simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarBahl:SyrLex ܫܡܗ ܪܥܝܐ ܕܐܝܠܐ . ܗܟܢܐ ܕܝܢ ܐܬܩܪܝ . ܡܛܠ ܕܟܕ ܪܥ̇ܝܢ ܠܗ ܡ̇ܢ ܒܛܥܡܝܗܘܢ ܀ </lemmä> ܗܠܐܦܘܒܘܣܩܘܢ ܡܬܦܫܩ
BarBahl:SyrLex ܡܬܦܫܩ ܚܪܬܐ ܡܢ ܚܐܪܘܬܐ . ܘܡܢ ܗ̇ܝ ܕܚܪܬ ܓܓܪܬܝ ܟܕ ܪܡ̇ܙ ܡ̇ܢ ܗ ܕܝܘܩܐ المُشرف ܀ ܗܦܝܛܪܝܦܣܝܣ ܗ ܦܝܠܘܟܣܡܘܣ
BarBahl:SyrLex ܐܡ̇ܪܝܢ ܕܡܢ ܫܡ ܓܒܪܐ ܐܫܬܡܗ . ܐܚܪܢܐ̈ ܕܝܢ ܡܢ ܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܕܗܘ ܟܒܘܫܐ ܕܠܘܬܢ ܒܛܪܝܗܢ ܝܐܠܐ . ܐܝܟ ܦܘ . ܐܢܫܝܢ̈
BarBahl:SyrLex ܦܪܚܬܐ ܕܠܥܙܐ ܐܝܬܝܗ̇ . ܘܗ̇ܘܝܐ ܠܐܦܝ̈ ܦܠܣܛܝܢܝ . ܡ̇ܢ . ܘܡܦܫܩ ܡܢ ܚܘܢܝܢ ܐܝܟ ܕܣ̇ܒܪ ܐܢܐ ܕܐܝܟ ܗܟܢ . ܘܪܘܪܐ
BarBahl:SyrLex ܡܬܐܡܪ ܥܠ ܡܐܢܐ̈ . ܫܐܝܠܐܝܬ ܕܝܢ ܘܥܠ ܟܠ ܕܡܫܬܩܠܐ ܨܐܬܐ ܡ̇ܢ ܙܟܪܝܐ ܚܠܠܝܢܝ اغسلني وطهّرني . ܨ ܚܘܠܠܐ ܡܪܢܐܝܬ
BarBahl:SyrLex ܕܣ̇ܒܝܢ ܕܐ̇ܚܕܝܢ ܠܗ̇ ܘܡܩܪܒܝܢ ܠܗ̇ ܠܣܦܪܐ . ويقال ܡ̇ܢ ܒܠܫܢܐ ܕܒܢܝ̈ ܛܝܪܗ ܩܝܣܐ ܗ̇ܘ ܕܐ̇ܚܕܝܢ ܒܗ ܣܦܝܢܬܐ
BarBahl:SyrLex ܟܕ ܡܬܦܪܫ ܠܡܪܝܐ . ܘܠܗ ܡܬܩܪܒ . ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܬܗܘܐ ܩܪܝܬܐ . ܡ̇ܢ ܡܬܐܡܪ ܒܟܬܒܐ . ܒܩܪܝܒܘܬܐ ܘܒܪܚܝܩܘܬܐ . ܒܩܪܝܒܘܬܐ
BarBahl:SyrLex ܟܕ ܡܬܦܪܫ ܡܢ ܡܪܝܐ ܘܡܬܪܚܩ . ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܡ̇ܢ ܕܠܐ ܪܚܡ ܠܡܪܢ ܡ̇ܢ ܒܗ̇ ܚܪܡܐ ܠܡܪܝܐ . ܠܗ ܬܬܦܪܫܝ ܘܬܬܩܪܒܝ . ܒܪܚܝܩܘܬܐ
BarBahl:SyrLex . ܛܒܢܣܝܘܛܐ ܘܛܒܢܣܝܘܬܐ ܀ ܛܒܢܘܠܘܓܝܐ ܗ ܐܘܡܢܘܬ ܡܡܠܠܐ ܡ̇ܢ . المتتابعة من الاخبار . ܒܟܬ ܕܦܪܕ ܬܪܬܝܢ̈ ܩܪܝܬܐ̈
BarBahl:SyrLex ܡܪܬܝܢ ܘܡܟܣܝܢ ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܢ ܚܡܬܐ ܢ̇ܣܒܝܢ ܚܐܦܐ ܠܡܚܛܐ ܡ̇ܢ . ܚܕ ܡܬܐܡܪ ܛܪܘܓܘܕܝܐ ܘܐܚܪܢܐ ܩܘܡܘܕܝܣܗ . ܒܛܪܐܓܘܕܝܐ
BarBahl:SyrLex ܓܝܪ ܕܕܚܐ ܠܗ ܡܫܘܕܥܐ . ܗܕܐ ܕܝܢ ܕܡ̇ܚܐ ܘܢ̇ܩܫ ܒܗ يقال في ܡ̇ܢ ܒܛܥܡܗ طراثيث ܀ ܛܪܐ ܒܡܕܡ ܘܛܪܐ ܠܡܕܡ ܡܫܚܠܦܢ̈ . ܗ̇ܝ
BarBahl:SyrLex ܚܘܪܐ ܗ̇ܘܐ . ܒܛܗܪܐ ܕܝܢ ܐܪܓܘܢܝܐ . ܘܒܪܡܫܐ ܣܘܡܩܐ ܀ ܡ̇ܢ ܠܕܩܢܥܐ . ܘܗܒܒܗ ܡܫܬܚܠܦ ܟܠ ܝܘܡܐ ܬܠܬ ܙܒܢܝܢ̈ . ܒܨܦܪܐ
BarBahl:SyrLex ܥܠ ܐܝܟܢܝܘܬܐ ܕܐܐܪ ܡܬܢܣܒ . ܝܩܕܢܐ ܕܝܢ ܥܠ ܡܥܒܕܢܘܬܗ ܡ̇ܢ سموم . ܝܩܝܕܬܐ̈ محرقة ܙܟܪ توقّد او حريق . ܨ ܫܘܒܐ
BarBahl:SyrLex ܕܥܒܕܗ فكيف مع من خلقه . واقول انّ معناه ثُمّ . ܟܢ ܡ̇ܢ ܫܒܘܩ ܐܪܦܐ كيف وقد مرّ في الصورة حرف شيبه هذا . ܟܢ ܥܡ
BarBahl:SyrLex ܕ̇ܡܝܢ ܠܕܒܠܘܛܐ . ܘܗܒܒܘ̈ ܠܕܦܠܘܡܘܣ ܘܥܩܪܗ ܠܕܠܦܬܐ ܡ̇ܢ ܕܩ̇ܛܝܢ ܘܥܘܙܙܢ ܀ ܟܪܘܣܘܓܘܢܘܢ ܬܐܡܢܘܣ ܐܝܬܘ ܕܛܪܦܘ̈
BarBahl:SyrLex ܡܬܚܙܐ ܐܪܓܘܢܐ . ܒܛܠܠܬ ܕܝܢ ܕܙܚܘܪܝܬܐ ܗ̇ ܣܘܡܩܐ . ܘܠܘ ܡ̇ܢ ܡܨܛܒܥ . ܝ̇ܗܒ ܬܪܝܢ̈ ܓܘܢܐ̈ ܒܬܪܬܝܢ̈ ܕܘܟܝܬܐ̈ . ܒܫܡܫܐ
BarBahl:SyrLex ܓܝܪ ܕܡܬܬܚܕ . ܝܬܝܪ ܣܢܝܩ ܥܠ ܚܝܠܐ ܘܡܬܬܙܝܥܢܘܬܐ ܠܘܬ ܡ̇ܢ ܘܡܬܬܚܕ ܩܪܝܒܢ̈ . ܐܠܐ ܐܝܬ ܝܢܒܬܗܝܢ ܫܘܚܠܦܐ ܕܗ̇ܘ
BarBahl:SyrLex ܐܝܬܝܗܘܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕܝ̇ܬܒܝܢ ܥܠ ܐܘܪܚܬܐ̈ ܘܫ̇ܩܠܝܢ ܟܣܦܐ ܡ̇ܢ ܗܘ . ܨ ܠܘܝܬܐ تشييع شيعة . ܠܘܝ ܡܬܝ ܡܟܣܐ . ܡܟܣܐ̈
BarBahl:SyrLex ܐܬܩܪܝ ܓܘܫܡܗ . ܡܛܠ ܠܘܝܐ ܒܝܫܐ ܕܗ̇ܘ ܕܡܡ̇ܠܠ ܒܗ ܡ̇ܢ ܗܘ ܪܒܐ . ܐܚܪܢܐ̈ ܕܝܢ ܐ̇ܡܪܝܢ ܕܣܛܢܐ ܗܘ . ܘܠܘܝܬܢ
BarBahl:SyrLex ܡܢܬܐ ܕܝܢ ܠܐ ܡܫܘܕܥܐ ܡܢܬܗ̇ ܡܕܡ ܟܕ ܡܬܦܪܫܐ . ܘܡܬܦܠܓ ܡ̇ܢ ܟܕ ܡܬܦܪܫ ܡܢ ܚܒܪܗ . ܘܒܗܕܐ ܦܪܝܫ ܡܐܪܐ ܡܢ ܡܠܬܐ . ܕܡܐܡܪܐ