simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarEbr:CandSanc . ܒܕ ܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܕܝܠܢܐܝܬ ܠܐ ܡܟ̣̇ܘܟܒ
BarEbr:CandSanc ܬܙܝ̣ܥܝܢ . ܘܐܢܫܝܢ̈ ܡ̇ܢ ܟܪܝܗܝ̈ ܒܬܪܥܝܬ ܒܪܝܐ̈
BarEbr:CandSanc . ¹ܐܠܐ ܒܕܘܟ ܡ̇ܢ ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܒܪܝܫܝܬ
BarEbr:CandSanc ܗܘ . ܡܠܦܢܐ̈ ܡ̇ܢ ܡܢܗܘܢ ܠܒܪܬ ܩܠܗ
BarEbr:CandSanc . ܘܠ ܚܘܫܒܐ ܡ̇ܢ ܗܢܐ ܪܥܝܢܐ ܚ̣̇ܬܝܬ
BarEbr:CandSanc ܫXܝܐ̈ ̈ ܥܕܬܐ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ¹¹ܩܕܝܫܬܐ ܕܐܠܗܐ
BarEbr:CandSanc ܘܝܥܩܘܒ ܕܐܘܪܗܝ ܒܕܘܟ ܡ̇ܢ ܐܐܪ ܚܝܨ ܐ
BarEbr:CandSanc . ⁴ܕܩܪܝܪܬܐX ܗܝ ܡ̇ܢ ܐܪܥܐ ܘܝܒܝܫܬܐ X
BarEbr:CandSanc . ܘܐܡ̇ܪܝܢܢ ܕܐܪܥܐ ܡ̇ܢ ܘܪܟܗ̇ ܟܐܡܬ ܡܢ
BarEbr:CandSanc ܝXܘܢ̇X . ܒܪܝܐ̈ ܡ̇ܢ ܐܡ̇ܪܝܢ ܕܐܪܥܐ ܒܗ̇ܝ
BarEbr:CandSanc ܚX . ܝ̣̇ܡܐ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܟܕ ܫ̇ܦܥ
BarEbr:CandSanc ܡܬܩ̣̇ܪܒܝܢ . ܩܪܡܝܕܐ ܡ̇ܢ ܡܬܦ̣̇ܪܟܟ . ܘܛܝܢܐ
BarEbr:CandSanc ⁷ܕ ܡܐXܘ ܟܝܢܝܐ̈ ܡ̇ܢ ܘܐܘܡܢܝ ܟܡܝܐ̈ ܝ̇ܢ
BarEbr:CandSanc . ܘܐܢܫܝܢ ܕܫܡܫܐ ܡ̇ܢ ¹ܡܢ ܡܥܪܒܐ ܠܡܕܢܚܐ
BarEbr:CandSanc ܓܪܒܝܝܐ̈ . ܘܡܬܥ̣̇ܡܪܢܝܬܐ ܡ̇ܢ ܟܠܗ̇ ܒܚ̣̇ܕ ⁷ܡܢ
BarEbr:CandSanc ܡܝܐ . ܩܠܝܡܐ ܡ̇ܢ ܩܕܡܝܐ ܡܫ̣̇ܪܐ ܐܝܟ
BarEbr:CandSanc ܬܪܝXܐ . ܘܗܢܐ ܡ̇ܢ ²ܡܫ̣̇ܪܐ ܡܢ ܟܪ
BarEbr:CandSanc . ²ܘܡܢ ܡ̣̇ܕܢܚܐ ܡ̇ܢ ܡܫ̣̇ܪܐ ܡܢ ܐܪܥܐ
BarEbr:CandSanc ܘ · ܘܗ̇ܢܐ ܡ̇ܢ ܙܢܐ ¹ܕܦܘܠܓܐ ²ܕܦܠܓܘܗ̇
BarEbr:CandSanc ܢܘܚ . ܢܘܚ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܠܬܠܬ ܡܢܘܢ̈