simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarEbr:Ethic ܩܕܡܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܕܨܘܡܐ ⁴¹ܕܝܘܕܝܐ̈ ⁴²ܘܡܫܠܡܢܐ̈ ܡ̇ܢ ( 55X ) ܣܝܓܐ ܗܘ ܕܚܝܩܐ . X ܘܡܢ ܩܢܘܢܐ̈ ܪܚܝܩܐ . ⁴⁰ ܘܙܢܐ
BarEbr:Ethic X³ܩܢܘܢܝܐ . ܬܠܬܐ X ܝ̇ܕܥܝܢ ܕܪܓܐ̈ X⁴ܡܠܦܢܐ̈ ܒܚܝܪܐ̈ . ܡ̇ܢ . ܡXܠ ܕܪ̈ ܓܝ ܨܘܡX ܘܩܢܘܢܘXܝXܘܢܝẌ̈ . 10ܠܨܘܡܐ
BarEbr:Ethic ܕܥ̇ܡܪ ܥܡ X ܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ⁷⁷ܡܢ ܫܓܘܫܝܗܘܢ ܠܐ ܚ̇ܙܐ ܗܘ ܠܗ . 0 ܡ̇ܢ ⁷⁰ܐܦܝܢ̈ ܚ̇ܙܝܢܢ ܟܕ ܕܟܝܢ̈ . ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ . ܗܟܢܐ
BarEbr:Ethic ܥܣܪܐ ܝܘܬܪܢܐ̈ ¹²⁰ܡܫܬܟܚܝܢ . ܝܘܬܪܢܐ ܩܕܡܝܐ . ܕܝܬܝܪ ܡ̇ܢ ܡܢܗܘܢ ܥܘܘܟܐ̈ ܐܢܘܢ ܕܝܘܬܪܢܝ̈ ܗ̇ܘ ܐܚܪܢܐ . 0 ܘܠܫܠܝܐ
BarEbr:Ethic ܗ̇ܢܘܢ ܕܥܢܝܢ ܥܡ X ܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ . ¹⁴⁰ܠܡܚܣܢ ܡܬܦܨܝܢ X ܡܢܗ ܡ̇ܢ Xܬܠܝܬܝܐ . ܓܗܝܬܐ ܕܡܢ ܣܬܘܪܝܐ ܕܟܢܘܬܐ̈ . ܗ̇ܘ ܕܓܒܝܐ̈
BarEbr:Ethic ܐܦܣܝܢܬܝܘܢ ¹⁸¹ܩܠܝܠ ܒܥܓܠ ܝ̇ܗܒܐ ܡܢ ܡܪܝܪܘܬܗ̇ . ܕܒܫܐ ܡ̇ܢ . ܐܘ̇ ܡܢ ܡܝܬܪܘܬܐ ܥܡܝܩܬܐ ܩܠܝܠ . ܡܛܠ ¹⁸⁰ܕܐܦ ܠܕܒܫܐ
BarEbr:Ethic ܙܥܘܪܐ . ܡܐ ܕܐܫܬܡܛ . ܠܢܗܪܐ ¹⁸⁴ܟ̇ܠܗX ¹⁸ܢ̇ܓܕ ܠܐܦܝ̈ ܡ̇ܢ 0 ܘܠܐ ܥܐܦܐ ܐܦܣܝܢܬܝܘܢ ¹⁸²ܡܢ ܚܠܝܘܬܗ . ¹⁸³ܘܩܘܦܣܐ
BarEbr:Ethic ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܢܘܟܠ ܠܟܦܢܐ̈ . ܘܢܫܩܐ ܠܨܗܝܐ̈ . ܘܢܟܢܫ X ܡ̇ܢ ܡܬܬܝܬܝܢ . ܐܘ̇ ܕܗ̣ܘ ܠܐܚܪܢܐ ²X⁴ܡܩܢܐ ܐܓܪܐ . ܘܩܕܡܝܐ
BarEbr:Ethic ³¹⁰ܓܝܕ̇ ܐܦܢ ܡܛܠ ܚܘܡܣܢ ܫܪܘܝܐ̈ . ܠܫܠܝܐ ܕܣܦܝܩ ܡܢ ( ܡ̇ܢ ܢXܝܫܝX . ܡXܠ ܕܘܒܪܝ̈ ܫܠܝX ܘܩܢܘܢܘXܝX . ³̈⁰ ܓܡܝܪܐ̈
BarEbr:Ethic ܗܠܝܢ ³²¹ܐܢܘܢ . ܨܘܡܐ ܡܛܟܣܐ ܕܒܨܝܪ ܩܠܝܠ ܡܢ ܣܒܥܐ . ܡ̇ܢ ܪܕܐ ܐܢܬ . ܐܘ̇ ܠܒܪ ܡܢܗ̇ ܣܛܝܬ . ܘܕܘܒܪܝ̈ ܫܠܝܐ X
BarEbr:Ethic ܟܕ ܡܬܬܥܝܩ ܗܘܐ⁹ XX ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܠܘܬ ܚܒܪܗ . ܘܠܐ ܡܬܡܨܐ ܗܘܐ ܡ̇ܢ ܡܢ ܬܠܬ ܥܠܬܐ̈ ⁸ܠܐ ܒܥܓܠ ܡܫܢܝܢ ܗܘܘ ܡܢ ܕܘܟܝܬܗܘܢ̈ . ܚܕܐ
BarEbr:Ethic ܐܢܐ . ܘܐܒܐ ܐܘܓܪܝܣ ܐܡ̣ܕ̇ ܕܐܟܣܢܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܕܠܐ X¹ܠ̇ܚܡ ܠܕܘܒܪܐ ܬܩܢܐ . ܐܡܕ̇ ܕܠܝ ܡܐ ܪܡܐ ܠܝ . ܐܢܐ
BarEbr:Ethic ܪܕܘܦܝܐ ܕܥܠ ܐܦܝ̈ ܬܘܕܝܬܐ ܬܪܝܨܬܐ . ܕܬܪܝܢ ܕܝܢ . ܟܫܠܐ ܡ̇ܢ ܡXܢX ܘܠܣܘܓܦܢܐ̈ X¹ܢܦܫܢܝܐ̈ X¹ܐܪܒܥ ܐܢܘܢ ܙܢܝܐ̈ . ܚܕ
BarEbr:Ethic . ܝܘܠܦܢܐ ܛܐܘܪܝܛܝܩܝܐ . ܐܘ̇ ܣܥܘܪܝܐXX . ܕܬܪܝܢ ܕܝܢ . ܡ̇ܢ . ( 70X ) ܘܠܗܢܝܢܐ ܢܦܫܢܝܐ ܐܪܒܥܐ ܐܢܘܢ ܙܢܝܐ̈ . X⁸ܚܕ
BarEbr:Ethic ܠܥܪܘܩܝܐ ܕܡܢ ܟܦܢܐ ܘܡܘܬܢܐ ܡܣܠܝܢ ܘܐܡܪܝܢ . ܕܠܐ ܘ̇ܠܐ ܡ̇ܢ ¹⁰⁴ܬܕܡܪܬܗ̈ ܕܐܠܗܐ ܒܒܪܝܬܗX . ¹̈⁰ ܘܐܢܫܝܢ
BarEbr:Ethic ܕܪܕܝܐ̈ ܥܪܝܡܐ̈ X ܕܠܐ ܙܕܩܝܬܐ ܪ . ܝܢܝܢ ܠܗ̇ . ܘܐܚܪܬܐ ܡ̇ܢ ܕܗܘܝ̈ ܥܠ ܣܓܕܬܐ¹ ܕܒܡܕܝܢܬ ܩܘܕܫܐ̈ ܐܘܪܫܠܡ . ܚܕܐ
BarEbr:Ethic . X ܗ̣ܝ ܗܝ ³ܬܪܥܝܬ ܝܚܝܕܝܐ̈ ܓܡܝܪܐ̈ ܘܡܠܦܢܐ̈ X ܒܚܝܪܐ̈ ܡ̇ܢ ܕܦܫܝܛܐ̈ ܥܪܝܡܐ̈ ²ܕܘܠܝܝܬܐ ܚ̇ܫܒܝܢ ܠܗ̇ . ܘܩܕܡܝܬܐ
BarEbr:Ethic X ⁴⁰ܡܢ ܛܥܝܢܘܬ ܦܐܪܐ̈ ܕܥܒ̇ܕܐ̈ ܡܝܬܪܐ̈ . ܘܛܢܢܐ ܡ̇ܢ 20ܕܠܝܠܐܝܬ ܡܬܕܪܫܐ . ܠܐ ܘ̇ܠܐ ܠܡܟܠܐ . ܒܕܐܦܠܐ ܗܝ
BarEbr:Ethic ܬܪܥܝܬ ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܥܕܪܢܐ ܘܡܗܕܝܢܐ ⁴⁴ܪ . ܝܢܝܢ X ܠܡܘܬܒܐ ܡ̇ܢ ܬܪܬܝܢ ܬܪܥܝܬܐ̈ ܗܟܘܬ ܣܩܘܒܠܝܬܐ̈ ܗܘܝ̈ ܠܐܢܫܝܢ̈ . ܚܕܐ
BarEbr:Ethic ܕܒܡܥܡܪܐ ܐܡܝܢܐ ܕܒܗ̇ ܡܫܬܗܝܐX ⁰ܠܗ̇ ܪܚܡܬ ܢܦܫܐ ܡ̇ܢ ⁰²ܒܬܪܝܢ ܣܥܝܝܢ̈ ⁰³ ܬܪܥܝܬܗܘܢ ⁰⁴ܡܫܪܪܝܢ . ܚܕ