simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarKoni:Schol ܕܡܣܬܩܒܠ ܥܒܕܝܢ ܥܐܕܐ ܂ ] ܕܘܣܬܝܐ̈ ܕܝܢ ܐܝܟ ܫܡܪܝܐ̈ ܡ̇ܢ ܥܒܕܝܢ ܝ ܥܐܕܐ ܂ [ܠܒܪ ܡܢ ܥܝܕܐ ܕܣܘܒܐ̈ ܐܣܕܝܐ̈ ܕܝܢ ܥܡ ܟܠ
BarKoni:Schol ܕܝܢ ܕܒܕܗܒܐ ܕܒܓܘܗ ܝܡ̇ܐ X ܚܐܒ ܂ ܠܗܠܝܢ ܓܝܪ ܐܡ̣ܪ ܡ̇ܢ ܕܢܐܟܠܘܢܝ ܂ ܘܗ̇ܝ ܕܡ̇ܢ ܝ ܕܝܡ̇ܐ ܒܗܝܟܠܐ ܠܐ ܗ̣ܘܐ ܡܕܡ ܂
BarKoni:Schol ܕܝܬܝܪ ܓܡܝܪܝܢ ܂ ܡܘܕܝܢ ܕܝܢ ܒܩܝܡܬܐ ܘܒܡܠܐܟܐ̈ ܘܐܦ ܡ̇ܢ ܝ ܟܦܪ ܢX ܂ ܦܪܝܫܐ̈ ܕܝܢ ܡܬܪܚܩܢܐ̈ ܡܬܦܫܩܝܢ ܂ ܐܝܟ
BarKoni:Schol - ܐܝܩܪܐ ܙܕܩ ܕܢܬܝܗܒ ܠܗ ܂ ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܗܡܢ 3ܫܡܝܛ ܠܒܐ ܃ ܡ̇ܢ ·ܝXܘܕܫܐ ܂ Xܝܝ ܢܝXܘܝܝܐ ·ܢܚ̇ܦܐ ܕܐܝܢܐ ܕܡܠܟܐ ܪܚܡ ܠܗ
BarKoni:Schol ܕܡܢܝܢܐ ܕܫܒ̇ܥܐ̣ ܂ 0ܝ ܬܚܘܝܬܐ ܛܥܝܢ ܕܗܢܐ ܥܠܡܐ ܡ̇ܢ ܟܠ ܚܕܐ X 1ܡܢ ܐܬܘܬܐ̈ X0ܐܬܐ ܕܓܡܝܪܘܬܐ ܕܥܬܝܕܐ ܂ ܐܝܟ
BarKoni:Schol ܕܟܠܚܕ ܚܕX ܡܢ ܟܬܒܐ̈ ܠܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܝ ܝܚܝܕܐܝܬ ܩܢܐ ܂ ܘܡܢ ܡ̇ܢ ܘܠܣܝܡ ܢܡܘܣܐ ܘܠܚܟܡܬܐ ܂ ܕܐܝܬܝܗ̇ Xܚܠܬ ܐܠܗܐ ܝ ܂ ܠܘ ܐܝܟ
BarKoni:Schol ܕܥ̣ܒܕܗ ܚܕܐ ܥܠ ܥܣܩܘܬܐ ܂ ܘܕܬܪܬܝܢ̈ ܂ ܕܐܢ ܥܡ ܡܠܟܐ ܟܕ ܛܒ ܡ̇ܢ ܂ ܢܝXܫX XܝXܘܝܝ ܝX XܒܪܝܝX ܂ ܘܝ Xܘܒ ܂ ܢܝXܫܐ Xܝܝ ܒ ܬ
BarKoni:Schol ܕܡܢ ܣܘܟܠܐ̈ 3ܪܟܒ ܐܢ̇ܝܢ ܠܡܠܘܗܝ̈ ܂ ܡܒܕܩܢܐ ܬܢܢ ܠܡܘܫܐ ܡ̇ܢ X ܥܠ ܚܛܬܐ ܕܒܙܐ ܕܬܕܐ ܂ ܡܘܐܝܠ̣ - ܂ ܠܝܬܗ ܡܟܢܐ ܂ ܐܝܟ
BarKoni:Schol ܕܠܐ ܠܗ ܐܦܠܐ ܠܐܒܘܗܝ ܐܝܬ ܫܡܐ ܂ ܝ ܂ ܫܡܗܐ̈ ܓܝܪ ܕܐܒܐ ܡ̇ܢ ܕܐܘܕܥܬ 7ܫܡܟ ܠܒܢܝܢܫܐ̣̈ ܂ ܗ̇ܝ ܓܝܪ ܝ ܕܐܝܢܘ ܫܡܗ̣ ܂ ܐܝܟ
BarKoni:Schol ܕܝܡܝܢܐ ܩܫܝܐ ܡܢ ܣܡܠܐ ܂ ܐܓܘܪ ܝ ܒܪ ܝܩܝ̣ ܂ ܝܩܝ ܝ ܝܩܝܪX ܂ ܡ̇ܢ ܝ ܂ ܗ̇ܝ ·ܝ ܂ ܝ ܕܒܫܡܐ ܕܝܡܝܢܐ ܡܬܩܪܝܐ ܥܠ 1ܩܫܝܘܬܗ̇ ܂ ܐܝܟ
BarKoni:Schol ܕܒܗ̇ ܠܐܠܗܐ ܡܛܢܝܢ ܂ ܠܘܦܢܐ̈ ܚܪܝܦܐ̈ ܘܩܠܝܠܐ̈ ܂ ܡ̇ܢ ܠܘ ܒܪܓܠܐ̈ ܐܠܐ ܒܙܘܥܐ ܕܡܕܥܐ ܂ ܝ ܩܝܡܬܐ ܕܛܢܢܐ ܂ ܐܝܟ
BarKoni:Schol ܕܒܗ̇ܝ ܟܠܗ̇ ܒܝܫܬܐ ܕܐܬܬ ܥܠ ܒܢܝ̈ ܥܡܗ̣ ܂ ܠܐ ܐܫܟܚܬ ܡ̇ܢ ܠX ܢXܝܘܢ ܠX ܒXܢܝẌ ܘܠX ܝ- ܒXܢXܝẌ X ܂ ܢܘܚ ܐܝܟ
BarKoni:Schol ܕܗ̣ܘ ܠܚܘܕܘܗܝX ܐܫܟܚ ܕܢܛܪ ܢܦܫܗ ܂ ܒܝܬ 7ܒܒܠܝܐ̈ ܂ ܡ̇ܢ ܫܘܙܒܬ ܐܢܘܢ ܙܕܝܩܘܬܗ ܕܝܠܗ ܂ ܬܘܒ ܘܕܢܝܐܝܠ ܂ 5ܐܝܟ
BarKoni:Schol ܕܒܬܘܪܐ ܟܗܢܐ ܂ 2ܝ ܂ ܡܬܝܠ ܗܘܐ ܂ ܫܒܩܗ ܕܝܢ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܡ̇ܢ ܣܡ ܐܦܐ̈ ܂ ܐܝܬ ܕܐܡܪܘ 1ܕܥܠ ܗܕܐ ܚܠܦ ܟܪܘܒܐ ܬܘܪܐ ܣܡ ܂ ܐܝܟ
BarKoni:Schol ܕܪܡ̇ܙ̣ ܂ ܕܥ̇ܒܪܐ X ܝ ܠܗ̇ ܟܗܢܘܬܐ ܢܡܘܣܝܬܐ ܂ ܘܐܠܐ̣ ܡ̇ܢ ܂ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܒܬܘܪܐ ܟܗܢܐ ܂ 2ܝ ܂ ܡܬܝܠ ܗܘܐ ܂ ܫܒܩܗ ܕܝܢ ܐܝܟ
BarKoni:Schol ܕܚܕ ܗܘ ܪܘܚܐ ܝܗܘܒܗܝܢ ܂ ܥܝܢܐ̈ ܕܡܠܐ ܗܘ̣ܐ ܓܘܫܡܗ 1ܥܠ ܡ̇ܢ ܘܥܬܝܩܬܐ ܠܒܝܬ ܥܡܡܐ̈ ܂ ܪܘܚܐ ܚܝܬܐ ܕܒܓܝܓܠܐ̣̈ ܂ ܐܝܟ
BarKoni:Schol ܕܠܗܕܐ ܦܢܝܬܐ ܥܬܝܕ ܢ ܗܘܘ · 1ܠܡܣܓܪ̣ ܂ ܒܢܝ̈ ܪܐܙܐ ܡ̇ܢ ܢܪܕܘܢ ܡܢ ܟܪܣܗ ܂ ܕܡܢ ܬܚܝܬ ܐܣܟܘܦܬܐ ܕܗܝܟܠܐ ܢܦܩܝܢ 1ܐ ܟ
BarKoni:Schol ܕܒܗܠܝܢ3 ܡܚܘܐ ܗܘܐ ܓܠܝܢܗ ܨܝܕ ܩܕܡܝܐ̣̈ ܂ ܘܕܬܪܬܝܢ̈ ܡ̇ܢ ܂ ܕܡܘܬܐ ܕܝܢ ܕܒܪܢܫܐ ܕܝܬܒܐ ܗܘܬ ܥܠ ܟܘܪܣܝܐ̣ ܂ ܚܕܐ 2ܐܝܟ
BarKoni:Schol ܕܗܝ ܝܬܝܪ ܡܝܩܪܐ̣ ܂ 1ܐܘ ܠܡܕܒܪܢܗ̇ ܕܡܪܟܒܬܐ ܂ ܕܡܘܬܐ ܡ̇ܢ ܪܫܝܬܗܝܢ ܕܐܡ̇ܪ ܝ ܐܙܠܐ ܗܘܬ̣ ܂ ܐܘ ܠܕܡܘܬܐ X ܕܒܪܢܫܐ ܐܝܟ
BarKoni:Schol ܕܠܐ ܡܬܥܦܦܝܢ ܂ ܚܬܝܬܘܬܗ ܕܝܢ ܕܡܢܝܢܐ̣ ܂ ܡܢ ܥܦܝܦܘܬܗ ܡ̇ܢ ܬܪܝܢ̈ ܚܕ ܕܗܘܝܢ ܡܐܐ ܘܢܡܫܝܢ ܂ ܘܐܪܒܥܝܢ̈ ܕܝܗܘܕܐ ܂ ܐܝܟ