simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarEbr:Ethic ܕܠܘܬܗ ܛܒܐ ⁰⁸ܕܢܘܪܐ ܕܠܐ ܕܥ̇ܟܐ ܡ̇ܛܐ . ܐܝܟܢ ܢܕܡܟ ܘܐܦܢ ܡ̇ܢ ܠܐܝܢܐ ܕܚ̇ܛܐ . ܘܚܘܪܩ ܫܢܐ̈ ܫܢܬ ܠܠܝܐ ܡ̣ܢ ܥܝܢܐ̈ ܥ̇ܛܐ .
BarEbr:Ethic ܘܝܬܝܪ ¹⁰¹ܥܠܝܐ ܕܟ̇ܠܗܘܢ ܐܝܬܘܗܝ ܕܝܕܘܥܬܢܐ¹⁰²̈ ܡ̇ܢ ܫܒܥܐXX ܡܫܟܚܝܢܢ ܛܟܣܐ̈ ܡܚܝܢܐ̈ ¹⁰⁰ܕܠܠܝܐ . ܩܕܡܝܐ
BarEbr:Ethic ܫ̇ܗܪܝܢ . ܥܕܡܐ X XX ܕܙ̇ܟܝܐ ܠܗܘܢ ܫܢܬܐX . ¹²ܟܢ ܢ̇ܝܡܝܢ ܡ̇ܢ ܡ̇ܢܝܢ ܫܥܐ̈ . ܐܦܠܐ ܡ̇ܫܚܝܢ ܥܕܢܐ̈ . ܐܠܐ ܒܫܘܪܝ ܠܠܝܐ
BarEbr:Ethic ܐ̇ܡܪܝܢ ܝܕܘܥܬܢܐ̈ . ܕܡܐ ܕܐܝܟ ܙܕܩܐ 15 ܗ̇ܘܝܐ ܥܢܘܝܘܬܐ ܡ̇ܢ ܦܣܘܩX ¹⁴⁸ܪܒܝܥܝX . ܡXܠ ܩܢܘܢܝ̈ ܫܢXX . ܘܡܛܠX ¹⁴ܫܢܬܐ
BarEbr:Ethic ܐܣܟܡܐ ¹⁸²ܗܘ ܕܓܡܝܪܐ̈ ܒܢܘܡܬܗܘܢ . ¹⁸³ܟܕ ܩܠܝܠ ܡ̣ܢ ܡ̇ܢ ¹⁸⁰ܨܝܕ ܚܕܝܗ . ܘܪܫܗ ܕܣܡܝܟ ¹⁸¹ܥܠܝܗܝܢ . ܘܗܢܐ
BarEbr:Ethic ¹⁸⁷ ܕܪ . ܡܟ ܥܠ ܚܨܗ ܘܐܦܘܗܝ̈ ܠܡܕܢܚܐ . X ܘܐܝܕܘܗܝ̈ ܡ̇ܢ ܟܦܝܦܬܐ̈ ܘܐܝܕܘܗܝ̈ ܦܟܝܪܬܐ̈ ¹⁸⁰ܥܠ ܚܕܝܗ . X ܘܐܝܬ
BarEbr:Ethic ܕܐܥܘܠXX¹ܒܗ . ܘܢܨܠܐ ܥܠ ܣܩܘܪܘܗܝ̈ . ܘܢܗ̇ܝܡܢ ܕܠܘ ܡ̇ܢ . ¹X⁴ܕܢܫܒܘܩ ܠܚܝܒܘܗܝ̈ ܚܘܒܝܗܘܢ̈ . ܘܢܚܣܐ ܠܟ̇ܠ
BarEbr:Ethic ܐ̇ܡܪ ܐܢܐ ܠܗ̇ܝ ܕܒܥܕܢ ܨܠܘܬܐ . ܟܕ X ܢܩܘܡ ܗ̇ܘ ܕܡܙܡܪ ܡ̇ܢ ¹ ܦܣܘܩX ܩܕܡܝX . XܠX²ܝܟܢܝܘX ܙܘܡܪX . ܐܝܟܢܝܘܬ ܙܘܡܪܐ
BarEbr:Ethic ܡ̣ܢ ܠܘܬܟ ܡܪܝܐX⁴ ܥܕܡܐ ܠܠܐ ܬܚܣܡ ܒܪܫܝܥܐ̈ . ܘܐܚܪܬܐ ܡ̇ܢ ܢܦܫܝ ܐܪܝܡܬ . X ܘܬܪܬܝܢ ܡܪܡܝܬܐ̈ ܠܬܠܬ ܫܥܝܢ̈ . ܚܕܐ
BarEbr:Ethic ܡ̣ܢ ⁴⁷ ܐܒܥ ܠܒܝ ⁴⁸ܥܕܡܐ ܠܪܚܡ ܥܠܝ ܐܠܗܐ ܡܛܠ ܕܕܫܢܝ ܡ̇ܢ ܠܐܒܥ ܠܒܝ ܦܬܓܡܐ̈ ܛܒܐ̈ . X ܘܬܪܬܝܢ ܠܫܬ ܫܥܝܢ̈ . ܚܕܐ
BarEbr:Ethic ܡ̣ܢ X⁰ܐܠܗܐ ܡܢܘ Xܕܕ̇ܡܐ ܠܟ X⁷ܥܕܡܐ X⁸ܠܛܒ ܠܡܘܕܝܘ ܡ̇ܢ ܡܢܘ ܕܕ̇ܡܐ ܠܟ . Xܘܬܪܬܝܢ ܠܨܠܘܬܐ X³ܕܪܡܫܐ . X⁴ ܚܕܐXX
BarEbr:Ethic ܚܝܠܐ ܕܗܢܝܐܘܬܐ ¹⁰³ܕܐܚܝܕܐ ܠܗܘܢܐ . Xܟܕ ܡܬܕܡܪ ܡ̇ܢ ܐܒܗܬܐ̈ ܥܠܬܐ̈ ¹⁰¹ܕܕܡܥܐ̈ ܐܡܝܢܬܐ̈ ¹⁰²ܒܐܢܫ . ܚܕܐ
BarEbr:Ethic ܩܕܡܝܬܐ ܗ̇ܘܝܐ ܠܗܘܢ ¹³¹ܒܫܦܝܥܘܬ ܪܚܡܬ ¹³²ܐܢܫܘܬܗ ܡ̇ܢ ܥܬܝܪܝ̈ ܪܥܝܢܐ̈ ܡܪܓܫܝܢ ܟܕ ܡܙܡܪܝܢ . ܘܡܪܓܫܢܘܬܐ
BarEbr:Ethic ܢܫܡܠܘܢ . ܠܗܕܐ ܕܝܢ ܢܣܠܘܢ ܡܬܟܫܪܝܢ . ܒܗ ܒܙܢܐ ܘܟܕ ܛܘܒܐ ܡ̇ܢ ܡܝܬܪܘܬܐ ܘܒܝܫܘܬܐ ܕܢ̇ܩܫܐ ܡܫܡܥܬܗܘܢ . ܕܒܥܒ̇ܕܐ ܠܗ̇ܝ
BarEbr:Ethic ܬܪܝܢ ܫܪܒܝܢ̈ ܐܠܨܝܐ̈ ܩܕܡܝܢ . ܚܕ ¹X⁰ܡ̇ܢ ܟܘܢܫ¹X¹ ܡ̇ܢ ܓ̇ܠܐ ܘܚ̇ܙܐ ܫܘܒܚܐ ¹⁸⁸ܕܒܩܪܝܢܐX . ¹⁸ ܘܠܣܘܟܠܐ
BarEbr:Ethic ܪܘܚܢܝܬܐ ܡܟܝܟܬܐ ܗܝ ܘܚܢܝܓܬܐ . ܘܡ̇ܥܒܕܢܝܬܐ ܕܐܒܠܐ . ܡ̇ܢ . ¹¹¹ܘܗ̇ܢܝܢ ܒܪܝܢ̈ ܘܢܘܟܪܝܢ̈ . ܘܢܥܡܬܐ
BarEbr:Ethic ܒܢܦܫܗܘܢ . ܘܦܥܝܪ ܚܟܗܘܢ . ( 46X ) ܘܒܐܐܪ ܡ̇ܢ ܡ̇ܚܐ . ܘܗ̇ܢܘܢ ܕܫ̇ܡܥܝܢ ܐܘ̇ ¹³¹ܙ̇ܡܪܝܢ ܥܡܗ . ܕܪܦܝܢ
BarEbr:Ethic ܓܝܪ ܗ̇ܢܘܢ ܕܗܘܘ ܡܫܟܚܢܝܗ̇̈ ܕܐܘܡܢܘܬ ܩܝܢܬܐ̈ . ܥܠ ܡ̇ܢ ܥܠXXX ²⁷ܟܝܢܝXX ܕܥܠ ²⁸⁰ ܩܝܢXX . ²⁸¹̈ 15ܩܕܡܝܐ̈
BarEbr:Ethic X ܩܨܬ ܗ̇ܝ ⁷ܕܡܨܐ ܠܡܫܗܝܘ ܪܓܬܗ⁸ ܗܘܠܢܝܬܐ ܒܡܚܫܒܬܗ ܡ̇ܢ ܒܪܝܗ . ܕܡܥܠܝ ܡܢ ܕܒܥܝܪܐX . ܘܡܬܚܬܝ̈ X ܡܢ ܕܥܝܪܐ . ⁰ܗ̇ܘ
BarEbr:Ethic ܬܠܬܐX ³ܙܢܝܐ̈ ܓܢܣܢܝܐ̈ ܕܨܘܡܐ . ܒܕܪܒܝܥܝܐ ܗ̇ܘ ܕܠܐ ܡ̇ܢ ܐܘ̇ ܒܙܢܐ . ܘܠܘ ܒܙܒܢܐ . ܐܘ̇ ܒܙܒܢܐ ܘܙܢܐ ܐܟܚܕܐ . ܘܗܠܝܢ