simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarEbr:Ethic ܥܝܢܐ̈ ܥ̇ܛܐ . ܡ̇ܢ ܕܠܘܬܗ ܛܒܐ ⁰⁸ܕܢܘܪܐ
BarEbr:Ethic ܘܩܢܘܢܘXܝXܘܢܝẌ̈ . 10ܠܨܘܡܐ ܡ̇ܢ X³ܩܢܘܢܝܐ . ܬܠܬܐ
BarEbr:Ethic . ²⁸¹̈ 15ܩܕܡܝܐ̈ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܗ̇ܢܘܢ ܕܗܘܘ
BarEbr:Ethic ܘܕܘܒܪܝ̈ ܫܠܝܐ X ܡ̇ܢ ܗܠܝܢ ³²¹ܐܢܘܢ .
BarEbr:Ethic ܙܢܝܐ̈ . X⁸ܚܕ ܡ̇ܢ . ܝܘܠܦܢܐ ܛܐܘܪܝܛܝܩܝܐ
BarEbr:Ethic ܥܠܢ̈ . ²X⁰ܚܕܐ ܡ̇ܢ ܗ̇ܝ ܕܢܘܡܬܐ ܙܥܘܪܬܐ
BarEbr:Ethic ܐܢܐ . ²X⁴ܘܗܕܐ ܡ̇ܢ . ܡܛܠXXX ²
BarEbr:Ethic . ܘܡܛܠX ¹⁴ܫܢܬܐ ܡ̇ܢ ܐ̇ܡܪܝܢ ܝܕܘܥܬܢܐ̈ .
BarEbr:Ethic ܚܠܝܘܬܗ . ¹⁸³ܘܩܘܦܣܐ ܡ̇ܢ ܙܥܘܪܐ . ܡܐ
BarEbr:Ethic ) ܐܢ ܐܝܬ ܡ̇ܢ ³¹¹ܕܡ̇ܘܫܛ ܠܗܘܢ ܩܘܪܒܢܐ
BarEbr:Ethic ܠܝ . ܐܢܐ ܡ̇ܢ ܐܢܐ . ܘܐܒܐ
BarEbr:Ethic ܘܡܕܒܪܢܐ ܕܐܚܪܢܐ̈ ܒܐܝܡܡܐ ܡ̇ܢ ܚ̇ܝܒ ܕܨܠܘܬܗ̈ ܚܡܫ
BarEbr:Ethic XܘܪܫܠXܝXẌ . ܒܕܘܟܝܬܐ̈ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ¹X²ܩܕܝܫܬܐ̈ ܗܢܝܢ
BarEbr:Ethic ) ²X⁰ ܒܙܒܢ ܡ̇ܢ . ܒܫܦܝܥܘܬܐ ܕܪܚܡܘܗܝ̈
BarEbr:Ethic ܐ̇ܟܦܐ . ܒܩܘܡܐ ܡ̇ܢ ܗܢܐ . ܠܡܢܬܐ
BarEbr:Ethic ²⁰ܕܨܠܘܬẌ . ܒܩܢܘܢܐ̈ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ²⁷⁰ܕܫܠܝܚܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈
BarEbr:Ethic . ³̈⁰ ܓܡܝܪܐ̈ ܡ̇ܢ ³¹⁰ܓܝܕ̇ ܐܦܢ ܡܛܠ
BarEbr:Ethic . ܗ̇ܘ ܕܓܒܝܐ̈ ܡ̇ܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕܥܢܝܢ ܥܡ
BarEbr:Ethic ܙܗܝܐ ܝܘܚܢܢ ܕܕܠܝܬܐܐ̇ܡܕ̇̈ ܡ̇ܢ ܕܨ̇ܒܐ ܕܢܛܥܡ ܚܠܝܘܬܗ
BarEbr:Ethic ܥܡܗ . ܕܪܦܝܢ ܡ̇ܢ ܒܢܦܫܗܘܢ . ܘܦܥܝܪ