simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarEbr:Ethic ܝܕܥܬܐ ܬܐܘܪܝܛܝܩܝܬܐ ²⁰ܡܬܩܪܝܐ . ܗܕܐ ܕܝܢ ܝܕܥܬܐ ܡ̇ܢ ²⁴ܦܓܪܐ Xܢܦܫܐ ܢ̇ܗܪܐX . ²ܘܒܥܒܝܘܬܗ ܡܬܬܥܡܛܐ . ܘܗ̇ܝ
BarEbr:Ethic ܗܢܐ . ܠܡܢܬܐ ܣܥܘܪܝܬܐ ( 13X ) ܠܡܣܥܪ ܣܝ̣ܡܐ ܠܢ . ܘܡܛܠ ܡ̇ܢ ܕܝܢ ²⁸ܕܬܪܬܝܢ ܠܦܘܪܫܐ ܕܛܒܬܐ ܡܢ ܒܝܫܬܐ ܐ̇ܟܦܐ . ܒܩܘܡܐ
BarEbr:Ethic ܥܠܬܐXẌ ܒܪܝܬܐ̈ . 20ܗ̇ܢܝܢ ܕܝܢ ܓܘܝܬܐ̈ ܝܬܝܪ ܥܫܝܢܢ̈ ܡ̇ܢ ܢܒܛܠ ܚܘܫܒܝ ܡܢ ܦܘܠܚܢܗ . ܘܢܬܥ̇ܦܐ ܒܐܝܠܢܐ̈ . ܘܗܠܝܢ
BarEbr:Ethic ܘܝܬܝܪ ܡܪܢܝܬܐX . ¹²ܕܟܝܘܬ ܚܘܫܒܐ̈ ܐܝܬܝܗ̇ . ܡ̇ܢ ܪܘܚܢܝܬܐ̈ ܕܒܗܝܢ ܡܫܬܡܠܝܐ ܗܝ ܨܠܘܬܐ ܕܟܝܬܐ . ܩܕܡܝܬܐ
BarEbr:Ethic ¹⁴⁰ ܟܕ ¹⁴⁷ܚ̇ܐܪ ܗܘܐ ܣܒܐ ܐܢܫ ܟܐܢܐ ܒܩܠܐ ܟܣܝܐ ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܡ̇ܢ ¹⁴²ܕܟܝܢܗ ¹⁴³ܕܝܠܗ ¹⁴⁴ܕܗ̇ܘX ¹⁴ܕܡܨ̇ܠܐ . ܘܒܗܠܝܢ
BarEbr:Ethic ܕܨ̇ܒܐ ܕܢܛܥܡ ܚܠܝܘܬܗ ܕܡܫܝܚܐ . ܢܬܚ̇ܦܛ ܠܡܬܥܢܝܘ ( 18X ܡ̇ܢ . ܠܐ ܬܬܥܢܐ . ܘܣܒܐ ܙܗܝܐ ܝܘܚܢܢ ܕܕܠܝܬܐܐ̇ܡܕ̇̈
BarEbr:Ethic ܓܝܪ ²⁰¹ܒܘܪܐ̈ . ܡܢ ܬܓܡܐ ²⁰²ܕܒܢܝ̈ ܩܝܡܐ ܘܥܠܡܝܐ̈ . ܟܕ ܡ̇ܢ ܦܣܘܩX ܫXܝXܝX . ܡXܠXܝܟܢܝܘܬ ܨܠܘܬX ܓܘܢܝXX . ܣܓܝܐܐ̈
BarEbr:Ethic ܐܝܬܝܗ̇ ܕܢܩܘܡ ܗܘ̇ ܕܡܨ̇ܠܐ ܟܕ ܐܦܘܗܝ̈ ܠܡܕܢܚܐ . ܡ̇ܢ ܠܬܪܡܘܛܐ . ܐܝܢܐ ܕܠܡܓܡܪܗ̇ ܠܐ ܡܬܪܡܐ . ܘܐܝܟܢܝܘܬܗ̇
BarEbr:Ethic ܓܝܪ ²⁷⁰ܕܫܠܝܚܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܫܬܐ ܡܫܟܚܝܢܢ ܥܕܢܐ̈ ܡ̇ܢ ܣ̇ܡܘ . ܦܣܘܩX ܬܡܝܢܝX . ܡXܠX ²⁰ܕܨܠܘܬẌ . ܒܩܢܘܢܐ̈
BarEbr:Ethic ³¹¹ܕܡ̇ܘܫܛ ܠܗܘܢ ܩܘܪܒܢܐ . ܐܦ ܓܝܪ ܘܚܝܠܐ ܕܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈ ܡ̇ܢ ³¹⁰ܦܓܪܐ ܩܕܝܫܐ ܥܠܘܗܝ ܕܐܣܛܘܢܐ . ( 21X ) ܐܢ ܐܝܬ
BarEbr:Ethic . ܕܒܝܘܡܬܐ̈ ܩܪܝܐ̈ ܘܩܕܝܫܐ̈ . ܐܝܟ ܗ̇ܢܘܢ X ܕܨܘܡܐẌ ܡ̇ܢ ܩܢܘܢܐ̈ ܚ̇ܝܒ ܕܢ̣ܛܪ ¹³⁴ܗ̇ܘ ܕܒܒܥܘܬܐ ܡܬܚܫܚ . ܩܕܡܝܐ
BarEbr:Ethic ܕܐܠܗܐ . ¹⁸³ܒܥܣܪܐ ܦܬܓܡܝܢ̈ ¹⁸⁴ܡܢ ܬܪܬܝܗܝܢẌ ܡ̇ܢ ܒܥܘܬܐ . ¹⁸² 32 ܦܣܘܩX ܢܢXܝܫܝX . ܡXܠ ܥܘXܕܢX . ܥܘܗܕܢܐ
BarEbr:Ethic ܙܢܐ ܕܢܗܪܘܓ ܐܢܫ ܒܚܛܗܘܗܝ̈ ܘܢܡܢܐ ܒܘܨܪܘܗܝ̈ . ܘܢܚܘܪ ܡ̇ܢ . ܘܠܗܪܓܐ ܕܝܢ ܬܪܝܢܝ̈ ܙܢܝܐ̈ ܝ̇ܕܥܝܢ ܝܕܘܥܬܢܐ̈ . ܚܕ
BarEbr:Ethic . ܒܫܦܝܥܘܬܐ ܕܪܚܡܘܗܝ̈ X ܣܓܝܐܐ̈ ܕܐܠܗܐ²X⁷ ܡ̇ܢ ܕܗܪܓܐ ܐܝܬܘܗܝ . ܕܢܗܪܘܓ ܒܪܐܢܫܐ ( 29X ) ²X⁰ ܒܙܒܢ
BarEbr:Ethic . ܡܛܠXXX ² ܬܪܬܝܢ̈ ܥܠܢ̈ . ²X⁰ܚܕܐ ܡ̇ܢ ܗ̇ܝ ܕܢܘܡܬܐ ܡ̇ܢ ܛܗܪܝܬܐ . ܕܢܕܡܟ ²X³ܩܠܝܠ X ܫܪܘܝܐ ܡ̇ܠܟ ܐܢܐ . ²X⁴ܘܗܕܐ
BarEbr:Ethic ܗ̇ܝ ܕܢܘܡܬܐ ܙܥܘܪܬܐ ܕܐܝܡܡܐ²X⁷ ܠܝܘܩܪܐ ܕܫܢܬ ܡ̇ܢ ܐܢܐ . ²X⁴ܘܗܕܐ ܡ̇ܢ . ܡܛܠXXX ² ܬܪܬܝܢ̈ ܥܠܢ̈ . ²X⁰ܚܕܐ
BarEbr:Ethic ܡܚܘܐ ܠܗ . ³⁰²ܕܫܡܫܐ ܐܘ̇ ³⁰³ܠܐ ܡܬܬܙܝܥ ܡ̣ܢ ( 30X ) ܡ̇ܢ ܡܩܝܡ ܩܪܒܐ . ܘܐܝܟ ܕܐܡܪܝܢ X ܣܒܐ̈ ܐܒܗܬܢ̈ . ³⁰¹ ܠܘܩܕܡ
BarEbr:Ethic ܚ̇ܝܒ ܕܨܠܘܬܗ̈ ܚܡܫ ܢܫܡܠܐ . ܒܨܦܪܐXX ³ܟܝܬ . ܘܕܬܠܬ ܡ̇ܢ . ܪܥܝܢܗ ³X⁴ܠܐ ܢܒܛܠ . ܘܡܕܒܪܢܐ ܕܐܚܪܢܐ̈ ܒܐܝܡܡܐ
BarEbr:Ethic ܩܕܡܝܬܐ ܡ̣ܢ ܗܢܝܢ ⁴⁴ܕܓܠܝܢ̈ . ܒܨܝܪܘܬ ܡܐܟܘܠ⬩ܬܐ ܡ̇ܢ ܫܗܪܐ . ܐܪܒܥ 15 ܓܠܝܬܐ̈ . ܘܐܪܒܥ ܟܣܝܬܐ̈ . ܘܥܠܬܐ
BarEbr:Ethic X⁷ܐܪܒܥ ܥܠܬܐ̈ X⁸ܕܓܠܝܢ̈ . ܘܥܠܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܡ̣ܢ ܗܢܝܢXX ܡ̇ܢ . ܠܐ ܢܫܬܐܠ ܡ̣ܢ ܕܥܡ ܟܢܫܐXX ܠܡܙܡܪܘ . X⁰ ܘܗܠܝܢ