simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarKoni:Schol ܕܗܟܢ ܡܬܚܙܐ ܗܘܐ ܠܗ ܠܢܒܝܐ ܂ 1ܕܡܒܕܩ ܥܠ ܫܘܠܡܐ ܕܡܬܚܡ ܡ̇ܢ ܂ ܕܚܙܝܝ ܠܒܝܬX ܂ ܝܘX ܠXܘܢ ܒܬܐ ܟܐܦܐ̈ ܂ ܝܫܐ ܕܩܡܨܐ ܐܝܟ
BarKoni:Schol ܕܢܝܢܘܝܐ ܗܘܐ ܃ 17ܐܠܐ ܡܛܠ ܟܪܘܙܘܬܗ ܕܒܗ̇ ܂ ]ܥܢܐ̈ ܡ̇ܢ ܂ ܥܒܪܝܐ ܕܝܢ ܐܣܦܝܢܐ ܝ ܂ 1ܡܕܝܢܬܗ ܕܝܘܢܢ̇ ܂ [ܠܘ ܐܝܟ
BarKoni:Schol ܕܒܬ ܛܘܬ ܂ ܕܡܢܗ̣ܙܢ̣̈ 1ܕܩܥܝܢ̈ ܘܢܩܫܢ̈ ܥܠ ܪܝܫܝ̈ ܡ̇ܢ ܂ ܡܘܫܚܐ̣̈ ܬܘܪܬܐ̈ ܂ ܂ ܝ · · ܫܡܝܢܬܐ̈ ܩܪܐ ܂ ܛܘܝ ܐܝܟ
BarKoni:Schol ܕܐܦ ܥܠܘܗܝ ܗܝX 1ܒܫܪܪܐ ܂ ܛܘܒܢܐ ܕܝܢ ܡܪܝ ܐܦܪܝܡ ܥܡ ܫܪܟܐ ܡ̇ܢ ܂ ܛܘܒܢܐ ܡܦܫܩܢܐ ܥܠܘܗܝ 1ܕܐܠܝܐ ܐܡ̇ܪ- 1ܠܗ̇ ܐܝܟ
BarKoni:Schol ܕܗ̣ܢܘܢ ܐܚܝܕܝܢ ܗܘܘ ܟܠܗ ܝ ܫܘܡܢܗ ܘܕܗܝܢܘܬܗ · X ·ܝ ·Xܝ ܡ̇ܢ ܙܝܬܐ ܡܛܠ ܡܫܪܪܘܬܗܘܢ ܂ ܘܕܘܗܢܐ ܡܛܠ ܡܕܒܪܢܘܬܗܘܢ ܂ ܐܝܟ
BarKoni:Schol ܕܕܘܟܬ ܣܘܩܐ ܣܝܡܝܢ 0 ܠܟܠܢܫ ܂ ܐܦ ܓܝܪ ܗܟܢܐ ܪܕܐ ܗܘܐ ܡ̇ܢ ܝ ܫܘܡܢܗ ܘܕܗܝܢܘܬܗ · X ·ܝ ·Xܝ ܕܥܡܐ ܂ ܢܚܝܪܐ̈ ܕܝܢ ܐܝܟ
BarKoni:Schol ܕܐ̇ܙܠ̣ ܂ ܐܝܟܢ ܠܒܠܕ ܕܣܝܡܐ ܥܠ ܕܩܠܬ ܘܪܚܝܩܐ ܡܢ ܝܡܐ ܡ̇ܢ ܩܪܝܢ ܠܗ̇ ܐܘ ܛܪܣܘܣ ܂ ܘܠܗܠܝܢ ܒܝܡܐ ܪܒܐ ܘX ܪܕܐ ܠܗܝܢ
BarKoni:Schol ܝ· ܕܠܐ ܫܠܡܢ̈ ܠܕܣܘܪܝܝܐ ܘܡܟܐ 1ܢܗܘܐ ܠܗܘܢ ܐܬܪܐ ܠܡܥܫܩ ܡ̇ܢ ܥܠ ܟܬܒܝܗܘܢ̈ ܘܢܩܛܪܓܘܢ ܐܢܝܢ̈ ܠܡܠܝܗܘܢ̈ ܃ ܐܝܟ
BarKoni:Schol ܕܩ̇ܨܡ ܂ X X ܂ ܝ ܝ ܒܫܐܕܐ̈ ܕܠܘX ܐܝܟ ܨܒܝܢܗ ܕܐܠܗܐ ܐܬܩܪܒ ܂ ܡ̇ܢ ܂ ܢܢܛܝܬܗ ܕܩܨܡܐ ܠܕܒܚܗ ܕܫܐܘܠ ܫܡܗ ܂ ܕܠܐ ܦܪܫ 2ܗܘܐ ܠܗ ܡܢ
BarKoni:Schol ܕܨܒܘܬܐ ܕܩܛܠܗܘܢ ܝܗܒܗ̣ ܠܐܠܗܐ ܂ ܕܟܠ XX ܂ ܝ ܂ ܕܫ̇ܘܐ ܡ̇ܢ ܩܒܘܬܐ ܂ ܬܪܝܢ̈ ܢܒܠܝܢ̈ ܠܡܩܛܠ ܘܡܠܐ ܚܒܠܐ ܠܡܚܝܘ ܂ ܝ ܐܝܟ
BarKoni:Schol ܕܠܗܠܝܢ ܠܚܘܕ ܥܒ̣ܕ ܂ ܐܠܐ ܚܠܦ ܐܝܩܪܐ ܐܡܪܗ ܂ ܘܗ̇ܝ ܕܕܚܠ ܡ̇ܢ ܥܝܢܝ̣ ܚ̣ܪܬ 10ܒܗ ܂ ܕܥܒ̣ܕ ܠܡܘܫܐ ܘܠܐܗܪܘܢ ܂ ܠܘ ܐܝܟ
BarKoni:Schol ܩܛܠ ܂ ܘܝܕܝܥܐ ܕܐܠܗܐ ܥܒ̣ܕ ܗܕܐ ܂ ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܕܡܢ ܕܐܬܦܠܛ ܡ̇ܢ ܕܗ̣ܘ ܐܡ̣ܪ ܂ ܕܐܢ ܐܢܐ 7ܠܡ ܡܪܕܬ ܥܠ ܡܪܢܝ ܘܩܛܠܬܗ ܂ ܠܗܠܝܢ
BarKoni:Schol ܡܢܗܘܢ ܡܫܚܐ ܕܒܩܪܢܐ ܪܫ̇ܡ ܗܘܐ ܂ 2ܘܒܡܥܒܕܢܘܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܡ̇ܢ ܕܐܡܪܘ ܕܡܝܐ̈ ܝ ܠܫܝܓܬܐ ܕܡܐܢܐ̈ ܦܩܕܗ̇ ܂ ܘܒܟܠܚܕ ܚܕ
BarKoni:Schol ܕܚܘܛܪܗ ܠܚܘܕ ܣ̇ܦܩ ܕܢܚܝܘܗܝ ܠܗ̇ܘ ܕܡܝܬ ܂ ܘܠܐ ܐܣܬܟܠܘ ܂ ܡ̇ܢ ܐܢܐ ܚܢܝܘܪܬX ܣ̣ܒ X ܂ ܫܩ̣ܠ ܂ ܒܕ ܢܘܦܐ XX ܬܠܡܝܕܗ ܂ ܐܝܟ
BarKoni:Schol ܕܐܢܐ ܙܢܝܬܐ ܐܝܬܝ ܘܒܪܝ ܒܪ ܝ ܓܘܪܐ ܂ ܝXܝܠܝXܘX ܢܘܘܒX ܡ̇ܢ ܚܛܝܝܢ̈ ܃ ܗܢܘ ܕܝܢ ܢܨܛܚܐ ܘܢܬܚܫܒ ܐܝܟ ܛܡܐܐ̈ ܃ ܐܝܟ
BarKoni:Schol ܕܡܦܣ ܗܘܐ ܂ ܝX ܂ ܝ ܂ X ܒܡܪܚܡܢܘܬܗ 3ܕܒܪܘܝܐ ܂ ܗ̇ܝ ܕܒܫܪܪܐ ܡ̇ܢ ܐܒܝ ܂ ܡܢ ܗ̇ܢܝܢܝ- ܕܝܢ ܬܠܬ̣ ܠܫܒܛܗ ܕܡܘܬܢܐ ܩ̇ܒܠ ܂ ܐܝܟ
BarKoni:Schol ܕܐܬܚܣܟܘ ܡܢ ܚܛܗܐ̈ ܂ ܥܗܢܐ ܕܝܢ 12ܝܬܝܪܐܝܬ ܝ ܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܡܕܡ ܠܐ ܐܬܢܟܝܘ ܂ ܟܒܪ ܕܝܢ ܘܛܒ ܐܬܥܕܪܘ ܂ ܐܝܟ ܂ X ܂ ܝ ܂ ܝXܝ
BarKoni:Schol ܕܐܠܗܐ ܩܛܠܗ ܐ̇ܡܪ ܂ ܐܠܐ ܚܠܦ ܗ̇ܝ ܂ XXܝܝX X - ܂ ܘXܦ ܠܐ X - ܂ ܡ̇ܢ ܕܡܪܝܐ ܂ ܗ̇ܝ ܕܝܢܝ 1ܕܡܚܝܗܝ ܡܪܝܐ ܠܛܠܝܐ̣ ܂ ܠܘ ܐܝܟ
BarKoni:Schol ܕܡܢ ܓܘ ܟܪܣܐ ܡܡܠܠܝܢ ܂ ܐܝܬ ܕܝܢ ܐܡܬܝ ܕܐܦ ܡܢ ܕܦܢܐ ܢܗܡܝܢ ܡ̇ܢ ܠܡܝܬܐ̈ ܥܠ ܝ ܚܝܐ̈ ܡܫܐܠܝܢ ܂ ܙܟܘܪܐ ܡܬܩܪܝܢ ܐܝܟ
BarKoni:Schol ܐܢܬ ܩܕܝܫܗ ܕܐܠܗܐ ܂ ܘܗ̇ܝ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܒܗ ܪܘܚܐ ܕܩܨܡܐ ܠܘܬ ܃ ܡ̇ܢ ܗ̇ܝ ܕܒܠܥܡ ܂ ܂ XX ܂ ܝ ܂ ܝ ܘܠܘܬ ܡܪܢ ܐܡ̣ܪ ܂ ܝܕܥ ܐܢܐ ܠܟ