simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarKoni:Schol ܕܝܢ ܥܡ ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܡܣܬܩܒܠ ܥܒܕܝܢ ܥܐܕܐ
BarKoni:Schol ܗ̣ܘܐ ܡܕܡ ܂ ܡ̇ܢ ܕܝܢ ܕܒܕܗܒܐ ܕܒܓܘܗ
BarKoni:Schol ܡܬܦܫܩܝܢ ܂ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܝܬܝܪ ܓܡܝܪܝܢ ܂
BarKoni:Schol ܕܡܠܟܐ ܪܚܡ ܠܗ ܡ̇ܢ - ܐܝܩܪܐ ܙܕܩ
BarKoni:Schol ܕܥܬܝܕܐ ܂ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܡܢܝܢܐ ܕܫܒ̇ܥܐ̣ ܂
BarKoni:Schol ܂ ܠܘ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܟܠܚܕ ܚܕX ܡܢ
BarKoni:Schol Xܝܝ ܒ ܬ ܡ̇ܢ ܕܥ̣ܒܕܗ ܚܕܐ ܥܠ
BarKoni:Schol ܡܟܢܐ ܂ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܡܢ ܣܘܟܠܐ̈ 3ܪܟܒ
BarKoni:Schol ܫܡܗ̣ ܂ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܠܗ ܐܦܠܐ
BarKoni:Schol 1ܩܫܝܘܬܗ̇ ܂ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܝܡܝܢܐ ܩܫܝܐ ܡܢ
BarKoni:Schol ܕܛܢܢܐ ܂ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܒܗ̇ ܠܐܠܗܐ ܡܛܢܝܢ
BarKoni:Schol ܂ ܢܘܚ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܒܗ̇ܝ ܟܠܗ̇ ܒܝܫܬܐ
BarKoni:Schol ܘܕܢܝܐܝܠ ܂ 5ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܗ̣ܘ ܠܚܘܕܘܗܝX ܐܫܟܚ
BarKoni:Schol ܣܡ ܂ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܒܬܘܪܐ ܟܗܢܐ ܂
BarKoni:Schol ܫܒܩܗ ܕܝܢ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܪܡ̇ܙ̣ ܂ ܕܥ̇ܒܪܐ
BarKoni:Schol ܕܒܓܝܓܠܐ̣̈ ܂ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܚܕ ܗܘ ܪܘܚܐ
BarKoni:Schol ܢܦܩܝܢ 1ܐ ܟ ܡ̇ܢ ܕܠܗܕܐ ܦܢܝܬܐ ܥܬܝܕ
BarKoni:Schol ܂ ܚܕܐ 2ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܒܗܠܝܢ3 ܡܚܘܐ ܗܘܐ
BarKoni:Schol X ܕܒܪܢܫܐ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܗܝ ܝܬܝܪ ܡܝܩܪܐ̣
BarKoni:Schol ܕܝܗܘܕܐ ܂ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܡܬܥܦܦܝܢ ܂