simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarEbr:Ethic ܥܝܢܐ̈ ܥ̇ܛܐ . ܡ̇ܢ ܕܠܘܬܗ ܛܒܐ ⁰⁸ܕܢܘܪܐ
BarEbr:Ethic ¹⁰⁰ܕܠܠܝܐ . ܩܕܡܝܐ ܡ̇ܢ ܘܝܬܝܪ ¹⁰¹ܥܠܝܐ ܕܟ̇ܠܗܘܢ
BarEbr:Ethic ܐܠܐ ܒܫܘܪܝ ܠܠܝܐ ܡ̇ܢ ܫ̇ܗܪܝܢ . ܥܕܡܐ
BarEbr:Ethic . ܘܡܛܠX ¹⁴ܫܢܬܐ ܡ̇ܢ ܐ̇ܡܪܝܢ ܝܕܘܥܬܢܐ̈ .
BarEbr:Ethic ¹⁸¹ܥܠܝܗܝܢ . ܘܗܢܐ ܡ̇ܢ ܐܣܟܡܐ ¹⁸²ܗܘ ܕܓܡܝܪܐ̈
BarEbr:Ethic . X ܘܐܝܬ ܡ̇ܢ ¹⁸⁷ ܕܪ .
BarEbr:Ethic . ܘܢܚܣܐ ܠܟ̇ܠ ܡ̇ܢ ܕܐܥܘܠXX¹ܒܗ . ܘܢܨܠܐ
BarEbr:Ethic . ܐܝܟܢܝܘܬ ܙܘܡܪܐ ܡ̇ܢ ܐ̇ܡܪ ܐܢܐ ܠܗ̇ܝ
BarEbr:Ethic ܫܥܝܢ̈ . ܚܕܐ ܡ̇ܢ ܡ̣ܢ ܠܘܬܟ ܡܪܝܐX⁴
BarEbr:Ethic ܫܥܝܢ̈ . ܚܕܐ ܡ̇ܢ ܡ̣ܢ ⁴⁷ ܐܒܥ
BarEbr:Ethic . X⁴ ܚܕܐXX ܡ̇ܢ ܡ̣ܢ X⁰ܐܠܗܐ ܡܢܘ
BarEbr:Ethic ¹⁰²ܒܐܢܫ . ܚܕܐ ܡ̇ܢ ܚܝܠܐ ܕܗܢܝܐܘܬܐ ¹⁰³ܕܐܚܝܕܐ
BarEbr:Ethic ܡܙܡܪܝܢ . ܘܡܪܓܫܢܘܬܐ ܡ̇ܢ ܩܕܡܝܬܐ ܗ̇ܘܝܐ ܠܗܘܢ
BarEbr:Ethic . ܕܒܥܒ̇ܕܐ ܠܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܢܫܡܠܘܢ . ܠܗܕܐ
BarEbr:Ethic . ¹⁸ ܘܠܣܘܟܠܐ ܡ̇ܢ ܬܪܝܢ ܫܪܒܝܢ̈ ܐܠܨܝܐ̈
BarEbr:Ethic ܘܢܘܟܪܝܢ̈ . ܘܢܥܡܬܐ ܡ̇ܢ ܪܘܚܢܝܬܐ ܡܟܝܟܬܐ ܗܝ
BarEbr:Ethic ܥܡܗ . ܕܪܦܝܢ ܡ̇ܢ ܒܢܦܫܗܘܢ . ܘܦܥܝܪ
BarEbr:Ethic . ²⁸¹̈ 15ܩܕܡܝܐ̈ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܗ̇ܢܘܢ ܕܗܘܘ
BarEbr:Ethic ܕܥܝܪܐ . ⁰ܗ̇ܘ ܡ̇ܢ X ܩܨܬ ܗ̇ܝ
BarEbr:Ethic ܐܟܚܕܐ . ܘܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܬܠܬܐX ³ܙܢܝܐ̈ ܓܢܣܢܝܐ̈