simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarEbr:Ethic . ܝܘܠܦܢܐ ܛܐܘܪܝܛܝܩܝܐ . ܐܘ̇ ܣܥܘܪܝܐXX . ܕܬܪܝܢ ܕܝܢ . ܡ̇ܢ . ( 70X ) ܘܠܗܢܝܢܐ ܢܦܫܢܝܐ ܐܪܒܥܐ ܐܢܘܢ ܙܢܝܐ̈ . X⁸ܚܕ
BarEbr:Ethic ܢܫܡܠܘܢ . ܠܗܕܐ ܕܝܢ ܢܣܠܘܢ ܡܬܟܫܪܝܢ . ܒܗ ܒܙܢܐ ܘܟܕ ܛܘܒܐ ܡ̇ܢ ܡܝܬܪܘܬܐ ܘܒܝܫܘܬܐ ܕܢ̇ܩܫܐ ܡܫܡܥܬܗܘܢ . ܕܒܥܒ̇ܕܐ ܠܗ̇ܝ
BarEbr:Ethic ܚ̇ܝܒ ܕܨܠܘܬܗ̈ ܚܡܫ ܢܫܡܠܐ . ܒܨܦܪܐXX ³ܟܝܬ . ܘܕܬܠܬ ܡ̇ܢ . ܪܥܝܢܗ ³X⁴ܠܐ ܢܒܛܠ . ܘܡܕܒܪܢܐ ܕܐܚܪܢܐ̈ ܒܐܝܡܡܐ
BarEbr:Ethic ܓܝܪ ²⁷⁰ܕܫܠܝܚܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܫܬܐ ܡܫܟܚܝܢܢ ܥܕܢܐ̈ ܡ̇ܢ ܣ̇ܡܘ . ܦܣܘܩX ܬܡܝܢܝX . ܡXܠX ²⁰ܕܨܠܘܬẌ . ܒܩܢܘܢܐ̈
BarEbr:Ethic ܠܥܪܘܩܝܐ ܕܡܢ ܟܦܢܐ ܘܡܘܬܢܐ ܡܣܠܝܢ ܘܐܡܪܝܢ . ܕܠܐ ܘ̇ܠܐ ܡ̇ܢ ¹⁰⁴ܬܕܡܪܬܗ̈ ܕܐܠܗܐ ܒܒܪܝܬܗX . ¹̈⁰ ܘܐܢܫܝܢ
BarEbr:Ethic ܪܘܚܢܝܬܐ ܡܟܝܟܬܐ ܗܝ ܘܚܢܝܓܬܐ . ܘܡ̇ܥܒܕܢܝܬܐ ܕܐܒܠܐ . ܡ̇ܢ . ¹¹¹ܘܗ̇ܢܝܢ ܒܪܝܢ̈ ܘܢܘܟܪܝܢ̈ . ܘܢܥܡܬܐ
BarEbr:Ethic ܗ̇ܢܘܢ ܕܥܢܝܢ ܥܡ X ܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ . ¹⁴⁰ܠܡܚܣܢ ܡܬܦܨܝܢ X ܡܢܗ ܡ̇ܢ Xܬܠܝܬܝܐ . ܓܗܝܬܐ ܕܡܢ ܣܬܘܪܝܐ ܕܟܢܘܬܐ̈ . ܗ̇ܘ ܕܓܒܝܐ̈
BarEbr:Ethic ܩܕܡܝܬܐ ܡ̣ܢ ܗܢܝܢ ⁴⁴ܕܓܠܝܢ̈ . ܒܨܝܪܘܬ ܡܐܟܘܠ⬩ܬܐ ܡ̇ܢ ܫܗܪܐ . ܐܪܒܥ 15 ܓܠܝܬܐ̈ . ܘܐܪܒܥ ܟܣܝܬܐ̈ . ܘܥܠܬܐ
BarEbr:Ethic ܝܕܥܬܐ ܬܐܘܪܝܛܝܩܝܬܐ ²⁰ܡܬܩܪܝܐ . ܗܕܐ ܕܝܢ ܝܕܥܬܐ ܡ̇ܢ ²⁴ܦܓܪܐ Xܢܦܫܐ ܢ̇ܗܪܐX . ²ܘܒܥܒܝܘܬܗ ܡܬܬܥܡܛܐ . ܘܗ̇ܝ
BarEbr:Ethic ܐܦܣܝܢܬܝܘܢ ¹⁸¹ܩܠܝܠ ܒܥܓܠ ܝ̇ܗܒܐ ܡܢ ܡܪܝܪܘܬܗ̇ . ܕܒܫܐ ܡ̇ܢ . ܐܘ̇ ܡܢ ܡܝܬܪܘܬܐ ܥܡܝܩܬܐ ܩܠܝܠ . ܡܛܠ ¹⁸⁰ܕܐܦ ܠܕܒܫܐ
BarEbr:Ethic ܥܣܪܐ ܝܘܬܪܢܐ̈ ¹²⁰ܡܫܬܟܚܝܢ . ܝܘܬܪܢܐ ܩܕܡܝܐ . ܕܝܬܝܪ ܡ̇ܢ ܡܢܗܘܢ ܥܘܘܟܐ̈ ܐܢܘܢ ܕܝܘܬܪܢܝ̈ ܗ̇ܘ ܐܚܪܢܐ . 0 ܘܠܫܠܝܐ
BarEbr:Ethic ܐ̇ܡܪ ܐܢܐ ܠܗ̇ܝ ܕܒܥܕܢ ܨܠܘܬܐ . ܟܕ X ܢܩܘܡ ܗ̇ܘ ܕܡܙܡܪ ܡ̇ܢ ¹ ܦܣܘܩX ܩܕܡܝX . XܠX²ܝܟܢܝܘX ܙܘܡܪX . ܐܝܟܢܝܘܬ ܙܘܡܪܐ
BarEbr:Ethic ܒܢܦܫܗܘܢ . ܘܦܥܝܪ ܚܟܗܘܢ . ( 46X ) ܘܒܐܐܪ ܡ̇ܢ ܡ̇ܚܐ . ܘܗ̇ܢܘܢ ܕܫ̇ܡܥܝܢ ܐܘ̇ ¹³¹ܙ̇ܡܪܝܢ ܥܡܗ . ܕܪܦܝܢ
BarEbr:Ethic ܓܝܪ ܗ̇ܢܘܢ ܕܗܘܘ ܡܫܟܚܢܝܗ̇̈ ܕܐܘܡܢܘܬ ܩܝܢܬܐ̈ . ܥܠ ܡ̇ܢ ܥܠXXX ²⁷ܟܝܢܝXX ܕܥܠ ²⁸⁰ ܩܝܢXX . ²⁸¹̈ 15ܩܕܡܝܐ̈
BarEbr:Ethic ܡ̣ܢ ܠܘܬܟ ܡܪܝܐX⁴ ܥܕܡܐ ܠܠܐ ܬܚܣܡ ܒܪܫܝܥܐ̈ . ܘܐܚܪܬܐ ܡ̇ܢ ܢܦܫܝ ܐܪܝܡܬ . X ܘܬܪܬܝܢ ܡܪܡܝܬܐ̈ ܠܬܠܬ ܫܥܝܢ̈ . ܚܕܐ
BarEbr:Ethic ܕܐܠܗܐ . ¹⁸³ܒܥܣܪܐ ܦܬܓܡܝܢ̈ ¹⁸⁴ܡܢ ܬܪܬܝܗܝܢẌ ܡ̇ܢ ܒܥܘܬܐ . ¹⁸² 32 ܦܣܘܩX ܢܢXܝܫܝX . ܡXܠ ܥܘXܕܢX . ܥܘܗܕܢܐ
BarEbr:Ethic ܘܝܬܝܪ ܡܪܢܝܬܐX . ¹²ܕܟܝܘܬ ܚܘܫܒܐ̈ ܐܝܬܝܗ̇ . ܡ̇ܢ ܪܘܚܢܝܬܐ̈ ܕܒܗܝܢ ܡܫܬܡܠܝܐ ܗܝ ܨܠܘܬܐ ܕܟܝܬܐ . ܩܕܡܝܬܐ
BarEbr:Ethic ܕܨ̇ܒܐ ܕܢܛܥܡ ܚܠܝܘܬܗ ܕܡܫܝܚܐ . ܢܬܚ̇ܦܛ ܠܡܬܥܢܝܘ ( 18X ܡ̇ܢ . ܠܐ ܬܬܥܢܐ . ܘܣܒܐ ܙܗܝܐ ܝܘܚܢܢ ܕܕܠܝܬܐܐ̇ܡܕ̇̈
BarEbr:Ethic ܬܪܝܢ ܫܪܒܝܢ̈ ܐܠܨܝܐ̈ ܩܕܡܝܢ . ܚܕ ¹X⁰ܡ̇ܢ ܟܘܢܫ¹X¹ ܡ̇ܢ ܓ̇ܠܐ ܘܚ̇ܙܐ ܫܘܒܚܐ ¹⁸⁸ܕܒܩܪܝܢܐX . ¹⁸ ܘܠܣܘܟܠܐ
BarEbr:Ethic ܪܕܘܦܝܐ ܕܥܠ ܐܦܝ̈ ܬܘܕܝܬܐ ܬܪܝܨܬܐ . ܕܬܪܝܢ ܕܝܢ . ܟܫܠܐ ܡ̇ܢ ܡXܢX ܘܠܣܘܓܦܢܐ̈ X¹ܢܦܫܢܝܐ̈ X¹ܐܪܒܥ ܐܢܘܢ ܙܢܝܐ̈ . ܚܕ