simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarEbr:Ethic ܕܒܡܥܡܪܐ ܐܡܝܢܐ ܕܒܗ̇ ܡܫܬܗܝܐX ⁰ܠܗ̇ ܪܚܡܬ ܢܦܫܐ ܡ̇ܢ ⁰²ܒܬܪܝܢ ܣܥܝܝܢ̈ ⁰³ ܬܪܥܝܬܗܘܢ ⁰⁴ܡܫܪܪܝܢ . ܚܕ
BarEbr:Ethic ܩܕܡܝܬܐ ܗ̇ܘܝܐ ܠܗܘܢ ¹³¹ܒܫܦܝܥܘܬ ܪܚܡܬ ¹³²ܐܢܫܘܬܗ ܡ̇ܢ ܥܬܝܪܝ̈ ܪܥܝܢܐ̈ ܡܪܓܫܝܢ ܟܕ ܡܙܡܪܝܢ . ܘܡܪܓܫܢܘܬܐ
BarEbr:Ethic ܩܕܡܝܬܐ ܡ̣ܢ ܗܢܝܢ ⁴⁴ܕܓܠܝܢ̈ . ܒܨܝܪܘܬ ܡܐܟܘܠ⬩ܬܐ ܡ̇ܢ ܫܗܪܐ . ܐܪܒܥ 15 ܓܠܝܬܐ̈ . ܘܐܪܒܥ ܟܣܝܬܐ̈ . ܘܥܠܬܐ
BarEbr:Ethic . ܡܛܠXXX ² ܬܪܬܝܢ̈ ܥܠܢ̈ . ²X⁰ܚܕܐ ܡ̇ܢ ܗ̇ܝ ܕܢܘܡܬܐ ܡ̇ܢ ܛܗܪܝܬܐ . ܕܢܕܡܟ ²X³ܩܠܝܠ X ܫܪܘܝܐ ܡ̇ܠܟ ܐܢܐ . ²X⁴ܘܗܕܐ
BarEbr:Ethic ܡ̣ܢ ⁴⁷ ܐܒܥ ܠܒܝ ⁴⁸ܥܕܡܐ ܠܪܚܡ ܥܠܝ ܐܠܗܐ ܡܛܠ ܕܕܫܢܝ ܡ̇ܢ ܠܐܒܥ ܠܒܝ ܦܬܓܡܐ̈ ܛܒܐ̈ . X ܘܬܪܬܝܢ ܠܫܬ ܫܥܝܢ̈ . ܚܕܐ
BarEbr:Ethic ܓܝܪ ²⁷⁰ܕܫܠܝܚܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܫܬܐ ܡܫܟܚܝܢܢ ܥܕܢܐ̈ ܡ̇ܢ ܣ̇ܡܘ . ܦܣܘܩX ܬܡܝܢܝX . ܡXܠX ²⁰ܕܨܠܘܬẌ . ܒܩܢܘܢܐ̈
BarEbr:Ethic ܓܝܪ ¹X²ܩܕܝܫܬܐ̈ ܗܢܝܢ ¹X³ܕܒܗܝܢ ܫܡܠܝ X ܡܪܝܐ ܡ̇ܢ . ܡXܠ Xܪ ܓX ܕܡܕܥX ܒܕܘܟܝXẌ XܘܪܫܠXܝXẌ . ܒܕܘܟܝܬܐ̈
BarEbr:Ethic ܓܝܪ ²⁰¹ܒܘܪܐ̈ . ܡܢ ܬܓܡܐ ²⁰²ܕܒܢܝ̈ ܩܝܡܐ ܘܥܠܡܝܐ̈ . ܟܕ ܡ̇ܢ ܦܣܘܩX ܫXܝXܝX . ܡXܠXܝܟܢܝܘܬ ܨܠܘܬX ܓܘܢܝXX . ܣܓܝܐܐ̈
BarEbr:Ethic ܕܐܠܗܐ . ¹⁸³ܒܥܣܪܐ ܦܬܓܡܝܢ̈ ¹⁸⁴ܡܢ ܬܪܬܝܗܝܢẌ ܡ̇ܢ ܒܥܘܬܐ . ¹⁸² 32 ܦܣܘܩX ܢܢXܝܫܝX . ܡXܠ ܥܘXܕܢX . ܥܘܗܕܢܐ
BarEbr:Ethic ܚܝܠܐ ܕܗܢܝܐܘܬܐ ¹⁰³ܕܐܚܝܕܐ ܠܗܘܢܐ . Xܟܕ ܡܬܕܡܪ ܡ̇ܢ ܐܒܗܬܐ̈ ܥܠܬܐ̈ ¹⁰¹ܕܕܡܥܐ̈ ܐܡܝܢܬܐ̈ ¹⁰²ܒܐܢܫ . ܚܕܐ
BarEbr:Ethic ܗܠܝܢ ³²¹ܐܢܘܢ . ܨܘܡܐ ܡܛܟܣܐ ܕܒܨܝܪ ܩܠܝܠ ܡܢ ܣܒܥܐ . ܡ̇ܢ ܪܕܐ ܐܢܬ . ܐܘ̇ ܠܒܪ ܡܢܗ̇ ܣܛܝܬ . ܘܕܘܒܪܝ̈ ܫܠܝܐ X
BarEbr:Ethic ܗ̇ܝ ܕܢܘܡܬܐ ܙܥܘܪܬܐ ܕܐܝܡܡܐ²X⁷ ܠܝܘܩܪܐ ܕܫܢܬ ܡ̇ܢ ܐܢܐ . ²X⁴ܘܗܕܐ ܡ̇ܢ . ܡܛܠXXX ² ܬܪܬܝܢ̈ ܥܠܢ̈ . ²X⁰ܚܕܐ
BarEbr:Ethic ³¹¹ܕܡ̇ܘܫܛ ܠܗܘܢ ܩܘܪܒܢܐ . ܐܦ ܓܝܪ ܘܚܝܠܐ ܕܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈ ܡ̇ܢ ³¹⁰ܦܓܪܐ ܩܕܝܫܐ ܥܠܘܗܝ ܕܐܣܛܘܢܐ . ( 21X ) ܐܢ ܐܝܬ
BarEbr:Ethic X⁷ܐܪܒܥ ܥܠܬܐ̈ X⁸ܕܓܠܝܢ̈ . ܘܥܠܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܡ̣ܢ ܗܢܝܢXX ܡ̇ܢ . ܠܐ ܢܫܬܐܠ ܡ̣ܢ ܕܥܡ ܟܢܫܐXX ܠܡܙܡܪܘ . X⁰ ܘܗܠܝܢ
BarEbr:Ethic ܗ̇ܢܘܢ ܕܥܢܝܢ ܥܡ X ܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ . ¹⁴⁰ܠܡܚܣܢ ܡܬܦܨܝܢ X ܡܢܗ ܡ̇ܢ Xܬܠܝܬܝܐ . ܓܗܝܬܐ ܕܡܢ ܣܬܘܪܝܐ ܕܟܢܘܬܐ̈ . ܗ̇ܘ ܕܓܒܝܐ̈
BarEbr:Ethic ܬܠܬܐX ³ܙܢܝܐ̈ ܓܢܣܢܝܐ̈ ܕܨܘܡܐ . ܒܕܪܒܝܥܝܐ ܗ̇ܘ ܕܠܐ ܡ̇ܢ ܐܘ̇ ܒܙܢܐ . ܘܠܘ ܒܙܒܢܐ . ܐܘ̇ ܒܙܒܢܐ ܘܙܢܐ ܐܟܚܕܐ . ܘܗܠܝܢ
BarEbr:Ethic ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܢܘܟܠ ܠܟܦܢܐ̈ . ܘܢܫܩܐ ܠܨܗܝܐ̈ . ܘܢܟܢܫ X ܡ̇ܢ ܡܬܬܝܬܝܢ . ܐܘ̇ ܕܗ̣ܘ ܠܐܚܪܢܐ ²X⁴ܡܩܢܐ ܐܓܪܐ . ܘܩܕܡܝܐ
BarEbr:Ethic X³ܩܢܘܢܝܐ . ܬܠܬܐ X ܝ̇ܕܥܝܢ ܕܪܓܐ̈ X⁴ܡܠܦܢܐ̈ ܒܚܝܪܐ̈ . ܡ̇ܢ . ܡXܠ ܕܪ̈ ܓܝ ܨܘܡX ܘܩܢܘܢܘXܝXܘܢܝẌ̈ . 10ܠܨܘܡܐ
BarEbr:Ethic ܢܫܡܠܘܢ . ܠܗܕܐ ܕܝܢ ܢܣܠܘܢ ܡܬܟܫܪܝܢ . ܒܗ ܒܙܢܐ ܘܟܕ ܛܘܒܐ ܡ̇ܢ ܡܝܬܪܘܬܐ ܘܒܝܫܘܬܐ ܕܢ̇ܩܫܐ ܡܫܡܥܬܗܘܢ . ܕܒܥܒ̇ܕܐ ܠܗ̇ܝ
BarEbr:Ethic ܠܥܪܘܩܝܐ ܕܡܢ ܟܦܢܐ ܘܡܘܬܢܐ ܡܣܠܝܢ ܘܐܡܪܝܢ . ܕܠܐ ܘ̇ܠܐ ܡ̇ܢ ¹⁰⁴ܬܕܡܪܬܗ̈ ܕܐܠܗܐ ܒܒܪܝܬܗX . ¹̈⁰ ܘܐܢܫܝܢ