simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarEbr:Ethic ¹⁴ܕܡܨ̇ܠܐ . ܘܒܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ¹⁴⁰ ܟܕ ¹⁴⁷ܚ̇ܐܪ
BarEbr:Ethic ܠܝ . ܐܢܐ ܡ̇ܢ ܐܢܐ . ܘܐܒܐ
BarEbr:Ethic ܥܘXܕܢX . ܥܘܗܕܢܐ ܡ̇ܢ ܕܐܠܗܐ . ¹⁸³ܒܥܣܪܐ
BarEbr:Ethic ܥܠܢ̈ . ²X⁰ܚܕܐ ܡ̇ܢ ܗ̇ܝ ܕܢܘܡܬܐ ܙܥܘܪܬܐ
BarEbr:Ethic ¹⁸¹ܥܠܝܗܝܢ . ܘܗܢܐ ܡ̇ܢ ܐܣܟܡܐ ¹⁸²ܗܘ ܕܓܡܝܪܐ̈
BarEbr:Ethic ܘܢܘܟܪܝܢ̈ . ܘܢܥܡܬܐ ܡ̇ܢ ܪܘܚܢܝܬܐ ܡܟܝܟܬܐ ܗܝ
BarEbr:Ethic ܘܡܕܒܪܢܐ ܕܐܚܪܢܐ̈ ܒܐܝܡܡܐ ܡ̇ܢ ܚ̇ܝܒ ܕܨܠܘܬܗ̈ ܚܡܫ
BarEbr:Ethic ܥܡܗ . ܕܪܦܝܢ ܡ̇ܢ ܒܢܦܫܗܘܢ . ܘܦܥܝܪ
BarEbr:Ethic . ܘܢܚܣܐ ܠܟ̇ܠ ܡ̇ܢ ܕܐܥܘܠXX¹ܒܗ . ܘܢܨܠܐ
BarEbr:Ethic ܕܘܟܝܬܗܘܢ̈ . ܚܕܐ ܡ̇ܢ ܟܕ ܡܬܬܥܝܩ ܗܘܐ⁹
BarEbr:Ethic . ܕܒܥܒ̇ܕܐ ܠܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܢܫܡܠܘܢ . ܠܗܕܐ
BarEbr:Ethic ܐܟܚܕܐ . ܘܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܬܠܬܐX ³ܙܢܝܐ̈ ܓܢܣܢܝܐ̈
BarEbr:Ethic . X⁰ ܘܗܠܝܢ ܡ̇ܢ X⁷ܐܪܒܥ ܥܠܬܐ̈ X⁸ܕܓܠܝܢ̈
BarEbr:Ethic ܒܐܝܠܢܐ̈ . ܘܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܥܠܬܐXẌ ܒܪܝܬܐ̈ .
BarEbr:Ethic ܐܓܪܐ . ܘܩܕܡܝܐ ܡ̇ܢ ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܢܘܟܠ
BarEbr:Ethic ܠܗ̇ . ܘܩܕܡܝܬܐ ܡ̇ܢ . X ܗ̣ܝ
BarEbr:Ethic ⁰⁴ܡܫܪܪܝܢ . ܚܕ ܡ̇ܢ ܕܒܡܥܡܪܐ ܐܡܝܢܐ ܕܒܗ̇
BarEbr:Ethic ܟܣܝܬܐ̈ . ܘܥܠܬܐ ܡ̇ܢ ܩܕܡܝܬܐ ܡ̣ܢ ܗܢܝܢ
BarEbr:Ethic ܡܙܡܪܝܢ . ܘܡܪܓܫܢܘܬܐ ܡ̇ܢ ܩܕܡܝܬܐ ܗ̇ܘܝܐ ܠܗܘܢ
BarEbr:Ethic . ⁴⁰ ܘܙܢܐ ܡ̇ܢ ܩܕܡܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܕܨܘܡܐ