simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarEbr:CandSanc Xܚܫܐ̈̈ ̈ ܪܚܫܐ̈ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܠXܢܣܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈
BarEbr:CandSanc . X ܐܚܪܢܐ ܡ̇ܢ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ ܫܪܝܪܐ
BarEbr:CandSanc ܪܝܫܐ̈ . ³ܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܐܝܟ ܥ̇ܒܘܕܐ ܗ̇ܝ
BarEbr:CandSanc ܐܚܪܢܐ . ܐܝܠܢܐ̈ ܡ̇ܢ ܡܢܗܘܢ ܒܪܝܐ̈ ܐܢܘܢ
BarEbr:CandSanc ܢܗܘܐ . ܘܫܐܕܐ ܡ̇ܢ ܟܕ X ܒܝ̣ܫܐ
BarEbr:CandSanc X X ܘܗ̣ܘ ܡ̇ܢ ܦܓܪܐ ܡܢ ܡܐܬܝܢ
BarEbr:CandSanc . ܒܗ̇ܝ ܕܒܠܝܗ ܡ̇ܢ ܕܠܒܘܫܐ ܘܦܫܪܗܘܢ ܕܛܘ̣ܪܐ̈
BarEbr:CandSanc ܐܝܟܢ . ܐܢܕܪܝܢܛܐ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܒܥܠܬ ܨܘܪܬܗ
BarEbr:CandSanc ܀ ܘܠܘܩܒܠ ܣܥܝܗܘܢ ܡ̇ܢ ܘܫܒܝܐ ܗ̇ܘ ܕܐܣܪܚ̣ܘ
BarEbr:CandSanc ܢܦ̣ܠ . ܐ ܡ̇ܢ ܦܘܢܝܐ ܕܠܗ̇ܝ ܩܕܡܝܬܐ
BarEbr:CandSanc ܣܘܣܬܐ ܕܝܢ ܒ̇ܛܢܐ ܡ̇ܢ ܚ̣ܕܥܣܪ . ܘܒܬܪܥܣܝܪܝܐ
BarEbr:CandSanc ܒܗ ܥ̇ܡܪܝܢ ܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܥܕܡܐ ܐ .
BarEbr:CandSanc ܒܝܕ ܚܘܫܒܐ X ܡ̇ܢ . ܒܗ̇ܝ ܕܠܘܬ
BarEbr:CandSanc ܕܐܠܘܐ . ܠܝXܢ ܡ̇ܢ ܟܕ ܢܫ̣ܡܥ ܪܝܡ̈
BarEbr:CandSanc ܐܬܒܪܝܘ . ⁸ ܡ̇ܢ ܪܒܐ ܐܘܟܝܬ ܫܡܫܐ
BarEbr:CandSanc ܘܬܘܒ . ܐܕܡ ܡ̇ܢ ܒܗܝ . ܩX
BarEbr:CandSanc ܡ̇ܚܬ . ܘܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܕܡܨܥܝܘܬܐ ܐܝܬܝܗܝܢ ܆
BarEbr:CandSanc ܣ̇ܥܪ . ܘܒܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܕܠܘ ܠܐ ⁵⁴ܦ̇ܪܥ
BarEbr:CandSanc . X ܠܠܗܓܐ̈ ܡ̇ܢ ܒܠܐ̈ ܕ .
BarEbr:CandSanc ܬܠܬ . ܒܪܕܘܢܐ ܡ̇ܢ ܒܟܠ ܫܢܐ ܝ̇ܠܕܐ