simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarKoni:Schol ܕܡܢܝܢܐ ܕܫܒ̇ܥܐ̣ ܂ 0ܝ ܬܚܘܝܬܐ ܛܥܝܢ ܕܗܢܐ ܥܠܡܐ ܡ̇ܢ ܟܠ ܚܕܐ X 1ܡܢ ܐܬܘܬܐ̈ X0ܐܬܐ ܕܓܡܝܪܘܬܐ ܕܥܬܝܕܐ ܂ ܐܝܟ
BarKoni:Schol ܕܡܕܝܢ ܙܥܘܪܬܐ ܡܢ ܟܘܫ ܡܬܚܫܒܐ ܂ ܕܒܕܓܘܢ ܐܬܬܒܥܬ ܡܪܝܡ ܡ̇ܢ ܠܗ ܠܨܦܘܪܐ ܒܪܬ ܝܬܪܘܢ ܂ ܠܗ̇ ܓܝܪ · ܫܡܗܘ ܟܘܫܝܬܐ ܝ ܐܝܟ
BarKoni:Schol ܕܒܗ̇ܝ ܟܠܗ̇ ܒܝܫܬܐ ܕܐܬܬ ܥܠ ܒܢܝ̈ ܥܡܗ̣ ܂ ܠܐ ܐܫܟܚܬ ܡ̇ܢ ܠX ܢXܝܘܢ ܠX ܒXܢܝẌ ܘܠX ܝ- ܒXܢXܝẌ X ܂ ܢܘܚ ܐܝܟ
BarKoni:Schol 2ܕܐܝܬܘܗܝ ܠܐ ܡܣܝܟܐ ܘܕܠܐ ܂ ܝܢܘܢ ܕܝXܬܚܬܪܝܢ ܝܘ̣ܘ X ܂ ܡ̇ܢ ܕܐܠܗܘܬܗ ܠܐ ܡܬܥܩܒܢܐ ܗܘ ܂ ܘܠܐ 20ܐܣܬܟܠܘ ܕܠܘ ܐܝܟ ܕܥܠ
BarKoni:Schol ܕܗ̣ܢܘܢ ܐܚܝܕܝܢ ܗܘܘ ܟܠܗ ܝ ܫܘܡܢܗ ܘܕܗܝܢܘܬܗ · X ·ܝ ·Xܝ ܡ̇ܢ ܙܝܬܐ ܡܛܠ ܡܫܪܪܘܬܗܘܢ ܂ ܘܕܘܗܢܐ ܡܛܠ ܡܕܒܪܢܘܬܗܘܢ ܂ ܐܝܟ
BarKoni:Schol ܕܡܦܣ ܗܘܐ ܂ ܝX ܂ ܝ ܂ X ܒܡܪܚܡܢܘܬܗ 3ܕܒܪܘܝܐ ܂ ܗ̇ܝ ܕܒܫܪܪܐ ܡ̇ܢ ܐܒܝ ܂ ܡܢ ܗ̇ܢܝܢܝ- ܕܝܢ ܬܠܬ̣ ܠܫܒܛܗ ܕܡܘܬܢܐ ܩ̇ܒܠ ܂ ܐܝܟ
BarKoni:Schol ܕܒܗܠܝܢ3 ܡܚܘܐ ܗܘܐ ܓܠܝܢܗ ܨܝܕ ܩܕܡܝܐ̣̈ ܂ ܘܕܬܪܬܝܢ̈ ܡ̇ܢ ܂ ܕܡܘܬܐ ܕܝܢ ܕܒܪܢܫܐ ܕܝܬܒܐ ܗܘܬ ܥܠ ܟܘܪܣܝܐ̣ ܂ ܚܕܐ 2ܐܝܟ
BarKoni:Schol ܕܐܬܚܣܟܘ ܡܢ ܚܛܗܐ̈ ܂ ܥܗܢܐ ܕܝܢ 12ܝܬܝܪܐܝܬ ܝ ܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܡܕܡ ܠܐ ܐܬܢܟܝܘ ܂ ܟܒܪ ܕܝܢ ܘܛܒ ܐܬܥܕܪܘ ܂ ܐܝܟ ܂ X ܂ ܝ ܂ ܝXܝ
BarKoni:Schol ܕܐ̇ܙܠ̣ ܂ ܐܝܟܢ ܠܒܠܕ ܕܣܝܡܐ ܥܠ ܕܩܠܬ ܘܪܚܝܩܐ ܡܢ ܝܡܐ ܡ̇ܢ ܩܪܝܢ ܠܗ̇ ܐܘ ܛܪܣܘܣ ܂ ܘܠܗܠܝܢ ܒܝܡܐ ܪܒܐ ܘX ܪܕܐ ܠܗܝܢ
BarKoni:Schol 12ܕܐܦ ܐܣܛܘܟܣܐ̈ ܡܩܝܡܢܘܗܝ̈ ܡܬܩܪܒܝܢ ܂ 13ܘܬܘܒ ܒܗ ܡ̇ܢ ܘܕܗܝܢܘܬܐ 11ܕܐܪܒܥܐ ܐܣܛܘܟܣܐ̈ ܘܒܝܕ ܝ· ܩܘܪܒܗ̣ ܂ ܐܝܟ
BarKoni:Schol ܕܨܥܝܪܬܐ ܚܫܒܗ̇ ܠܗܕܐ ܕܢܦܘܫ ܒܝܢܬ 0ܥܘܪܠܐ̈ ܂ ܟܪ ܕܠܐ ܡ̇ܢ ܘܡܢ ܟܐܢܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܕܥܠܝܗܘܢ ܂ ܫܒܛܐ ܕܝܢ ܕܝܗܘܕܐ ܐܝܟ
BarKoni:Schol ܐܢܬ ܩܕܝܫܗ ܕܐܠܗܐ ܂ ܘܗ̇ܝ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܒܗ ܪܘܚܐ ܕܩܨܡܐ ܠܘܬ ܃ ܡ̇ܢ ܗ̇ܝ ܕܒܠܥܡ ܂ ܂ XX ܂ ܝ ܂ ܝ ܘܠܘܬ ܡܪܢ ܐܡ̣ܪ ܂ ܝܕܥ ܐܢܐ ܠܟ
BarKoni:Schol ܕܠܐ ܡܬܥܦܦܝܢ ܂ ܚܬܝܬܘܬܗ ܕܝܢ ܕܡܢܝܢܐ̣ ܂ ܡܢ ܥܦܝܦܘܬܗ ܡ̇ܢ ܬܪܝܢ̈ ܚܕ ܕܗܘܝܢ ܡܐܐ ܘܢܡܫܝܢ ܂ ܘܐܪܒܥܝܢ̈ ܕܝܗܘܕܐ ܂ ܐܝܟ
BarKoni:Schol ܕܝܬܝܪ ܓܡܝܪܝܢ ܂ ܡܘܕܝܢ ܕܝܢ ܒܩܝܡܬܐ ܘܒܡܠܐܟܐ̈ ܘܐܦ ܡ̇ܢ ܝ ܟܦܪ ܢX ܂ ܦܪܝܫܐ̈ ܕܝܢ ܡܬܪܚܩܢܐ̈ ܡܬܦܫܩܝܢ ܂ ܐܝܟ
BarKoni:Schol ܒܡܘܚܐ ܐܝܬܘܗܝ ܒܝܬܗ ܂ ܘܡܕܥܐ ܒܠܒܐ ܂ ܘܚܘܫܒܐ ܝX ܡ̇ܢ ܂ ܗܘܢܐ ܂ ܘܡܕܥܐ ܂ ܘܡܚܫܒܬܐ ܘܬܪܥܝܬܐ ܂ ܘܗܘܢܐ
BarKoni:Schol ܕܡܬܢܟܬ ܗܘܐ ܃ ܡܢ ܚܪܡܢܐ ܣܛܪ ܡܢ ܚܘܪܐ ܕܒܚܘܝܐ ܕܢܚܫܐ̣ ܂ ܡ̇ܢ ܕܗ̇ܢܘܢ ܕܢܟܬܝܢ ܗܘܘ ܂ · X ܂ ܝ ܂ ܝ ܠܐ ܝ ܡܢ ܡܘܬܐ ܡܬܦܠܛ ܗܘܐ
BarKoni:Schol ܕܫ̇ܘܝܢ ܗܘܘ ܗ̇ܢܘܢ ܕܢܬܚܪܒܘܢ ܂ ܘܕܬܪܬܝܢ̈ ܕܢܪܓܫܘܢ ܡ̇ܢ ܗܠܝܢ ܙܟ̇ܝܢ ܗܘܘ ܂ ܡܐ ܡܪܟܢ ܗܘܐ ܡܘܫܐ ܐܝܕܗ ܚܕܐ ܐܝܟ
BarKoni:Schol ܕܗܝ ܝܬܝܪ ܡܝܩܪܐ̣ ܂ 1ܐܘ ܠܡܕܒܪܢܗ̇ ܕܡܪܟܒܬܐ ܂ ܕܡܘܬܐ ܡ̇ܢ ܪܫܝܬܗܝܢ ܕܐܡ̇ܪ ܝ ܐܙܠܐ ܗܘܬ̣ ܂ ܐܘ ܠܕܡܘܬܐ X ܕܒܪܢܫܐ ܐܝܟ
BarKoni:Schol ܡܢܗܘܢ ܡܫܚܐ ܕܒܩܪܢܐ ܪܫ̇ܡ ܗܘܐ ܂ 2ܘܒܡܥܒܕܢܘܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܡ̇ܢ ܕܐܡܪܘ ܕܡܝܐ̈ ܝ ܠܫܝܓܬܐ ܕܡܐܢܐ̈ ܦܩܕܗ̇ ܂ ܘܒܟܠܚܕ ܚܕ
BarKoni:Schol ܕܗ̣ܘ ܝ ܝܗ̣ܒX ܠܚܡܐ ܠܕܘܝܕ ܡܢ ܦܘܩܕܢܐ ܕܐܒܘܗܝ ܂ ܐܘ ܡܢ ܡ̇ܢ ܂ ܐܘܢܓܠܣܛܐ ܕܝܢ ܐܘ ܡܪܢ̣ ܂ ܫܒ̣ܩ ܝ ܐܒܐ ܘܐܡ̣ܪ ܒܪܗ ܂ ܐܝܟ