simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ComGenExod ܕܒܪܝܐ̈ ܐܢܘܢ . ܘܟܠܡܕܡ ܠܓܘ ܡܢܗܘܢ ܚܒܫܝܢ . ܥܠ ܗܢܝܢ̈ ⁸[ ܡ̇ܢ ܫܡܝܐ ܘܐܪ]ܥܐ ܚܒ̣ܫ ܐܦ ܠܐܝܠܝܢ X[ܕܥܡܗܘܢ ܗܘܝ̈· ܐܝܟ
ComGenExod ܕܫܦܝܪ ܡ̇ܬܩܢ . 10ܕܢܩܘܐ ܕܝܢ ܐܘ ܠܐ ܕܒܨܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܡ̇ܢ ܥܒ̇ܕܐ ܡܕܡ ܢܦܩܘܕ ܒܡܕܝܢܬܐ ܕܢܗܘܐ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܗܘܐ ܐܝܟ
ComGenExod ܕܫܦܝܪ ܗܘ̣ܐ . ܘܦܩ̇ܕ ܠܗ ܕܢܩܘܐ ܘܢܫܡܠܐ ܗ̇ܘ ܡܐ ܕܡܛܠܬܗ ܡ̇ܢ ܥܒ̣ܕ ܐܦ ܒܪܘܝܐ . ܕܩܕܡܝܬ ܦܩ̇ܕ ܕܢܗܘܐ . ܘܟܢ ܡܩܠܣ ܐܝܟ
ComGenExod ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܝܘܡܬܐ̈ . ܘܐܬܬܣܝܡܘ X ܗܟܢܐ ܡܢ ܐܠܗܐ . ܡ̇ܢ : ܐܫܬܐܠ ܕܝܢ ܡܢ ܕܠܡܐܡܪ ܩܕܡܝܐ ܆ ܕܠܐ ܢܣܬܒܪ ܕܐܝܟ
ComGenExod ܕܒܪܝܢ ܗܘܘ ܡܢܩܕܝܡ . ܘܒܕܓܘܢ ܠܐ ܐܡ̣ܪ ܩܕܡܝܐ ܐܠܐ ܚܪ . . ܡ̇ܢ ܗܘܘ ܝܘܡܬܐ̈ . ܘܐܬܬܣܝܡܘ X ܗܟܢܐ ܡܢ ܐܠܗܐ . ܐܝܟ
ComGenExod ܕܠܐ ܐܬܥܘܟܬ ܩܛܝܢܘܬܗܘܢ ܡܢ ܡܥܒܪܬܐ ܕܒܡܝܐ̈ ܦܫܘ ܠܬܚܬ . ܡ̇ܢ ܕܝܢ ܡܛܠ ܕܐܫܝܕܐ ܗܘܐ . ܘܡܠܐܟܐ̈ ܬܘܒ ܘܐܐܪ ܘܚܫܘܟܐ . ܐܝܟ
ComGenExod ܕܗܘ ܥܦܪܐ ܚܠܢܐ X 2ܣܘܡܩ ܗܘܐ . ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܕܐܡ̣ܪ ܕܓܒܠ . ܘܠܐ ܡ̇ܢ ܠܐܪܥܐ ܐܠܐ ܠܚܝܠܐ ܗ̇ܘ ܕܬܩܢܗ . ܐܕܡܬܐ ܩ̇ܪܐ ܠܗ̇ . ܐܝܟ
ComGenExod ܕܥܠ ܦܘܠܚܢܐ ܕܢܛܘܪܬܐ ⁹ܣܢܝܩܐ ܕܘܟܬܐܐܠܐ ܗܢܘ ܢܝܫܗ X ܡ̇ܢ ܘܣܡܗ ܒܦܪܕܝܣܐ ܕܥܕܢ . ܕܢܦܠܚܝܘܗܝ ܘܢܛܪܝܘܗܝ . ܠܘ ܐܝܟ
ComGenExod ܕܕܠܐ ܢܦܫܐ ܐܬܒܪܝܬ . ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܚܕܐ ܙܒܢ ܐܡܪܗ̇ ܠܘܬ ܐܕܡ· ܡ̇ܢ . ܥܠ ܚܘܐ ܕܝܢ ܫܬ̣ܩ ܡ̣ܢ ܥܘܗܕܢܐ ܕܢܦܫܐ . X ܠܘܐܝܟ XX8
ComGenExod ܕܡܬܒܥܝܢܝܬܐ ܗܝ ܘܚܫܚܐ ܐܝܟ ܕܠܬܟܣܐ ܕܫܟܝܪܬܐ̈ . ܠܐ ܕܝܢ ܡ̇ܢ ܝܠܝܕܝܢ· ܒܥ̇ܐ ܗܘܐ ܓܝܪ ܐܠܗܐ ܕܢܪܡܐ ܒܗܘܢ ܒܗܬܬܐ·ܐܝܟ
ComGenExod ܕܝܕܥܝܢ ܗܘܘ ܕܡܢܘ ܡܘܬܐ . ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܐܠܗܐ ܕܚ̇ܠ ܐܢܘܢ ܡ̇ܢ ܠܡ ܡܢ ܐܝܟܐ ܝܕܥܝܢ ܗܘܘ ܕܒܝܬ ܐܕܡ ܕܡܢܘ ܡܘܬܐ . X ܠܘ ܐܝܟ
ComGenExod ܕܐܡܐ ܗܝ ܕܟܠܗܝܢ ܝܠܕܬ̈ ܥܘܠܐ̈ ܚܝܐ̈ . [21] 0ܬܘܒ ܡܘܣܦ . ܡ̇ܢ . ܕܟܐܡܬ ܕܟܠܗܘܢ ܚܝܐ̈ ܡܢܗ̇ ܥܬܝܕܝܢ ܠܡܬܝܠܕܘ . ܐܝܟ
ComGenExod ܕܚ̣ܙܐ ܗܘܐ ܠܗ ܡܢ ܟܕܘ ܠܐܪܝܘܬܐ̈ ܟܕ ܡܩܛܠܝܢ ܠܚܝܘܬܐ̈ . ܡ̇ܢ ܕܡܝܐ ܬܘܒ ܕܡܢ ܒܬܪ ܕܩܛܠܗ . ܚ̣ܦܪ ܠܗ ܒܐܪܥܐ ܘܛܫܝܗX . ܐܝܟ
ComGenExod ܕܢܩܛܠܝܘܗܝ ܠܩܐܝܢ . ܥܒܪܝܐ ܕܝܢ . ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܩܛ̇ܠ ܠܗ ܡ̇ܢ ܚܕ ܒܫܒܥܐ ܢܬܦܪܥ . ܝܘܢܝܐ ܕܝܢ ܐܡ̇ܕ̇ ܫܒܥ ܬܒܥܢ̈ ܫ̇ܪܐ ܟܠ
ComGenExod ܕܩܛ̇ܠ ܠܗ ܠܩܐܝܢ ܚܕ ܒܫܒܥܐ ܢܬܦܪܥ . ܠܐ ܠܡ ܡܬܩܛܠ ܐܢܬ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܬܒܥܢ̈ ܫ̇ܪܐ ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܢܩܛܠܝܘܗܝ ܠܩܐܝܢ . ܥܒܪܝܐ ܕܝܢ . ܟܠ
ComGenExod ܕܓܒܪܐ X ܘܛܠܝܐ ܩ̣ܛܠ ܐܠܐ ܠܓܒܪܐ ܚܪ . . ܬܢܝܐ ܗܘ ܓܝܕ̇ ܐܝܟ ܡ̇ܢ . ܥܒܪܝܐ ܠܫܘܡܬܝ̈ ܐܡ̇ܕ̇ ܝܘܢܝܐ ܕܝܢ ܠܚܒܪܬܝ̈ . ܠܘ ܐܝܟ
ComGenExod ܪܝܫ ܐܘܡܬܐ ܕܟܡܐ ܫܢܝܐ̈ ܡܬܚܘ ܚܝܘܗܝ̈ . ܟܕ ܡ̣ܛܐ ܠܘܬ ܡ̇ܢ 24] 5ܢܒܝܐ ܕܝܢ ܡܢ ܒܬܪ ܕܬܢ̣ܐ ܘܐܫܬܥܝ ܥܠ ܝܘܒܠܐ ܚܕ ܚܪ . .
ComGenExod ܕܗܠܝܢ ܬܠܬܐ ܒܠܚܘܕ ܐܘܠܪ . . ܐܠܐ ܥܗ̣ܕ ܗܠܝܢ . ܡܛܠ ܕܥܡܗ ܡ̇ܢ ܢܘܚ ܠܫܡ ܘܠܚܡ ܘܠܝܦܬ : ܗܠܝܢ ܬܠܬܐ ܒܠܚܘܕ ܐܡ̣ܕ̇ ܠܘ ܐܝܟ
ComGenExod ܕܡܬܥܡܠ ܚܣ ܒܟܪܝܘܬܐ ܘܒܬܘܬܐ . ܗ̇ܘ ܕܪܡ ܟܝܢܗ ܡܢ ܚܫܐ̈ ܡ̇ܢ ܠܐܕܡ ܒܐܪܥܐ . ܘܟܪܝܬ̣ ܒܠܒܗ . ܗܕܐ ܕܝܢ ܐܡ̇ܪ . ܠܘ ܐܝܟ
ComGenExod ܕܚܕ ܗܘ ܟܝܢ ܡܝܐ̈ . ܕܡܢ ܒܪܫܝܬ ܚܠܝܐ̈ ܐܬܒܪܝܘ . ܡ̇ܢ ܡܠܝܚܝܢ ܗܘܘ ܡܝܐ̈ . ܐܠܐ ܠܚܪܬܐ ܡܠܚܘ ܒܝܡܡܝܗܘܢ̈ . ܐܝܟ