simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarEbr:CandSanc . ܘܡܢ ܬܐܘܪܝܐܣ̈ ܡ̇ܢ ܠܗ̇ܝ-- ܕ ܕܠܐ
BarEbr:CandSanc ܟܠܗܝܢ ܬܐܘܪܝܬܐ̈ ܘܩܕܡܝܬܐ ܡ̇ܢ ܐܝܬܝܗ̇ ܐܝܟ ܕܐܡ̇ܪܝܢ
BarEbr:CandSanc ܕܐܠܘܐ . ܠܝXܢ ܡ̇ܢ ܟܕ ܢܫ̣ܡܥ ܪܝܡ̈
BarEbr:CandSanc ܡܠܬܐ . ܕܗܕܐ ܡ̇ܢ ܗ̇ܝ ܕܝܠܗ̇ ܡܥܬܕܐ
BarEbr:CandSanc ܐܣܬܕܩܢܢ ܟܕ ܐܢ̇ܐ ܡ̇ܢ ܒܝܬ ܝܘܠܦܢܐ̈ ܕܒܦܠܣܛܝܢܝ
BarEbr:CandSanc . ܘܬܘܒ ܐܚܪܢܐ̈ ܡ̇ܢ ܝܗܘܢ ܕܗ̇ܢܘܢ ³ܕܟ̇ܐܒ
BarEbr:CandSanc ܚܕܕܐ̈ . ܘܫܡܫܐ ܡ̇ܢ ܟܕ ܟܝܢܐ ܡܕܡ
BarEbr:CandSanc ܫܪܝܪܬܐ . ܘܕܚܢܢ ܡ̇ܢ ܠܗܕܐ ܡܪܐܢܝܬܐ ܟܡܐ
BarEbr:CandSanc . ܒܗ̇ܝ ܕܡܢܗܘܢ ܡ̇ܢ ܚܕ ܪܝܫܐ ܡܬܬܙܝ̣ܥܢܐ
BarEbr:CandSanc . ܘܡܢ ܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܐܝܬ ܕܠܐ ܡܣܝܟܐ̈
BarEbr:CandSanc ܘܓܠܝܙܘܬܐ . ܘܠܓܠܝܙܘܬܐ ܡ̇ܢ ܪܝܫܐ ܣ̣ܡ ܒܗ̇ܝ
BarEbr:CandSanc ܪܝܫܐ̈ . ³ܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܐܝܟ ܥ̇ܒܘܕܐ ܗ̇ܝ
BarEbr:CandSanc ܗܘܬ̇ . ܘܒܟܬܒܐ ܡ̇ܢ ܕܛܝܡܐܘܣ ܘ̣ܘ ܦܠܐܛܘܢ
BarEbr:CandSanc ܫܡܝܐ̈ . ¹ܘܐܝܬܘܗܝ ܡ̇ܢ ܩ̇ܪܐ ܠܐܠܗܐ .
BarEbr:CandSanc . ܘܡܢ ܐܚܪܢܐ̈ ܡ̇ܢ ܒܪܪ̣ܝX . ܚܡܫܐ
BarEbr:CandSanc . ܐܠܐ ܡܛܠ ܡ̇ܢ ܕܫ̣̇ܥܒܕܗ̇ ܥܠ ܣܒܪܐ
BarEbr:CandSanc ܥ̇ܒܪܝܢ . ܒܢܘܪܐ ܡ̇ܢ ܕܢ̇ܚܬܐ ܡܫܬ̇̈ ܠܗܒ
BarEbr:CandSanc . ܒܗ̇ܝ ܕܒܠܝܗ ܡ̇ܢ ܕܠܒܘܫܐ ܘܦܫܪܗܘܢ ܕܛܘ̣ܪܐ̈
BarEbr:CandSanc ܘܢܘܗܪܐ . ܘܒܡܝܐ̈ ܡ̇ܢ ܐܐܪ ܐܬܥ̣̇ܙܪܪ .
BarEbr:CandSanc ⁸ܐܡ̇ܪ ܕܐܚܪܝܢ X ܡ̇ܢ ܪܩܝܥܐ ܗ̇ܘ ܕܒܝܘܡܐ