simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarEbr:Ethic X ⁴⁰ܡܢ ܛܥܝܢܘܬ ܦܐܪܐ̈ ܕܥܒ̇ܕܐ̈ ܡܝܬܪܐ̈ . ܘܛܢܢܐ ܡ̇ܢ 20ܕܠܝܠܐܝܬ ܡܬܕܪܫܐ . ܠܐ ܘ̇ܠܐ ܠܡܟܠܐ . ܒܕܐܦܠܐ ܗܝ
BarEbr:Ethic ܕܥ̇ܡܪ ܥܡ X ܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ⁷⁷ܡܢ ܫܓܘܫܝܗܘܢ ܠܐ ܚ̇ܙܐ ܗܘ ܠܗ . 0 ܡ̇ܢ ⁷⁰ܐܦܝܢ̈ ܚ̇ܙܝܢܢ ܟܕ ܕܟܝܢ̈ . ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ . ܗܟܢܐ
BarEbr:Ethic ܐܝܬܝܗ̇ ܕܢܩܘܡ ܗܘ̇ ܕܡܨ̇ܠܐ ܟܕ ܐܦܘܗܝ̈ ܠܡܕܢܚܐ . ܡ̇ܢ ܠܬܪܡܘܛܐ . ܐܝܢܐ ܕܠܡܓܡܪܗ̇ ܠܐ ܡܬܪܡܐ . ܘܐܝܟܢܝܘܬܗ̇
BarEbr:Ethic ¹⁸⁷ ܕܪ . ܡܟ ܥܠ ܚܨܗ ܘܐܦܘܗܝ̈ ܠܡܕܢܚܐ . X ܘܐܝܕܘܗܝ̈ ܡ̇ܢ ܟܦܝܦܬܐ̈ ܘܐܝܕܘܗܝ̈ ܦܟܝܪܬܐ̈ ¹⁸⁰ܥܠ ܚܕܝܗ . X ܘܐܝܬ
BarEbr:Ethic ܠܥܪܘܩܝܐ ܕܡܢ ܟܦܢܐ ܘܡܘܬܢܐ ܡܣܠܝܢ ܘܐܡܪܝܢ . ܕܠܐ ܘ̇ܠܐ ܡ̇ܢ ¹⁰⁴ܬܕܡܪܬܗ̈ ܕܐܠܗܐ ܒܒܪܝܬܗX . ¹̈⁰ ܘܐܢܫܝܢ
BarEbr:Ethic ¹⁴⁰ ܟܕ ¹⁴⁷ܚ̇ܐܪ ܗܘܐ ܣܒܐ ܐܢܫ ܟܐܢܐ ܒܩܠܐ ܟܣܝܐ ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܡ̇ܢ ¹⁴²ܕܟܝܢܗ ¹⁴³ܕܝܠܗ ¹⁴⁴ܕܗ̇ܘX ¹⁴ܕܡܨ̇ܠܐ . ܘܒܗܠܝܢ
BarEbr:Ethic ܝܕܥܬܐ ܬܐܘܪܝܛܝܩܝܬܐ ²⁰ܡܬܩܪܝܐ . ܗܕܐ ܕܝܢ ܝܕܥܬܐ ܡ̇ܢ ²⁴ܦܓܪܐ Xܢܦܫܐ ܢ̇ܗܪܐX . ²ܘܒܥܒܝܘܬܗ ܡܬܬܥܡܛܐ . ܘܗ̇ܝ
BarEbr:Ethic ܬܠܬܐX ³ܙܢܝܐ̈ ܓܢܣܢܝܐ̈ ܕܨܘܡܐ . ܒܕܪܒܝܥܝܐ ܗ̇ܘ ܕܠܐ ܡ̇ܢ ܐܘ̇ ܒܙܢܐ . ܘܠܘ ܒܙܒܢܐ . ܐܘ̇ ܒܙܒܢܐ ܘܙܢܐ ܐܟܚܕܐ . ܘܗܠܝܢ
BarEbr:Ethic ܥܠܬܐXẌ ܒܪܝܬܐ̈ . 20ܗ̇ܢܝܢ ܕܝܢ ܓܘܝܬܐ̈ ܝܬܝܪ ܥܫܝܢܢ̈ ܡ̇ܢ ܢܒܛܠ ܚܘܫܒܝ ܡܢ ܦܘܠܚܢܗ . ܘܢܬܥ̇ܦܐ ܒܐܝܠܢܐ̈ . ܘܗܠܝܢ
BarEbr:Ethic X⁷ܐܪܒܥ ܥܠܬܐ̈ X⁸ܕܓܠܝܢ̈ . ܘܥܠܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܡ̣ܢ ܗܢܝܢXX ܡ̇ܢ . ܠܐ ܢܫܬܐܠ ܡ̣ܢ ܕܥܡ ܟܢܫܐXX ܠܡܙܡܪܘ . X⁰ ܘܗܠܝܢ
BarEbr:Ethic ܐܣܟܡܐ ¹⁸²ܗܘ ܕܓܡܝܪܐ̈ ܒܢܘܡܬܗܘܢ . ¹⁸³ܟܕ ܩܠܝܠ ܡ̣ܢ ܡ̇ܢ ¹⁸⁰ܨܝܕ ܚܕܝܗ . ܘܪܫܗ ܕܣܡܝܟ ¹⁸¹ܥܠܝܗܝܢ . ܘܗܢܐ
BarEbr:Ethic ܩܕܡܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܕܨܘܡܐ ⁴¹ܕܝܘܕܝܐ̈ ⁴²ܘܡܫܠܡܢܐ̈ ܡ̇ܢ ( 55X ) ܣܝܓܐ ܗܘ ܕܚܝܩܐ . X ܘܡܢ ܩܢܘܢܐ̈ ܪܚܝܩܐ . ⁴⁰ ܘܙܢܐ
BarEbr:Ethic ܬܪܝܢ ܫܪܒܝܢ̈ ܐܠܨܝܐ̈ ܩܕܡܝܢ . ܚܕ ¹X⁰ܡ̇ܢ ܟܘܢܫ¹X¹ ܡ̇ܢ ܓ̇ܠܐ ܘܚ̇ܙܐ ܫܘܒܚܐ ¹⁸⁸ܕܒܩܪܝܢܐX . ¹⁸ ܘܠܣܘܟܠܐ
BarEbr:Ethic ܥܣܪܐ ܝܘܬܪܢܐ̈ ¹²⁰ܡܫܬܟܚܝܢ . ܝܘܬܪܢܐ ܩܕܡܝܐ . ܕܝܬܝܪ ܡ̇ܢ ܡܢܗܘܢ ܥܘܘܟܐ̈ ܐܢܘܢ ܕܝܘܬܪܢܝ̈ ܗ̇ܘ ܐܚܪܢܐ . 0 ܘܠܫܠܝܐ
BarEbr:Ethic ܩܕܡܝܬܐ ܗ̇ܘܝܐ ܠܗܘܢ ¹³¹ܒܫܦܝܥܘܬ ܪܚܡܬ ¹³²ܐܢܫܘܬܗ ܡ̇ܢ ܥܬܝܪܝ̈ ܪܥܝܢܐ̈ ܡܪܓܫܝܢ ܟܕ ܡܙܡܪܝܢ . ܘܡܪܓܫܢܘܬܐ
BarEbr:Ethic ܪܘܚܢܝܬܐ ܡܟܝܟܬܐ ܗܝ ܘܚܢܝܓܬܐ . ܘܡ̇ܥܒܕܢܝܬܐ ܕܐܒܠܐ . ܡ̇ܢ . ¹¹¹ܘܗ̇ܢܝܢ ܒܪܝܢ̈ ܘܢܘܟܪܝܢ̈ . ܘܢܥܡܬܐ
BarEbr:Ethic ܩܕܡܝܬܐ ܡ̣ܢ ܗܢܝܢ ⁴⁴ܕܓܠܝܢ̈ . ܒܨܝܪܘܬ ܡܐܟܘܠ⬩ܬܐ ܡ̇ܢ ܫܗܪܐ . ܐܪܒܥ 15 ܓܠܝܬܐ̈ . ܘܐܪܒܥ ܟܣܝܬܐ̈ . ܘܥܠܬܐ
BarEbr:Ethic ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܢܘܟܠ ܠܟܦܢܐ̈ . ܘܢܫܩܐ ܠܨܗܝܐ̈ . ܘܢܟܢܫ X ܡ̇ܢ ܡܬܬܝܬܝܢ . ܐܘ̇ ܕܗ̣ܘ ܠܐܚܪܢܐ ²X⁴ܡܩܢܐ ܐܓܪܐ . ܘܩܕܡܝܐ
BarEbr:Ethic . X ܗ̣ܝ ܗܝ ³ܬܪܥܝܬ ܝܚܝܕܝܐ̈ ܓܡܝܪܐ̈ ܘܡܠܦܢܐ̈ X ܒܚܝܪܐ̈ ܡ̇ܢ ܕܦܫܝܛܐ̈ ܥܪܝܡܐ̈ ²ܕܘܠܝܝܬܐ ܚ̇ܫܒܝܢ ܠܗ̇ . ܘܩܕܡܝܬܐ
BarEbr:Ethic ܐ̇ܡܪ ܐܢܐ ܠܗ̇ܝ ܕܒܥܕܢ ܨܠܘܬܐ . ܟܕ X ܢܩܘܡ ܗ̇ܘ ܕܡܙܡܪ ܡ̇ܢ ¹ ܦܣܘܩX ܩܕܡܝX . XܠX²ܝܟܢܝܘX ܙܘܡܪX . ܐܝܟܢܝܘܬ ܙܘܡܪܐ