simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ComGenExod ܒܬܪ ܕܗܘܐ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܫܦܝܪ ܡ̇ܬܩܢ .
ComGenExod ܠܦܪܥܘܢ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܬܠܬܥܣܪܐ̈ ܫܢܝܢ̈ ܣܒ̣ܠ
ComGenExod ܐܠܗܝܬܐ . ܘܗܕܐ ܡ̇ܢ ܠܢܘܦܩܐ ܕܬܪܥܝܬܗ ܠܘܬ
ComGenExod . 20ܒܝܕ ܚܠܒܐ ܡ̇ܢ ܥܠ ܟܠܗܝܢ ܛܒܬܐ̈
ComGenExod ܚܪ . . ܡ̇ܢ ܪܝܫ ܐܘܡܬܐ ܕܟܡܐ
ComGenExod ܕܢܬܦܠܛ . ܗܝ ܡ̇ܢ ⁶ܕܡܛܥܝܢܐ̈ ܚܫܒܐ ܗܘܬ