simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarBahl:SyrLex ܫܪܝܪ ܢܣܬܗܕ . ܚܕ ܕܝܢ ܡܕܡ ܢܗܘܐ ܕܠܐ ܫ̇ܠܡ ܠܗ يقال لما ܡ̇ܢ فيه . ܦܘܫܟܐ ܕܝܢ ܐܝܬܘ ܡܐ ܕܡܕ ܐܝܢܐ ܕܗܘ ܡܢ ܟܠܡܕܡ
BarBahl:SyrLex ܗ̇ܘ ܕܡܚܘܐ ܥܠ ܡܕܡ ܓܠܝܐ . ܡܒܕܩܢܐ ܕܝܢ ܗ̇ܘ ܕܡܚܘܐ ܥܠ ܡܕܡ ܡ̇ܢ البرهنة . ܡܚܘܝܢܐܐ ܘܡܒ̇ܕܩܢܐ ܩܪܝܒܝܢ . ܐܠܐ ܡܚܘܝܢܐ
BarBahl:SyrLex ܓܝܪ ܗ̇ܘ ܕܒܐܝܕܐ ܒܠܚܘܕ ܡܬܥܩܒ ܡܢ ܠܒܪ . ܡܬܬܡܝܫ ܕܝܢ ܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܘܡܬܬܡܝܫ ܘܐܦܢ ܩܪܝܒܢ̈ ܠܚܕܕܐ̈ ܐܠܐ ܡܫܚܠܦܢ̈ . ܡܬܓܫܫ
BarBahl:SyrLex ܓܝܪ ܒܪܓܫܐ̈ ܗܠܝܢ ܦܓܪܢܝܐ̈ . ܪ̇ܓܫ ܒܪܓܫܐ ܢܦܫܢܝܐ ܕܠܓܘ ܡ̇ܢ في جوزه ܀ ܡܪܓܫ ܘܪ̇ܓܫ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܡܫܚܠܦܝܢ̈ . ܡܪܓܫ
BarBahl:SyrLex ܗ̇ܘ ܕܡܢ ܒܝܬ ܐܘܢܝܐ . ܘܐܚܪܢܐ ܗ̇ܘ ܕܡܢ ܨܘܪ . ܘܐܚܪܢܐ ܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܐܪܓܘܢܝܐ . ܘܐܝܟ ܕܡ̇ܫܠܝܢ ܬܠܬܐ̈ ܦܘܪܦܘܪܝܐ ܗ̇ܘܝܢ . ܚܕ
BarBahl:SyrLex ܓܝܪ ܡܕܡ ܕܠܝܬܘ . ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܡܕܡ ܕܐܝܬܘܗܝ ذلك تخيّل ما ܡ̇ܢ السراج ܀ ܫܪ̈ܓܪܓܝܬܐ̈ ܘܗܓܓܐ̈ ܡܫܚܠܦܝܢ . ܒܨ ܗ̇ܢܝܢ
BarBahl:SyrLex ܐܝܬܝܗܘܢܘ ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܪܝ ܣܥܩܘܒ ܡܠܦܢܐ . ܐܦܣ ܠܝ ܡܪܝ ܡ̇ܢ ܒܬܐ̈ ܕܐܘܪܓܢܘܢ . ܘܒܬܐ̈ ܕܗܕܪܘܠܐ̈ . ܕܐܘܪܓܢܘܢ
BarBahl:SyrLex ܡܬܐܡܪ ܕܦܪܫ ܡܕܡ ܡܢ ܡܕܡ ܟܠܡܐ ܕܡܫܚܠܦ ܒܐܚܪܢܝܘܬܐ ܐܝܕܐ ܡ̇ܢ . ܓܘܢܐܝܬ ܘܝܚܝܕܐܝܬ ܘܝܚܝܕܝ ܝܚܝܕܐܝܬ . ܓܘܢܐܝܬ ܕܝܢ
BarBahl:SyrLex ܟܕ ܡܬܦܪܫ ܠܡܪܝܐ . ܘܠܗ ܡܬܩܪܒ . ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܬܗܘܐ ܩܪܝܬܐ . ܡ̇ܢ ܡܬܐܡܪ ܒܟܬܒܐ . ܒܩܪܝܒܘܬܐ ܘܒܪܚܝܩܘܬܐ . ܒܩܪܝܒܘܬܐ
BarBahl:SyrLex ܠܩܘܕܡܐ ܗ̇ܘܐ . ܥܩܝܐ ܕܝܢ ܠܒܣܬܪܐ ويُقال الأوّل ܡ̇ܢ ܡܗܦܟܝܢܢ . ܕܠܩܘܒܠܐ ܕܝܢ ܐܝܬܘ ܕܟܦܦܐ . ܒܗܝ ܕܟܦܦܐ
BarBahl:SyrLex ܥܠ ܒܝܫܬܐ ܕܡܢ ܟܕܘ ܥܕܬ ܘܩܡܐ ܡܬܢܣܒܢ̈ . ܫܘܙܒ ܕܝܢ ܡܢ ܡ̇ܢ ܘܨܢܥܬܐ . ܦܪܘܩ ܕܝܢ ܒܩܢܝܢܐ ܘܝܗܝܒܘܬ ܬܚܠܘܦܐ . ܘܟܠܗܝܢ
BarBahl:SyrLex ܡܢܬܐ ܕܝܢ ܠܐ ܡܫܘܕܥܐ ܡܢܬܗ̇ ܡܕܡ ܟܕ ܡܬܦܪܫܐ . ܘܡܬܦܠܓ ܡ̇ܢ ܟܕ ܡܬܦܪܫ ܡܢ ܚܒܪܗ . ܘܒܗܕܐ ܦܪܝܫ ܡܐܪܐ ܡܢ ܡܠܬܐ . ܕܡܐܡܪܐ
BarBahl:SyrLex ܐܝܬܝܗܘܢ ܘܡܬܩܪܝܢ ܗܘܠܢܝܐ̈ ܘܟܝܢܐܝܬ . ܘܡܢܗܘܢ ܡ̇ܢ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܗ ܡܢܗܘܢ ܗܟܝܠ ܕܐܕܫܐ̈ ܕܓܢܣܐ̈ ܒܗܘܠܐ̈
BarBahl:SyrLex ܓܝܪ ܕܡܬܬܚܕ ܝܬܝܪ ܣܢܝܩ ܥܠ ܚܝܠܐ ܘܡܥܙܝܢܘܬܐ ܠܘܬ ܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ضبط قبض . ܡܬܬܚܕ ܘܡܬܠܒܟ ܩܪܝܒܢ̈ ܐܠܐ ܡܫܚܠܦܢ̈ . ܗ̇ܘ
BarBahl:SyrLex ܓܝܪ ܐܝܬܘ ܗ̇ܘ[ܕ]ܡܕܡ ܐܝܟ ܕܐܝܬܘ ܢ̇ܛܪ ܟܕ ܠܐ ܡܘܣܦ ܒܗ ܡ̇ܢ ܡܠܚܐ ملّاح ܀ ܢܛܘܪܐ ܘܡܢܛܪܢܐ ܐܝܟ ܚܘ ܦܪܝܫܝܢ . ܢ̇ܛܘܪܐ
BarBahl:SyrLex ܢ̇ܣܒܝܢ ܡܟܣ ܘܟܣܦ ܪܝܫܐ العُشر الخراح ܡܕܐܬܐ ܀ ܡ̇ܢ خراح ܘܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܡܟܣܐ̈ ܗ ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܡܠܟܐ̈ ܕܐܪܥ ܡܢ
BarBahl:SyrLex ܒܕܘܟܬ̇ ܗܟܝܠ ܘܟܕܘ ܡܬܬܣܝܡ آخر مَن . ܡܢ ܦܪܨܘܦܐ ܣ̇ܐܡ ܡ̇ܢ ويقال على الحيوان غير الناطق ويقال على عضو آخر .
BarBahl:SyrLex ܓܝܪ ܟܕ ܩܪܝܚܐ ܗ ܡܢ ܗܘܝܐ ܫܩܝܠܐ . ܗ̇ܝ ܕܐ̇ܡܪ ܐܪܒܐܝܬ ܡ̇ܢ ܣܪܘ ܗܘܐ ܟܕ ܓܢܝܒܐ ܗܐ ܘܗܘܬ ܟܕ ܩܪܝܚܐ ܗܐ ܡܫܚܠܦܢ̈ . ܗܘܐ
BarBahl:SyrLex ܥܠ ܐܝܟܢܝܘܬܐ ܕܐܐܪ ܡܬܢܣܒ . ܝܩܕܢܐ ܕܝܢ ܥܠ ܡܥܒܕܢܘܬܗ ܡ̇ܢ سموم . ܝܩܝܕܬܐ̈ محرقة ܙܟܪ توقّد او حريق . ܨ ܫܘܒܐ
BarBahl:SyrLex ܓܝܪ ܗܝ ܐܫܝܕܘܬܐ ܕܒܢܦܫܐ ܐܝܬܝܗ̇ . ܦܨܝܚܘܬܐ ܕܝܢ ܡ̇ܢ ܘܚܕܘܬܐ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ . ܐܦܢ ܩܪܝܒܢ̈ ܐܠܐ ܡܫܚܠܦܢ̈ . ܚܕܘܬܐ