simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarBahl:SyrLex ܠܕܠܥܠ ܡܢܗܘܢ : ܓܢܣܐ̈ ܕܝܢ ܠܕܠܬܚܬ ܡܢܗܘܢ . ܐܟܙܢܐ ܡ̇ܢ ܒܡܢܐ ܐܝܬܘ . ܘܡܬܐܡܪ ܐܘ ܡܐ ܕܕܠܩܘܒܠܐܝܬ ܠܓܢܣܐ . ܐܕܫܐ̈
BarBahl:SyrLex ܩܘܫܩܐ ܥ̇ܒܕ ܀ ܐܘܟܣܘܩܪܐܛܘܢ ܐܝܟ ܣܪܓ خلّ وماء ܀ ܡ̇ܢ اقول المُزّ الحامض ܀ ܐܘܟܝܬ ܗ̇ܘ ܕܣܝܡ ܐܣܪܐ ܒܙܒܢ
BarBahl:SyrLex ܓܝܪ ܕܡܬܬܚܕ ܝܬܝܪ ܣܢܝܩ ܥܠ ܚܝܠܐ ܘܡܥܙܝܢܘܬܐ ܠܘܬ ܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ضبط قبض . ܡܬܬܚܕ ܘܡܬܠܒܟ ܩܪܝܒܢ̈ ܐܠܐ ܡܫܚܠܦܢ̈ . ܗ̇ܘ
BarBahl:SyrLex ܕܥܡ ܫܡܫܐ ܚ̇ܕܪܝܝܢ̈ ܛܪܦܘ̈ ܠܟܠ ܟܪ ܡܬܩܪܐ . ܡܬܩܪܐ ܕܝܢ ܡ̇ܢ ܐܝܟ ܪܒܢ ܛܘܡܗܓܐ ܗ ܪܒܐ ܕܡܬܦܫܩ ܚ̇ܕܪ ܠܫܡܫܐ . ܐܝܟ
BarBahl:SyrLex ܘܫܒܘܩܘ̈ ܕ̇ܡܝܢ ܠܕܫܘܢܝܐ ܘܗܒܒܘ̈ ܠܕܟܪܒܐ ܘܦܐܪܗ ܡ̇ܢ زعم ܀ ܐܢܐܓܘܪܘܣ ܐܢܐܓܘܪܘܢ ܬܐܡܢܘܣ ܐܝܬܘ ܕܛܪܦܘ̈
BarBahl:SyrLex ܕ̇ܡܝܢ ܛܪܦܘܗܝ̈ ܠܕܛܠܦܚܐ̈ . ܐܚܪܢܐ ܕܝܢ ܠܕܟܡܦܝܛܘܣ ܀ ܡ̇ܢ ܪܒܢ ܝܥܝܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܐܪܝܢܝܬ ܐܕܫܐ̈ . ܕܚܕ ܡܢܗܘܢ
BarBahl:SyrLex ܡܛܠ ܕܡܢ ܕܐܬܒܪܝܘ ܟܝܢܐܝܬ ܥܡ ܚܕܐ̈ ܡܚܝܕܝܢ . ܘܕܬܪܬܝܢ̈ ܡ̇ܢ . ܡܬܐܡܪܝܢ ܐܣܛܘܟܣܐ̈ ܡܛܠ ܬܪܬܝܢ̈ ܥܠܬܐ̈ . ܚܕܐ
BarBahl:SyrLex ܥܠܝܬܐ ܒܝܕ ܬܝܒܬܐ ܡܕܟܝܐ . ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܬܚܬܝܬܐ . ܡܢ ܠܬܚܬ ܡ̇ܢ ܕ̇ܡܝܢ ܠܕܦܝܓܢܐ ܘܥܩܪܗ ܠܕܥܝܪܘܢܐ ܘܡܠܐ ܚܠܒܐ . ܘܡܢܬܗ
BarBahl:SyrLex لمّا البسيط ܀ ܐܦܠܟܘܣ ܨ ܥ ܐܦܘܒܠܣܡܘܢ ܩܝܣܐ̈ ܡ̇ܢ ܣܪܘ ܐܝܠܢܐ شجرة بشرة ܀ ܐܦܠܘܢܡܗܢ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܗ̇ ܦܫܝܛܐ
BarBahl:SyrLex . ܐܟܙܢܐ ܕܢܗܘܐ ܢܘܗܪܐ . ܘܢܗܘܐ ܪܩܝܥܐ . ܘܢܪܚܫܘܢ ܡܝܐ̈ . ܡ̇ܢ ܕܡܒܬܐ ܦ̇ܩܘܕܐ . ܫܐܠܢܐ . ܡܨܠܝܢܐ . ܦ̇ܣܘܩܐ . ܦܩܘܕܐ
BarBahl:SyrLex ܕܡܬܬܕܟܪ ܠܗ ܒܬܪ ܡܘܬܗ . ܘܟܕ ܥܒܕ ܨܠܡܐ ܩܪܐܘܘܗܝ ܒܪܩܐ ܡ̇ܢ ܘܒܪܐ ܠܝܬ ܗܘܐ ܠܗ . ܘܥܒܕ ܠܢܦܫܗ ܨܠܡܐ . ܡܛܠ ܕܐܬܪܢܝ ܕܠܝܬ
BarBahl:SyrLex ܓܝܪ ܗ̇ܘ ܕܒܐܝܕܐ ܒܠܚܘܕ ܡܬܥܩܒ ܡܢ ܠܒܪ . ܡܬܬܡܝܫ ܕܝܢ ܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܘܡܬܬܡܝܫ ܘܐܦܢ ܩܪܝܒܢ̈ ܠܚܕܕܐ̈ ܐܠܐ ܡܫܚܠܦܢ̈ . ܡܬܓܫܫ
BarBahl:SyrLex ܨ ܠܡ ܀ ܕܚܘܩܝܐ دحض زهق زجر . ܙܟܪܝܐ ܕܚܩܗ رَفضهُ ܡ̇ܢ له فرد بيضه الخدمير ܀ ܕܚܕܐ ܗ̇ܝ ܕܒܚܟܡܬܐ ܕܟܫܐ ܒܚܕܐ
BarBahl:SyrLex ܒܐܣܟܝܡܐ . ܒܣܘܥܪܢܐ ܕܝܢ ܢܫܝܐ . ܗ ܒܥܝܐ . ܘܐܡ̇ܪܝܢ ܥܠܘ . ܡ̇ܢ ܛܛܪܐ . ܓܪܡܐ̈ ܕܝܢ ܬܠܬܐ ܀ ܕܝܢܘܣܝܘܣ ܒܪ ܝܘܢܝܐ̈ . ܓܒܪܐ
BarBahl:SyrLex . ܗܘ̇ܐ ܡܢ ܛܝܢܐ ܕܒܫܡܫܐ ܡܬܝܒܫ ܘܒܢܘܪܐ ܡܬܬܘܩܪ . ܬܪܝܢܐ ܡ̇ܢ ܗ ܥܦܝܦ ܚܘܪܟܐ ܟܐܦܐ ܡܕܡ ܬܠܝܬܝܬ ܐܕܫܐ̈ . ܕܚܕ ܐܕܫܝܗ̇̈
BarBahl:SyrLex ܫܡܗ ܨܗܘܢܐ . ܡܛܠ ܕܒܛܪܦܘܗܝ̈ ܐܝܟ ܡܘܥܝܬܐ̈ ܡܕܡ ܡ̇ܢ ܟܕ ܡܬܬܘܩܕܐ ܒܐܬܘܢܐ حجر معمول ܀ ܕܝܦܣܐܩܘܣ ܡܬܦܫܩ
BarBahl:SyrLex ܡܢ ܨܚܚܐ̈ ܐ̇ܡܪ ܕܕܝܩܘܕܐ ܐܟܝܛܪܐ ܗܘ ܀ ܕܝܩܘܕܣܦܘܛܘܣ ܡ̇ܢ السعال ܕܗܘ ܩܘܕܝܘܢ ܓܝܪ ܝܘ ܐܣܝܘܬܐ ܕܫܥܠܐ شراب . ܒܚܕ
BarBahl:SyrLex ܐܝܬܝܗܘܢܘ ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܪܝ ܣܥܩܘܒ ܡܠܦܢܐ . ܐܦܣ ܠܝ ܡܪܝ ܡ̇ܢ ܒܬܐ̈ ܕܐܘܪܓܢܘܢ . ܘܒܬܐ̈ ܕܗܕܪܘܠܐ̈ . ܕܐܘܪܓܢܘܢ
BarBahl:SyrLex ܓܝܪ ܟܕ ܩܪܝܚܐ ܗ ܡܢ ܗܘܝܐ ܫܩܝܠܐ . ܗ̇ܝ ܕܐ̇ܡܪ ܐܪܒܐܝܬ ܡ̇ܢ ܣܪܘ ܗܘܐ ܟܕ ܓܢܝܒܐ ܗܐ ܘܗܘܬ ܟܕ ܩܪܝܚܐ ܗܐ ܡܫܚܠܦܢ̈ . ܗܘܐ
BarBahl:SyrLex ܓܝܪ ܡܫܪ ܠܡܠܘܗܝ̈ ܡܘܕܥܐ . ܗܕܐ ܕܝܢ ܕܝܕܥ ܕܐܠܗܐ ܗܘ . ܘܡܢ ܡ̇ܢ واقول التصديق . ܡܗܝܡܢ ܒܗ ܘܡܗܝܡܢ ܠܗ ܦܪܝܫܢ̈ . ܗ̇ܝ