simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ComGenExod X[ܕܥܡܗܘܢ ܗܘܝ̈· ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܒܪܝܐ̈ ܐܢܘܢ .
ComGenExod ܐܠܗܐ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܒܪܝܢ ܗܘܘ ܡܢܩܕܝܡ
ComGenExod . ܠܘ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܓܒܪܐ X ܘܛܠܝܐ
ComGenExod ܠܦܪܥܘܢ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܓܒܪܐ ܗ̇ܘ ܕܐܬܩܛܠ
ComGenExod ܒܐܒܘܗܝ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܓܒܪܐ ܘܐܢܬܬܐ ܚܕ
ComGenExod . ܥܕܡܐ ܕܢܐܬܐ ܡ̇ܢ ܕܕܝܠܗ ܗܝ ܡܠܟܘܬܐ
ComGenExod X ܠܘܐܝܟ XX8 ܡ̇ܢ ܕܕܠܐ ܢܦܫܐ ܐܬܒܪܝܬ
ComGenExod ܠܝ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܗ̇ܘ ܕܚܛ̇ܐ ܒܗ̇ܬ
ComGenExod ܡܐܙܠܬܗ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܗ̇ܝ ܬܪܥܝܬܐ ܕܣܝܡܐ
ComGenExod ܕܡܬܦܫܩ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܗܘ ܡܚܕܐ .
ComGenExod ܠܗ̇ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܗܘ ܥܦܪܐ ܚܠܢܐ
ComGenExod ܒܝܬ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܗܝ ܘܐܘܪܗܝ ܘܢܨܝܒܝܢ
ComGenExod . ܠܘ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܗܝ ܠܝܫܐ ܗܘܬ
ComGenExod ܐܒܪܗܡ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܗܟܢܐ ܡܬܚܬ̣ ܡܪܚܡܢܘܬܗ
ComGenExod ܐܡ̣ܕ̇ ܠܘ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܗܠܝܢ ܬܠܬܐ ܒܠܚܘܕ
ComGenExod ܘܛܫܝܗX . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܚ̣ܙܐ ܗܘܐ ܠܗ
ComGenExod ܛܕܝ ܒܗ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܚܒܢܢ ܘܠܐ ܪܚ̇ܡ
ComGenExod ܒܝܡܡܝܗܘܢ̈ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܚܕ ܗܘ ܟܝܢ
ComGenExod ܒܗ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܚܢܦܐ ܗܘܐ .
ComGenExod ܒܐܝܣܚܩ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܚܣ̇ܡ ܘ̇Xܢ ܒܗ