simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarEbr:Ethic ܡܬܬܥܡܛܐ . ܘܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܝܕܥܬܐ ܬܐܘܪܝܛܝܩܝܬܐ ²⁰ܡܬܩܪܝܐ
BarEbr:Ethic ܐ̇ܟܦܐ . ܒܩܘܡܐ ܡ̇ܢ ܗܢܐ . ܠܡܢܬܐ
BarEbr:Ethic ܒܐܝܠܢܐ̈ . ܘܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܥܠܬܐXẌ ܒܪܝܬܐ̈ .
BarEbr:Ethic ܕܟܝܬܐ . ܩܕܡܝܬܐ ܡ̇ܢ ܘܝܬܝܪ ܡܪܢܝܬܐX .
BarEbr:Ethic ¹⁴ܕܡܨ̇ܠܐ . ܘܒܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ¹⁴⁰ ܟܕ ¹⁴⁷ܚ̇ܐܪ
BarEbr:Ethic ܙܗܝܐ ܝܘܚܢܢ ܕܕܠܝܬܐܐ̇ܡܕ̇̈ ܡ̇ܢ ܕܨ̇ܒܐ ܕܢܛܥܡ ܚܠܝܘܬܗ
BarEbr:Ethic ܓܘܢܝXX . ܣܓܝܐܐ̈ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ²⁰¹ܒܘܪܐ̈ .
BarEbr:Ethic ܡܬܪܡܐ . ܘܐܝܟܢܝܘܬܗ̇ ܡ̇ܢ ܐܝܬܝܗ̇ ܕܢܩܘܡ ܗܘ̇
BarEbr:Ethic ²⁰ܕܨܠܘܬẌ . ܒܩܢܘܢܐ̈ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ²⁷⁰ܕܫܠܝܚܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈
BarEbr:Ethic ) ܐܢ ܐܝܬ ܡ̇ܢ ³¹¹ܕܡ̇ܘܫܛ ܠܗܘܢ ܩܘܪܒܢܐ
BarEbr:Ethic ܡܬܚܫܚ . ܩܕܡܝܐ ܡ̇ܢ . ܕܒܝܘܡܬܐ̈ ܩܪܝܐ̈
BarEbr:Ethic ܥܘXܕܢX . ܥܘܗܕܢܐ ܡ̇ܢ ܕܐܠܗܐ . ¹⁸³ܒܥܣܪܐ
BarEbr:Ethic ܝܕܘܥܬܢܐ̈ . ܚܕ ܡ̇ܢ ܙܢܐ ܕܢܗܪܘܓ ܐܢܫ
BarEbr:Ethic ) ²X⁰ ܒܙܒܢ ܡ̇ܢ . ܒܫܦܝܥܘܬܐ ܕܪܚܡܘܗܝ̈
BarEbr:Ethic ܐܢܐ . ²X⁴ܘܗܕܐ ܡ̇ܢ . ܡܛܠXXX ²
BarEbr:Ethic ܥܠܢ̈ . ²X⁰ܚܕܐ ܡ̇ܢ ܗ̇ܝ ܕܢܘܡܬܐ ܙܥܘܪܬܐ
BarEbr:Ethic . ³⁰¹ ܠܘܩܕܡ ܡ̇ܢ ܡܚܘܐ ܠܗ .
BarEbr:Ethic ܘܡܕܒܪܢܐ ܕܐܚܪܢܐ̈ ܒܐܝܡܡܐ ܡ̇ܢ ܚ̇ܝܒ ܕܨܠܘܬܗ̈ ܚܡܫ
BarEbr:Ethic ܟܣܝܬܐ̈ . ܘܥܠܬܐ ܡ̇ܢ ܩܕܡܝܬܐ ܡ̣ܢ ܗܢܝܢ
BarEbr:Ethic . X⁰ ܘܗܠܝܢ ܡ̇ܢ X⁷ܐܪܒܥ ܥܠܬܐ̈ X⁸ܕܓܠܝܢ̈