simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ComGenExod ܚܪ . . ܡ̇ܢ ܪܝܫ ܐܘܡܬܐ ܕܟܡܐ
ComGenExod ܡܬܐܡܕ̇ ܗܢܘ . ܡ̇ܢ ܕܡܒܪܟ ܗܘܐ ܠܚܒܪܗ
ComGenExod ܠܡܚܫܒ ܗܪܟܐ . ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܐܠܨܐ ܗܘܬ·
ComGenExod X ܠܘܐܝܟ XX8 ܡ̇ܢ ܕܕܠܐ ܢܦܫܐ ܐܬܒܪܝܬ
ComGenExod 25ܐܒܪܗܡ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܒܪܡ ܐܒܐ ܕܥܡܐ
ComGenExod ܐܒܪܗܡ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܗܟܢܐ ܡܬܚܬ̣ ܡܪܚܡܢܘܬܗ
ComGenExod ܐܒܪܗܡ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܫܘܝܐ ܗܘܬ
ComGenExod ܐܚܘܗܝ̈ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܠܘ ܩܝܡܐ ܗܘܬ
ComGenExod ܐܠܗܐ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܒܪܝܢ ܗܘܘ ܡܢܩܕܝܡ
ComGenExod ܐܡܪܗ̇ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܒܙܒܢܐ ܕܝܠܗ ܡܬܐܡܪܐ
ComGenExod ܐܣܝܪܐ̈ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܒܝܬ ܐܣܝܪܐ̈ ܒܕܡܘܬ
ComGenExod ܒܐܒܘܗܝ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܓܒܪܐ ܘܐܢܬܬܐ ܚܕ
ComGenExod ܒܐܝܣܚܩ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܚܣ̇ܡ ܘ̇Xܢ ܒܗ
ComGenExod ܒܕܒܪܐ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܒܗ̇ܢܘܢ ܕܒܩܘܪܝܐ̈ ܘܒܬܐ̈
ComGenExod ܒܗ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܚܢܦܐ ܗܘܐ .
ComGenExod ܒܝܡܡܝܗܘܢ̈ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܚܕ ܗܘ ܟܝܢ
ComGenExod ܒܝܬ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܗܝ ܘܐܘܪܗܝ ܘܢܨܝܒܝܢ
ComGenExod ܕܐܦܝܗ̇ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܫܦܝܪ ܗܘܐ ܚܙܘܐ
ComGenExod ܕܟܝܘܬܐ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܐܢܫܐ ܩܕܝܫܐ̈ ܐܦ̇ܐ
ComGenExod ܕܡܘܫܐ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܡܢ ܬܪܝܗܘܢ ܒܢܝܗ̇̈