simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarBahl:SyrLex ܓܝܪ ܐܝܬܘ ܗ̇ܘ ܕܒܟܝܢܗ ܠܐ ܡܬܒܝܢ ܒܗܝ ܕܫܪܝܪܐ ܐܘ ܗܝ ܡ̇ܢ ܫܛܝܐ . ܫܛܝܐ ܘܫܛܘܪܐ ܡܫܚܠܦܝܢ ܒܨ [1967] ܕܪܒܢ . ܫܛܝܐ
BarBahl:SyrLex ܓܝܪ ܐܝܬܘ ܐܬܪܐ ܥܠܝܐ ܕܕܘܟܬܐ ܗ̇ܝ ܕܡܬܬܚܡܐ ܡܢ ܦܘܡܐ ܒܝܕ ܡ̇ܢ ܫܘܡܐܝܡ ܀ ܫܡܝ̈ ܦܘܡܐ ܘܫܡܝ̈ ܚܟܐ ܒܨ ܡܫܚܠܦܝܢ ܫܡܝ̈ ܦܘܡܐ
BarBahl:SyrLex ܓܝܪ ܡܕܡ ܕܠܝܬܘ . ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܡܕܡ ܕܐܝܬܘܗܝ ذلك تخيّل ما ܡ̇ܢ السراج ܀ ܫܪ̈ܓܪܓܝܬܐ̈ ܘܗܓܓܐ̈ ܡܫܚܠܦܝܢ . ܒܨ ܗ̇ܢܝܢ
BarBahl:SyrLex ܕܓܒܪܐ̈ ܛܪܩܐ̈ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ متأدّبون متخرّجون ܀ ܡ̇ܢ ܕܡܝܬܐ̈ فقار الأموات ظهر جثّة الأموات . ܫܪܕܘܕܐ̈
BarBahl:SyrLex ܡܬܬܣܝܡܐ ܐܝܟ ܕܒܠܫܢܐ ܝܘܢܝܐ ܘܣܘܪܝܝܐ . ܒܫܘܠܡܐ ܕܝܢ ܡ̇ܢ ܗ̇ܝ ܕܡܬܩܕܡܐ ܡܬܬܣܝܡܐ ܡܢ ܩܪܝܬܗܘܢ ܕܫܡܗܐ̈ . ܘܒܪܝܫܐ
BarBahl:SyrLex ܕܕ̇ܚܠ ܡܢܗ . ܘܟܕ ܬܘܒ ܥ̇ܐܠܐ ܠܟܪܡܐ ܘܠܒܝܬ ܐܝܠܢܐ̈ ܡ̇ܢ ܓܐܪܐ̈ . ܘܟܕ ܡܙܕܪܒܐ ܫ̇ܕܝܐ ܐܝܟ ܕܒܩܪܒܐ ܓܐܪܐ̈ ܡܢܗ̇ ܥܠ
BarBahl:SyrLex ܕܩ̇ܪܒ ܠܗ̇ . ܘܫܘܐ ܓܘܫܡܗ̇ ܥܡ ܪܝܫܗ̇ . ܘܥܠ ܐܪܥܐ ܡ̇ܢ ܐܝܟ ܪܝܫ ܡܚܛܐ . ܘܠܐ ܡܨܝܐ ܕܬܫܕܐ ܒܐܢܫ . ܐܠܐ ܡܕܒܨܐ
BarBahl:SyrLex ܒܓܘܢܗ ܘܡܐܢܐ ܕܨܘܪܗ ܨܠܐ ܩܠܝܠ ܠܣܘܡܩܘܬܐ الشقراق . ܡ̇ܢ ܀ ܫܪܩܪܩܐ ܐܝܟ ܙܟܪ الشقراق . ܘܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘܞ ܩܘܢܐܐ
BarBahl:SyrLex ܗ̇ܢܝܢ ܕܢܨܝܒܢ̈ . ܥ̇ܩܪܝܢ ܘܫ̇ܬܠܝܢ . ܘܐܝܬ ܟܕ ܫܐܝܠܐܝܬ ܡ̇ܢ . ܫܬܝܠܬܐ̈ ܗ ܢܨܒܬܐ̈ ܩܕܡܐܝܬ ܕܡܬܢܨܒܢ̈ . ܫܬܠܬܐ̈
BarBahl:SyrLex ܠܐܘܟܡܘܬܐ ܘܕ̇ܡܝܐ ܠܐܪܥܐ خزّادكن . ܘܒܨ ܬܟܠܬܐ ܟܬܢܐ . ܡ̇ܢ ܒܨ خزّ . ܒܐܘܪܝܬܐ . ܬܟܠܬܐ ܘܐܪܓܘܢܐ . ܘܐܝܟ ܪܒܢ ܗ ܡܚܝܢܐ
BarBahl:SyrLex ܘܬܐܙܠܘܢ ܒܬܪ ܪܓܝܓܬܟܘܢ̈ ܐܝܟ ܥܪܕܐ̈ . ܗ ܕܝܢ ܡܢ ܥܪܕܐ̈ ܡ̇ܢ . ܐܝܟ ܥܪܕܐ̈ ܕܗܢܘܢ ܚܡܪܐ̈ ܕܒܪܐ . ܬܬܥܪܕܘܢ ܬܫܬܪܘܢ