܒ ܒܡܪܢ ܫܠܡ ܂ ܠܟ
IšoAdiab:Epist ܠܦܘܬ ܫܐܠܬܐ̈ ܚܠܦܐ̈ ܛ̣ ܂ ܝܒܘ ܠܡܘܗܒܬܗ ܂ ܘܐܢ ܕܢ ܡ̇ܢ ܒܟܠ ܕܩ̇ܪܐ ܠܗ ܂ ܒܠܚܘܕ ܕܝܢ ܡܘܬܐ ܂ ܗܝ̇ ܕܟܬܝܒܐ ܂ ܘܐܢ
IšoAdiab:Epist ܕܚ̇ܫܚ ܕܢܩܘܡ ܒܕܘܟܬܐ ܕܬܫܡܫܬܗ ܂ ܗܘ̇ ܕܐܝܟ ܕܫܡ̇ܥܬ ܃ ܐܦ ܡ̇ܢ ܩܕܝܫܐ ܒܡܠܬܐ ܫܪܝܪܬܐ ܩܕܡ ܩܠܝܠ ܝܘܡܬܐ̈ ܕܥܘܢܕܢܗ ܃ ܥܠ
IšoAdiab:Epist ܂ ܥܠ ܕܒܟܠܗ ܫܘܒܚܐ ܕܡܝܬܪܘܬܐ ܐܬܓܡܪܘ ܒܐܓܘܢܐ̈ ܕܙܪ ܂ ܡ̇ܢ ܂ ܘܡܛܠ ܗܢܐ ܛܘܒܢܐ̈ ܐܢܘܢ ܒܫܪܪܐ ܘܐܦ ܕܘܝܐ̈ ܂ ܛܘܒܢܐ̈
IšoAdiab:Epist ܐܬܥ̇ܨܝ̣ܬ ܠܡܐܡܪ ܃ ܡ̣ܢ ܚܫܐ ܡܟܐܒܢܐ ܕܥ̣ܪܨ ܥܠܝ ܒܫܡܥܐ ܡ̇ܢ ܕܐ·ܟ ܗܠܝܢ ܐܪܦܝ̣ܘ ܝܪܘܬܐ̈ 1 ܠܥܘܡܪܝܗܘܢ̈ ܂ ܗܠܝܢ
IšoAdiab:Epist ܡܬܬܚܝܢ ܂ ܒܥܠܒܒܐ̈ ܕܝܢ ܡܓܚܟܝܢ ܂ ܘܠܝ ܝܬܝܪ ܡ̣ܢ ܟܠܢܫ ܡ̇ܢ ܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܫܟܝܪ ܠܦܪܘܫܐ̈ ܦܘܪܣܝܐ ܕܡܦܘܠܬܟܘܢ ܂ ܘܪܚܡܐ̈
IšoAdiab:Epist ܡܛܠ ܡܓܥܠܢܘܬܐ ܕܡ̣ܢ ܩܕܡ ܗܫܐ ·X ܂ · ܒܐܓܪܬܐ ܂ ܗܝ̇ ܡ̇ܢ ܐܢܐ 1ܗܘ̣ ܓܝܪ ܠܗܕܐ ܂ ܡ̣ܢ ܛܟܣܐ ܘܡ̣ܢ ܙܢܐ ܂ ܡ̣ܢ ܛܟܣܐ
IšoAdiab:Epist ܡܛܠ ܪܚܡܐ̈ ܚܬ̤ܬܐ ܃ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܢܟܬܘܒ ܐܘ ܢܐܡܪ ܆ ܫܘܝܐ ܡ̇ܢ ܢܩܒܘܥ ܃ ܘܢ̣ܫܕܪ ܠܪܚܡܝܢ̈ ܬܚܘ ܬܗ ܕܪܥܝܢܢ ܂ ܕܠܐܚܪܢܐ̈
IšoAdiab:Epist ܃ ܡܚܝܠܘܬܐ ܣܓܝܐܬܐ ܕܦܓܪܐ ܥ̇ܬܕ ܠܟ ܂ ܘܕܡܛܠ ܬܪܬܝܗܝܢ̈ ܡ̇ܢ ܥܙܝܙܬܐ ܥܬܕܬ ܠܟ ܂ ܘܫܡ̇ܥܬ ܕܝܢ ܬܘܒ ܃ ܕܐܦ ܟܘܪܗܢܐ ܕܓܕܫ
IšoAdiab:Epist ܥܕܡܐ ܠܠܥܙܪ ܂ ܒܗܝ̇ ܕܝܢ ܥܕܡܐ ܠܐܝܘܒ ܂ ܒܬܪܬܝܗܝܢ ܕܝܢ ܡ̇ܢ ܘܗܢܝܐܝܬ ܣܒܘܠ ܒܘܣܡܐ ܕܡ̣ܢ ܡܣܟܢܘܬܐ ܘܟܘܪܗܢܐ̈ ܂ ܒܗܝ̇
IšoAdiab:Epist ܟܬܒ̇ܬ ܃ ܝ ܐܢܬܘܢ ܕܝܢ ܫܬ̣ܩܬܘ̣ܢ ܂ ܨܐܕܝ ܒܠܚܘܕ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܢܘܓܪܐ ܕܙܒܢܐ ܂ ܡ̣ܢ ܗܝܕܝܢ ܪܢ̈ ܘܠܟܐ ܃ ܡ̣ܢ ܐܡܬܝ ܕܐܢܐ
IšoAdiab:Epist ܐܪܘܥ ܩܢܛܐ ܕܡ̣ܢ ܡܒܣܝܢܘܬܐ ܡܣܪܕ ܗܘ̣ܐ ܂ ܕܐܪܘܥ ܕܝܢ ܡ̇ܢ ܦܓ̇ܥܬ ܣܘܓܐܐ ܚ̇ܫܬ ܠܚܕܘܬ ܐ ܡ̣ܢ ܙܢܐ ܆ 0 ܕܫܘܟܢܟ ܂ ܘܕܠܐ
IšoAdiab:Epist ܗܘ̇ ܡܐ ܕܐܝܬܝ ܐܬܚܙܐ ܂ ܗܢܘ̇ ܪܢ̈ ܆ ܝܝ ܗܕܝܘܛܐ ܂ ܒܐܚܪܬ ܐ ܡ̇ܢ ܟܕ ܂ X ܡܣܬܒܪܐ ܕܚ̇ܫܚܐ ܆ ܗܝ̇ ܕܒܡܘܙ ܓܐ ܠܡܬܥܢܝܘ · ܕܒܚܕܐ