simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarEbr:Ethic ¹⁴⁰ ܟܕ ¹⁴⁷ܚ̇ܐܪ ܗܘܐ ܣܒܐ ܐܢܫ ܟܐܢܐ ܒܩܠܐ ܟܣܝܐ ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܡ̇ܢ ¹⁴²ܕܟܝܢܗ ¹⁴³ܕܝܠܗ ¹⁴⁴ܕܗ̇ܘX ¹⁴ܕܡܨ̇ܠܐ . ܘܒܗܠܝܢ
BarEbr:Ethic ܐܢܐ . ܘܐܒܐ ܐܘܓܪܝܣ ܐܡ̣ܕ̇ ܕܐܟܣܢܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܕܠܐ X¹ܠ̇ܚܡ ܠܕܘܒܪܐ ܬܩܢܐ . ܐܡܕ̇ ܕܠܝ ܡܐ ܪܡܐ ܠܝ . ܐܢܐ
BarEbr:Ethic ܕܐܠܗܐ . ¹⁸³ܒܥܣܪܐ ܦܬܓܡܝܢ̈ ¹⁸⁴ܡܢ ܬܪܬܝܗܝܢẌ ܡ̇ܢ ܒܥܘܬܐ . ¹⁸² 32 ܦܣܘܩX ܢܢXܝܫܝX . ܡXܠ ܥܘXܕܢX . ܥܘܗܕܢܐ
BarEbr:Ethic ܗ̇ܝ ܕܢܘܡܬܐ ܙܥܘܪܬܐ ܕܐܝܡܡܐ²X⁷ ܠܝܘܩܪܐ ܕܫܢܬ ܡ̇ܢ ܐܢܐ . ²X⁴ܘܗܕܐ ܡ̇ܢ . ܡܛܠXXX ² ܬܪܬܝܢ̈ ܥܠܢ̈ . ²X⁰ܚܕܐ
BarEbr:Ethic ܐܣܟܡܐ ¹⁸²ܗܘ ܕܓܡܝܪܐ̈ ܒܢܘܡܬܗܘܢ . ¹⁸³ܟܕ ܩܠܝܠ ܡ̣ܢ ܡ̇ܢ ¹⁸⁰ܨܝܕ ܚܕܝܗ . ܘܪܫܗ ܕܣܡܝܟ ¹⁸¹ܥܠܝܗܝܢ . ܘܗܢܐ
BarEbr:Ethic ܪܘܚܢܝܬܐ ܡܟܝܟܬܐ ܗܝ ܘܚܢܝܓܬܐ . ܘܡ̇ܥܒܕܢܝܬܐ ܕܐܒܠܐ . ܡ̇ܢ . ¹¹¹ܘܗ̇ܢܝܢ ܒܪܝܢ̈ ܘܢܘܟܪܝܢ̈ . ܘܢܥܡܬܐ
BarEbr:Ethic ܚ̇ܝܒ ܕܨܠܘܬܗ̈ ܚܡܫ ܢܫܡܠܐ . ܒܨܦܪܐXX ³ܟܝܬ . ܘܕܬܠܬ ܡ̇ܢ . ܪܥܝܢܗ ³X⁴ܠܐ ܢܒܛܠ . ܘܡܕܒܪܢܐ ܕܐܚܪܢܐ̈ ܒܐܝܡܡܐ
BarEbr:Ethic ܒܢܦܫܗܘܢ . ܘܦܥܝܪ ܚܟܗܘܢ . ( 46X ) ܘܒܐܐܪ ܡ̇ܢ ܡ̇ܚܐ . ܘܗ̇ܢܘܢ ܕܫ̇ܡܥܝܢ ܐܘ̇ ¹³¹ܙ̇ܡܪܝܢ ܥܡܗ . ܕܪܦܝܢ
BarEbr:Ethic ܕܐܥܘܠXX¹ܒܗ . ܘܢܨܠܐ ܥܠ ܣܩܘܪܘܗܝ̈ . ܘܢܗ̇ܝܡܢ ܕܠܘ ܡ̇ܢ . ¹X⁴ܕܢܫܒܘܩ ܠܚܝܒܘܗܝ̈ ܚܘܒܝܗܘܢ̈ . ܘܢܚܣܐ ܠܟ̇ܠ
BarEbr:Ethic ܟܕ ܡܬܬܥܝܩ ܗܘܐ⁹ XX ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܠܘܬ ܚܒܪܗ . ܘܠܐ ܡܬܡܨܐ ܗܘܐ ܡ̇ܢ ܡܢ ܬܠܬ ܥܠܬܐ̈ ⁸ܠܐ ܒܥܓܠ ܡܫܢܝܢ ܗܘܘ ܡܢ ܕܘܟܝܬܗܘܢ̈ . ܚܕܐ
BarEbr:Ethic ܢܫܡܠܘܢ . ܠܗܕܐ ܕܝܢ ܢܣܠܘܢ ܡܬܟܫܪܝܢ . ܒܗ ܒܙܢܐ ܘܟܕ ܛܘܒܐ ܡ̇ܢ ܡܝܬܪܘܬܐ ܘܒܝܫܘܬܐ ܕܢ̇ܩܫܐ ܡܫܡܥܬܗܘܢ . ܕܒܥܒ̇ܕܐ ܠܗ̇ܝ
BarEbr:Ethic ܬܠܬܐX ³ܙܢܝܐ̈ ܓܢܣܢܝܐ̈ ܕܨܘܡܐ . ܒܕܪܒܝܥܝܐ ܗ̇ܘ ܕܠܐ ܡ̇ܢ ܐܘ̇ ܒܙܢܐ . ܘܠܘ ܒܙܒܢܐ . ܐܘ̇ ܒܙܒܢܐ ܘܙܢܐ ܐܟܚܕܐ . ܘܗܠܝܢ
BarEbr:Ethic X⁷ܐܪܒܥ ܥܠܬܐ̈ X⁸ܕܓܠܝܢ̈ . ܘܥܠܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܡ̣ܢ ܗܢܝܢXX ܡ̇ܢ . ܠܐ ܢܫܬܐܠ ܡ̣ܢ ܕܥܡ ܟܢܫܐXX ܠܡܙܡܪܘ . X⁰ ܘܗܠܝܢ
BarEbr:Ethic ܥܠܬܐXẌ ܒܪܝܬܐ̈ . 20ܗ̇ܢܝܢ ܕܝܢ ܓܘܝܬܐ̈ ܝܬܝܪ ܥܫܝܢܢ̈ ܡ̇ܢ ܢܒܛܠ ܚܘܫܒܝ ܡܢ ܦܘܠܚܢܗ . ܘܢܬܥ̇ܦܐ ܒܐܝܠܢܐ̈ . ܘܗܠܝܢ
BarEbr:Ethic ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܢܘܟܠ ܠܟܦܢܐ̈ . ܘܢܫܩܐ ܠܨܗܝܐ̈ . ܘܢܟܢܫ X ܡ̇ܢ ܡܬܬܝܬܝܢ . ܐܘ̇ ܕܗ̣ܘ ܠܐܚܪܢܐ ²X⁴ܡܩܢܐ ܐܓܪܐ . ܘܩܕܡܝܐ
BarEbr:Ethic . X ܗ̣ܝ ܗܝ ³ܬܪܥܝܬ ܝܚܝܕܝܐ̈ ܓܡܝܪܐ̈ ܘܡܠܦܢܐ̈ X ܒܚܝܪܐ̈ ܡ̇ܢ ܕܦܫܝܛܐ̈ ܥܪܝܡܐ̈ ²ܕܘܠܝܝܬܐ ܚ̇ܫܒܝܢ ܠܗ̇ . ܘܩܕܡܝܬܐ
BarEbr:Ethic ܕܒܡܥܡܪܐ ܐܡܝܢܐ ܕܒܗ̇ ܡܫܬܗܝܐX ⁰ܠܗ̇ ܪܚܡܬ ܢܦܫܐ ܡ̇ܢ ⁰²ܒܬܪܝܢ ܣܥܝܝܢ̈ ⁰³ ܬܪܥܝܬܗܘܢ ⁰⁴ܡܫܪܪܝܢ . ܚܕ
BarEbr:Ethic ܩܕܡܝܬܐ ܡ̣ܢ ܗܢܝܢ ⁴⁴ܕܓܠܝܢ̈ . ܒܨܝܪܘܬ ܡܐܟܘܠ⬩ܬܐ ܡ̇ܢ ܫܗܪܐ . ܐܪܒܥ 15 ܓܠܝܬܐ̈ . ܘܐܪܒܥ ܟܣܝܬܐ̈ . ܘܥܠܬܐ
BarEbr:Ethic ܩܕܡܝܬܐ ܗ̇ܘܝܐ ܠܗܘܢ ¹³¹ܒܫܦܝܥܘܬ ܪܚܡܬ ¹³²ܐܢܫܘܬܗ ܡ̇ܢ ܥܬܝܪܝ̈ ܪܥܝܢܐ̈ ܡܪܓܫܝܢ ܟܕ ܡܙܡܪܝܢ . ܘܡܪܓܫܢܘܬܐ
BarEbr:Ethic ܩܕܡܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܕܨܘܡܐ ⁴¹ܕܝܘܕܝܐ̈ ⁴²ܘܡܫܠܡܢܐ̈ ܡ̇ܢ ( 55X ) ܣܝܓܐ ܗܘ ܕܚܝܩܐ . X ܘܡܢ ܩܢܘܢܐ̈ ܪܚܝܩܐ . ⁴⁰ ܘܙܢܐ