simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarEbr:Ethic ܕܨ̇ܒܐ ܕܢܛܥܡ ܚܠܝܘܬܗ ܕܡܫܝܚܐ . ܢܬܚ̇ܦܛ ܠܡܬܥܢܝܘ ( 18X ܡ̇ܢ . ܠܐ ܬܬܥܢܐ . ܘܣܒܐ ܙܗܝܐ ܝܘܚܢܢ ܕܕܠܝܬܐܐ̇ܡܕ̇̈
BarEbr:Ethic ܘܝܬܝܪ ¹⁰¹ܥܠܝܐ ܕܟ̇ܠܗܘܢ ܐܝܬܘܗܝ ܕܝܕܘܥܬܢܐ¹⁰²̈ ܡ̇ܢ ܫܒܥܐXX ܡܫܟܚܝܢܢ ܛܟܣܐ̈ ܡܚܝܢܐ̈ ¹⁰⁰ܕܠܠܝܐ . ܩܕܡܝܐ
BarEbr:Ethic X ⁴⁰ܡܢ ܛܥܝܢܘܬ ܦܐܪܐ̈ ܕܥܒ̇ܕܐ̈ ܡܝܬܪܐ̈ . ܘܛܢܢܐ ܡ̇ܢ 20ܕܠܝܠܐܝܬ ܡܬܕܪܫܐ . ܠܐ ܘ̇ܠܐ ܠܡܟܠܐ . ܒܕܐܦܠܐ ܗܝ
BarEbr:Ethic ܙܢܐ ܕܢܗܪܘܓ ܐܢܫ ܒܚܛܗܘܗܝ̈ ܘܢܡܢܐ ܒܘܨܪܘܗܝ̈ . ܘܢܚܘܪ ܡ̇ܢ . ܘܠܗܪܓܐ ܕܝܢ ܬܪܝܢܝ̈ ܙܢܝܐ̈ ܝ̇ܕܥܝܢ ܝܕܘܥܬܢܐ̈ . ܚܕ
BarEbr:Ethic . ܡܛܠXXX ² ܬܪܬܝܢ̈ ܥܠܢ̈ . ²X⁰ܚܕܐ ܡ̇ܢ ܗ̇ܝ ܕܢܘܡܬܐ ܡ̇ܢ ܛܗܪܝܬܐ . ܕܢܕܡܟ ²X³ܩܠܝܠ X ܫܪܘܝܐ ܡ̇ܠܟ ܐܢܐ . ²X⁴ܘܗܕܐ
BarEbr:Ethic ܕܥ̇ܡܪ ܥܡ X ܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ⁷⁷ܡܢ ܫܓܘܫܝܗܘܢ ܠܐ ܚ̇ܙܐ ܗܘ ܠܗ . 0 ܡ̇ܢ ⁷⁰ܐܦܝܢ̈ ܚ̇ܙܝܢܢ ܟܕ ܕܟܝܢ̈ . ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ . ܗܟܢܐ
BarEbr:Ethic ܐ̇ܡܪ ܐܢܐ ܠܗ̇ܝ ܕܒܥܕܢ ܨܠܘܬܐ . ܟܕ X ܢܩܘܡ ܗ̇ܘ ܕܡܙܡܪ ܡ̇ܢ ¹ ܦܣܘܩX ܩܕܡܝX . XܠX²ܝܟܢܝܘX ܙܘܡܪX . ܐܝܟܢܝܘܬ ܙܘܡܪܐ
BarEbr:Ethic ܓܝܪ ²⁰¹ܒܘܪܐ̈ . ܡܢ ܬܓܡܐ ²⁰²ܕܒܢܝ̈ ܩܝܡܐ ܘܥܠܡܝܐ̈ . ܟܕ ܡ̇ܢ ܦܣܘܩX ܫXܝXܝX . ܡXܠXܝܟܢܝܘܬ ܨܠܘܬX ܓܘܢܝXX . ܣܓܝܐܐ̈
BarEbr:Ethic ܐܦܣܝܢܬܝܘܢ ¹⁸¹ܩܠܝܠ ܒܥܓܠ ܝ̇ܗܒܐ ܡܢ ܡܪܝܪܘܬܗ̇ . ܕܒܫܐ ܡ̇ܢ . ܐܘ̇ ܡܢ ܡܝܬܪܘܬܐ ܥܡܝܩܬܐ ܩܠܝܠ . ܡܛܠ ¹⁸⁰ܕܐܦ ܠܕܒܫܐ
BarEbr:Ethic ܬܪܥܝܬ ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܥܕܪܢܐ ܘܡܗܕܝܢܐ ⁴⁴ܪ . ܝܢܝܢ X ܠܡܘܬܒܐ ܡ̇ܢ ܬܪܬܝܢ ܬܪܥܝܬܐ̈ ܗܟܘܬ ܣܩܘܒܠܝܬܐ̈ ܗܘܝ̈ ܠܐܢܫܝܢ̈ . ܚܕܐ
BarEbr:Ethic ܡ̣ܢ X⁰ܐܠܗܐ ܡܢܘ Xܕܕ̇ܡܐ ܠܟ X⁷ܥܕܡܐ X⁸ܠܛܒ ܠܡܘܕܝܘ ܡ̇ܢ ܡܢܘ ܕܕ̇ܡܐ ܠܟ . Xܘܬܪܬܝܢ ܠܨܠܘܬܐ X³ܕܪܡܫܐ . X⁴ ܚܕܐXX
BarEbr:Ethic X ܩܨܬ ܗ̇ܝ ⁷ܕܡܨܐ ܠܡܫܗܝܘ ܪܓܬܗ⁸ ܗܘܠܢܝܬܐ ܒܡܚܫܒܬܗ ܡ̇ܢ ܒܪܝܗ . ܕܡܥܠܝ ܡܢ ܕܒܥܝܪܐX . ܘܡܬܚܬܝ̈ X ܡܢ ܕܥܝܪܐ . ⁰ܗ̇ܘ
BarEbr:Ethic . ܒܫܦܝܥܘܬܐ ܕܪܚܡܘܗܝ̈ X ܣܓܝܐܐ̈ ܕܐܠܗܐ²X⁷ ܡ̇ܢ ܕܗܪܓܐ ܐܝܬܘܗܝ . ܕܢܗܪܘܓ ܒܪܐܢܫܐ ( 29X ) ²X⁰ ܒܙܒܢ
BarEbr:Ethic ܓܝܪ ܗ̇ܢܘܢ ܕܗܘܘ ܡܫܟܚܢܝܗ̇̈ ܕܐܘܡܢܘܬ ܩܝܢܬܐ̈ . ܥܠ ܡ̇ܢ ܥܠXXX ²⁷ܟܝܢܝXX ܕܥܠ ²⁸⁰ ܩܝܢXX . ²⁸¹̈ 15ܩܕܡܝܐ̈
BarEbr:Ethic ܘܝܬܝܪ ܡܪܢܝܬܐX . ¹²ܕܟܝܘܬ ܚܘܫܒܐ̈ ܐܝܬܝܗ̇ . ܡ̇ܢ ܪܘܚܢܝܬܐ̈ ܕܒܗܝܢ ܡܫܬܡܠܝܐ ܗܝ ܨܠܘܬܐ ܕܟܝܬܐ . ܩܕܡܝܬܐ
BarEbr:Ethic ܠܥܪܘܩܝܐ ܕܡܢ ܟܦܢܐ ܘܡܘܬܢܐ ܡܣܠܝܢ ܘܐܡܪܝܢ . ܕܠܐ ܘ̇ܠܐ ܡ̇ܢ ¹⁰⁴ܬܕܡܪܬܗ̈ ܕܐܠܗܐ ܒܒܪܝܬܗX . ¹̈⁰ ܘܐܢܫܝܢ
BarEbr:Ethic ܕܪܕܝܐ̈ ܥܪܝܡܐ̈ X ܕܠܐ ܙܕܩܝܬܐ ܪ . ܝܢܝܢ ܠܗ̇ . ܘܐܚܪܬܐ ܡ̇ܢ ܕܗܘܝ̈ ܥܠ ܣܓܕܬܐ¹ ܕܒܡܕܝܢܬ ܩܘܕܫܐ̈ ܐܘܪܫܠܡ . ܚܕܐ
BarEbr:Ethic . ܝܘܠܦܢܐ ܛܐܘܪܝܛܝܩܝܐ . ܐܘ̇ ܣܥܘܪܝܐXX . ܕܬܪܝܢ ܕܝܢ . ܡ̇ܢ . ( 70X ) ܘܠܗܢܝܢܐ ܢܦܫܢܝܐ ܐܪܒܥܐ ܐܢܘܢ ܙܢܝܐ̈ . X⁸ܚܕ
BarEbr:Ethic ³¹¹ܕܡ̇ܘܫܛ ܠܗܘܢ ܩܘܪܒܢܐ . ܐܦ ܓܝܪ ܘܚܝܠܐ ܕܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈ ܡ̇ܢ ³¹⁰ܦܓܪܐ ܩܕܝܫܐ ܥܠܘܗܝ ܕܐܣܛܘܢܐ . ( 21X ) ܐܢ ܐܝܬ
BarEbr:Ethic ܫ̇ܗܪܝܢ . ܥܕܡܐ X XX ܕܙ̇ܟܝܐ ܠܗܘܢ ܫܢܬܐX . ¹²ܟܢ ܢ̇ܝܡܝܢ ܡ̇ܢ ܡ̇ܢܝܢ ܫܥܐ̈ . ܐܦܠܐ ܡ̇ܫܚܝܢ ܥܕܢܐ̈ . ܐܠܐ ܒܫܘܪܝ ܠܠܝܐ