simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarEbr:Ethic X ܩܨܬ ܗ̇ܝ ⁷ܕܡܨܐ ܠܡܫܗܝܘ ܪܓܬܗ⁸ ܗܘܠܢܝܬܐ ܒܡܚܫܒܬܗ ܡ̇ܢ ܒܪܝܗ . ܕܡܥܠܝ ܡܢ ܕܒܥܝܪܐX . ܘܡܬܚܬܝ̈ X ܡܢ ܕܥܝܪܐ . ⁰ܗ̇ܘ