simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarEbr:Ethic ܓܝܪ ¹X²ܩܕܝܫܬܐ̈ ܗܢܝܢ ¹X³ܕܒܗܝܢ ܫܡܠܝ X ܡܪܝܐ ܡ̇ܢ . ܡXܠ Xܪ ܓX ܕܡܕܥX ܒܕܘܟܝXẌ XܘܪܫܠXܝXẌ . ܒܕܘܟܝܬܐ̈