simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IšoAdiab:Epist ܕܡܣܠܝ ܇ ܕܠܐ ܐܡܪ ܕܐܦ ܐܚܝܕ ܟܠ ܘܡXܠܐܒ ܠܟܠ ܃ ܡܣܠܝ ܡ̣ܢ ܡ̇ܢ ܘܕܪܘܚ ܩܒܠ ܡ̣ܢ ܐܢܫ ܒܪܢܫܐ ܂ ܥܠ ܕܟܠ ܒܪܢܫ ܡܣܠܝ ܗܘ ܝ ܡ̣ܢ
IšoAdiab:Epist ܕܡ̣ܢ ܚܝܠܐ ܕܗܘܠܐ̈ ܩܕܡܝܬܐ ܐܝܬܝܗܝܢ ܆ ܡܪܦܐ ܐܢܐ ܗܫܐ ܡ̇ܢ ܐܦ ܡ̣ܢ ܗܕܐ ܂ ܠܬܢܝܐ ܕ ܢ ܕܬܒܥܬܐ̈ ܕܒܬܪ ܗܕܐ ܃ ܂ ܝX ܂ ܙ ܐܝܟ
IšoAdiab:Epist ܡ̣ܢ ܨܪܝܟܘܬܐ ܃ ܒܝܫܐ̈ ܐܢܘܢ ܂ ܘܐܢܕܝܢ ܡ̣ܢ ܚܘܨܦܐ ܡܪܚܐ ܃ ܡ̇ܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܥܠ ܣܘܥܪܢܐ̈ ܓܠܝܐ̈ ܃ ܐܘ ܡ̣ܢ ܚܘܨܦܐ ܡܪܚܐ ܂ ܘܐܢ
IšoAdiab:Epist ܐܘܙܦܬ̇ ܂ ܠܐ ܕܝܢ ܐܬܦܪ ܘܫܦܝܪ ܡ̇ܕܝܢ ܓܕܫ ܠܟ ܃ ܐܢ ܗܘ ܡ̇ܢ ܕܝܠܟ ܂ ܥܘܗܕܢܐ̈ ܛܒܐ̈ ܕܚܘܒܠܐ̈ ܐܘܣ̣ܦܬ ܕܝܢ ܆ ܕܠܗܢܐ
IšoAdiab:Epist ܒܝܫܐܝܬ ܥܒ̣ܕܬ ܕܕܠܐ ܒܙ̣ܕܩܐ ܐܚ̣ܒܬ ܂ ܒܐܚܪܬܐ ܕܝܢ ܡ̇ܢ ܕܒܨܝܪܘܬܢ ܚܒܬ ܃ ܟܕ ܠܝܬ ܗܘܐ ܒܗ ܡܠܘܐܐ ܡܬܪܚܡܢܐ ܃ ܐ ܂
IšoAdiab:Epist ܐܝܬ ܗܘܐ ܨܐܕܝܢ ܡܠܘܐܐ ܪܚܡܢܐ ܃ ܘܠܗܢܐ ܐܢܬ ܐܚܒܬ ܂ ܠܘ ܠܝ ܡ̇ܢ ܡܢܟ ܚܝܒ ܐܢܬ ܠܡܚܒܘ ܇ ܟܕ ܠܐ ܠܓܡܪ ܬܒ̇ܥ ܐܢܬ ܪܥܢܘܬܐ ܂ ܘܐܢ
IšoAdiab:Epist ܓܝܪ ܡܢܬܝܐ ܗܘ ܘܦܫܝܛܐ ܂ ܒܚܫܚܬܗ ܕܝܢ ܥܦܝܦܐ ܂ · ܝ · ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܣܢܐܬܐ ܣܡܝܐ ܗܘ̣ ܂ ܗܢ̇ܘ ܕܝܢ ܡܣܠܝܐ ܗܘ ܂ ܒܥܠܬܗ
IšoAdiab:Epist ܃ ܐܠܐ ܕܝܢ ܠܘ ܣܓܝ ܗܕܐ ܥܕܠܝܐ̈ ܗܕܝܘܛܐ̈ ܒܦܪܘܛܣܝܣ ܡ̇ܢ ܂ ܘܢܐܪܘܥ ܗܟܢܐ ܐܝܟ ܕܡ̣ܢ ܥܨܝܢܐ ܂ ܘܐܦܢ ܡ̣ܢ ܥܨܝܢܐ
IšoAdiab:Epist ܕܐܓܪܬܐ ܐܝܟ ܥܝܕܐ ܕܝܠܢ ܆ ܐܠܐ ܕܝܢ ܒܚܝܠܐ ܦܝܠܣܘܦܝܐ ܆ ܡ̇ܢ ܃ ܗܘܠܣ̈ ܕܐܓܪܬܟ ܢܩܒܘܥ ܦܝܠܣܘܦܐܝܬ ܂ · · X ܘܐܦܢ ܒܥܝܕܐ
IšoAdiab:Epist ܫܪܪܐ ܂ ܕܬܪܬܝܢ ܕܝܢ ܡܣܒܪܢܘܬܐ ܂ ܕܬܠܬ ܕܝܢ ܛܘܥܝܝ ܂ ܡ̇ܢ ܗܘܠܣ̈ ܕܪܫܝܢܐ̈ ܕܒܐܓܪܬܟ ܕܠܘܬܢ ܐܘ ܢܟܦܐ ܂ ܩܕܡܝܬܐ
IšoAdiab:Epist ܟܕ ܠܐ ܒܥܝܕܐ̈ ܕܩܝܡܗ̇ ܃ ܗܢ̇ܘ ܕܝܢ ܒܛܟܣܐ ܦܝܠܣܘܦܝܐ ܡ̇ܢ ܗܕܝܘܛܐ ܠܫܘܦܪܐ ܡܫܬܒܚܢܐ ܕܠܘܬܢ ܐܣܠܝܬ ܂ ܐܠܐ ܚܣܝܘܬܟ
IšoAdiab:Epist ܕܗܘ̣ ܬܫܪܟ ܙܟܘܬܐ ܐܚܪܝܬܐ ܃ ܐܝܟ ܝ ܕܙ̇ܕܩ ܂ ܘܐܢ ܡܕܡ ܡ̇ܢ ܕܚܟܡܬܐ ܕܝܠܟܘܢ ܘܕܫܪܟܐ ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܗܟܢܐ ܃ ܨܝܕ
IšoAdiab:Epist ܩܕܡܝܐ̈ ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ ܕܐܡ̇ܪܬ ܃ ܥܠܠܬܐ̈ ܣܘܥܪܢܝܬܐ̈ ܐܘܠܕ ܡ̇ܢ ܒܨܝܪܘܬܝ ܠܐܒܗܘܬܟ ܆ ܐܬܡܨܝܬ ܠܓܡܪ ܠܡܥܒܕ ܂ ܘܠܙܒܢܐ̈
IšoAdiab:Epist ܒܡܘܬܐ ܢܝܚܐ ܫܪܐ ܡ̣ܢ ܚܝܐ̈ ܡܚܣܪܢܐ̈ ܂ ܘܠܡܢܗܘܢ ܕܝܢ ܝܝ ܡ̇ܢ ܡܪܝܐ ܡ̣ܢ ܫܡܝܐ ܥܠ ܒܙܘܙܐ̈ ܕܗܝܡܢܘܬܗ ܫܪܝܪܬܐ ܃ ܠܡܢܗܘܢ
IšoAdiab:Epist ܠܒܣܬܪܝ ܐܗܦܟܢܝ ܣܩܘܒܠܐ ܕܥܪܨ ܂ ܘܗܫܐ ܕܝܢ ܆ ܠܝ ܡ̇ܢ ܠܘܬܗ ܡ̇ܢ ܫܠܡܐ ܠܐܒܗܘܬܟ ܐܢܐ ܩܢܘܡܝ ܐܗܘܐ ܥܠ ܗܠܝܢ ܕܝܠܝ ܂ ܘܗܝܕܝܢ
IšoAdiab:Epist ܠܘܬܗ ܢܬܦܢܝ ܚܝܠܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܒܐܘܪܚܐ ܢܗܪܝܬܐ ܂ ܘܠܟ ܕܝܢ ܆ ܡ̇ܢ ܡ̇ܢ ܠܒܣܬܪܝ ܐܗܦܟܢܝ ܣܩܘܒܠܐ ܕܥܪܨ ܂ ܘܗܫܐ ܕܝܢ ܆ ܠܝ
IšoAdiab:Epist ܗܠܝܢ ܕܛܘܪܦܐ ܃ ܘܠܚܣܝܘܬܟ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܕܢܝܚܐ ܆ ܟܐܢܐܝܬ ܡ̇ܢ ܪܡܙܗ ܕܐܠܗܐ ܠܥܘܡܪܐ ܕܬܘܬܒܘܬܟ ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܠܝ ܂ ܝܝ ܂ ܝ
IšoAdiab:Epist ܕܐܦ ܚܐܦܐ ܫܘܠܛܢܝܐ ܢܬܦܢܝ ܥܪܝܨܐܝܬ ܠܐܘܪܚܐ ܕܐܢܢܩܐ ܆ ܡ̇ܢ ܃ ܫܩܝܠ ܐܬ ܨܦܬܐ ܕܚܠܫܘܬܝ ܂ ܘܡ̣ܢ ܗܝܕܝܢ ܕܝܢ ܘܠܟܐ ܃ ܐܝܟ
IšoAdiab:Epist ܩܕܡܝܬܐ̈ ܃ ܗܘ ܙܢܐ ܕܗܟܢܝܘܬܗܝܢ ܘܠܐ ܫܟܝܚܘܬܐ ܡ̇ܢ ܕܡܩ̇ܘܐ ܠܦܘܢܝ ܦܬܓܡܐ ܟܬܝܒܬܐ̈ ܕܚܘܒܟ ܂ ܘܠܗ̇ܢܝܢ
IšoAdiab:Epist ܠܗܝ̇ ܩܕܡܝܬܐ ܂ ܠܗܕܐ ܕܝܢ ܕܗܫܐ ܃ ܕܒܠܚܘܕ ܥܘܗܕܢܐ̈ ܡ̇ܢ ܂ ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ ܂ ܗܢ̇ܘ ܕܝܢ ܚܘܒܐ ܡ̣ܢ ܦܐܪܘܗܝ̈ ܂ ܗܠܝܢ