simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarEbr:Ethic ܡ̣ܢ ⁴⁷ ܐܒܥ ܠܒܝ ⁴⁸ܥܕܡܐ ܠܪܚܡ ܥܠܝ ܐܠܗܐ ܡܛܠ ܕܕܫܢܝ ܡ̇ܢ ܠܐܒܥ ܠܒܝ ܦܬܓܡܐ̈ ܛܒܐ̈ . X ܘܬܪܬܝܢ ܠܫܬ ܫܥܝܢ̈ . ܚܕܐ