simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarBahl:SyrLex ܠܓܢܣܐ . ܐܕܫܐ̈ ܡ̇ܢ ܠܕܠܥܠ ܡܢܗܘܢ :
BarBahl:SyrLex ܕܣܝܡ ܐܣܪܐ ܒܙܒܢ ܡ̇ܢ ܩܘܫܩܐ ܥ̇ܒܕ ܀
BarBahl:SyrLex ܡܫܚܠܦܢ̈ . ܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܕܡܬܬܚܕ ܝܬܝܪ
BarBahl:SyrLex ܠܫܡܫܐ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܥܡ ܫܡܫܐ ܚ̇ܕܪܝܝܢ̈
BarBahl:SyrLex ܬܐܡܢܘܣ ܐܝܬܘ ܕܛܪܦܘ̈ ܡ̇ܢ ܘܫܒܘܩܘ̈ ܕ̇ܡܝܢ ܠܕܫܘܢܝܐ
BarBahl:SyrLex . ܕܚܕ ܡܢܗܘܢ ܡ̇ܢ ܕ̇ܡܝܢ ܛܪܦܘܗܝ̈ ܠܕܛܠܦܚܐ̈
BarBahl:SyrLex ܥܠܬܐ̈ . ܚܕܐ ܡ̇ܢ ܡܛܠ ܕܡܢ ܕܐܬܒܪܝܘ
BarBahl:SyrLex ܚܠܒܐ . ܘܡܢܬܗ ܡ̇ܢ ܥܠܝܬܐ ܒܝܕ ܬܝܒܬܐ
BarBahl:SyrLex ܣܪܘ ܗ̇ ܦܫܝܛܐ ܡ̇ܢ لمّا البسيط ܀
BarBahl:SyrLex ܦ̇ܣܘܩܐ . ܦܩܘܕܐ ܡ̇ܢ . ܐܟܙܢܐ ܕܢܗܘܐ
BarBahl:SyrLex ܡܛܠ ܕܐܬܪܢܝ ܕܠܝܬ ܡ̇ܢ ܕܡܬܬܕܟܪ ܠܗ ܒܬܪ
BarBahl:SyrLex ܡܫܚܠܦܢ̈ . ܡܬܓܫܫ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܗ̇ܘ ܕܒܐܝܕܐ
BarBahl:SyrLex ܕܒܚܟܡܬܐ ܕܟܫܐ ܒܚܕܐ ܡ̇ܢ ܨ ܠܡ ܀
BarBahl:SyrLex ܝܘܢܝܐ̈ . ܓܒܪܐ ܡ̇ܢ ܒܐܣܟܝܡܐ . ܒܣܘܥܪܢܐ
BarBahl:SyrLex . ܕܚܕ ܐܕܫܝܗ̇̈ ܡ̇ܢ . ܗܘ̇ܐ ܡܢ
BarBahl:SyrLex ܕܝܦܣܐܩܘܣ ܡܬܦܫܩ ܡ̇ܢ ܫܡܗ ܨܗܘܢܐ .
BarBahl:SyrLex شراب . ܒܚܕ ܡ̇ܢ ܡܢ ܨܚܚܐ̈ ܐ̇ܡܪ
BarBahl:SyrLex ܕܗܕܪܘܠܐ̈ . ܕܐܘܪܓܢܘܢ ܡ̇ܢ ܐܝܬܝܗܘܢܘ ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܪܝ
BarBahl:SyrLex ܡܫܚܠܦܢ̈ . ܗܘܐ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܟܕ ܩܪܝܚܐ
BarBahl:SyrLex ܦܪܝܫܢ̈ . ܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܡܫܪ ܠܡܠܘܗܝ̈