simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarBahl:SyrLex ܡܬܦܫܩ ܐܘܟܝܬ ܡܠܐ ܟܠ ܫ̇ܛܝܘܬܐ ينبح ܀ [1213] ܢܒܠܝܣ ܡ̇ܢ . ܘܬܘܒ ܫܛܝܐ ܘܫܝܛܐ سخيف حقير . ܘܥܒܪܝܐ ܗܘ . ܘܬܘܒ ܢܒܚ
BarBahl:SyrLex ܡܬܦܫܩ ܚܪܬܐ ܡܢ ܚܐܪܘܬܐ . ܘܡܢ ܗ̇ܝ ܕܚܪܬ ܓܓܪܬܝ ܟܕ ܪܡ̇ܙ ܡ̇ܢ ܗ ܕܝܘܩܐ المُشرف ܀ ܗܦܝܛܪܝܦܣܝܣ ܗ ܦܝܠܘܟܣܡܘܣ
BarBahl:SyrLex ܡܬܦܫܪܢܘܬܐ النحاس . ܢܚܫܐ ܒܨ الصفّار ويقال ܡ̇ܢ ܓܘܢܐ ܠܕܗܒܐ ܐܦܢ ܠܘ ܟܠܗ . ܘܡܫܘܬܦ ܥܡ ܦܪܙܠܐ ܒܩܫܝܘܬܐ
BarBahl:SyrLex ܡܬܩܪܐ ܒܫܘܝܘܬ ܫܡܐ ܕܝܠܗ ܩܩܢܐ . ܬܪܝܢܗܘܢ ܕܝܢ ܒܘܪܟܐ . ܡ̇ܢ ܐܝܬ ܣܟܬܐ ܕܦܪܙܠܐ . ܘܡܪܟܒܐ ܡܢ ܬܠܬܐ ܩܝܣܐ̈ . ܕܥܠܝܗܘܢ
BarBahl:SyrLex ܡܬܩܪܐ ܦܘܣܛܐ . ܝܘ ܦܪܘܒܐܛܝܩܝ ܗ ܒܝܬ ܝܬܝܪܘܬܐ ܕܥܢܐ̈ ܡ̇ܢ . ܡܥܡܘ ܡܢ ܡܬܩܪܝܐ ܦܘܛܝܣ ܗ ܡܬܛܒܥܢܘܬܐ . ܘܢܘܗܪܐ
BarBahl:SyrLex ܡܬܬܣܝܡܐ ܐܝܟ ܕܒܠܫܢܐ ܝܘܢܝܐ ܘܣܘܪܝܝܐ . ܒܫܘܠܡܐ ܕܝܢ ܡ̇ܢ ܗ̇ܝ ܕܡܬܩܕܡܐ ܡܬܬܣܝܡܐ ܡܢ ܩܪܝܬܗܘܢ ܕܫܡܗܐ̈ . ܘܒܪܝܫܐ
BarBahl:SyrLex ܢ̇ܣܒܝܢ ܡܟܣ ܘܟܣܦ ܪܝܫܐ العُشر الخراح ܡܕܐܬܐ ܀ ܡ̇ܢ خراح ܘܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܡܟܣܐ̈ ܗ ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܡܠܟܐ̈ ܕܐܪܥ ܡܢ
BarBahl:SyrLex ܢ̇ܦܠ ܥܠ ܡ̇ܪܐ ܐܘ ܥܠ ܟܢ̇ܬܐ . ܗܢܐ ܕܝܢ ܥܠ ܡܪܐ ܒܠܚܘܕ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܚܕܐ ܙܒܢܬܐ . ܦܘܪܫܢܐ ܕܝܢ ܐܝܬ ܒܝܢܬ ܦܩܕܗ ܠܦܩܕܗ ܕܗ̇ܘ
BarBahl:SyrLex ܢܘܟܪܝܐ̈ ܝܬܒܝ̈ ܣܥܝܪ . ܕܝܪܬܗ ܐܢܘܢ ܒܢܝ̈ ܥܣܘ . ܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܗ ܥܡܐ ܗܘ ܕܡܢ ܥܡܡܐ̈ . ܐܝܬ ܒܨ ܕܒܪܝܬܐ ܩܝܢܝܐ̈ . ܐܝܬܝܗܘܢ
BarBahl:SyrLex ܢܣܝܒܪܝܗ̇ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܗ ܕܝܢ ܥܣܩܐ ܠܡܣܝܒܪܘ ܢܣܝܘܢܐ̈ ܡ̇ܢ ريح السبل ܀ ܪܘܚܐ ܕܫܘܒܐ ريح السموم ܀ ܪܘܚܐ ܡܟܐܒܬܐ
BarBahl:SyrLex ܢܩܝܦܢ̈ ܠܚܕܕܐ̈ ܠܡܓܠܨܘ ܕܝܢ ܡܫܡܗܝܢܢ . ܡܦܪܥ ܒܟܬ ܕܦܪܕ ܡ̇ܢ ܐܚܪܢܐ [ܕ]ܦܪܝܩܢ̈ . ܠܡܦܪܩܘ ܕܝܢ ܣܦܘܬܐ̈ . ܟܕ ܫܢܐ̈
BarBahl:SyrLex ܣܘܡܩ ܐܝܟ ܚܙܘܪܐ ܡܢ ܠܓܘ ܕܝܢ ܚܘܪ ܐܝܟ ܒܥܬܐ ܀ ܡ̇ܢ ܠܕܫܘܫܢܐ̈ ܘܚܘܪܝܢ̈ ܘܥܩܪܗ̇ ܠܒܘܠܒܣܐ ܘܡܢ ܠܒܪ
BarBahl:SyrLex ܥܠ ܐܝܟܢܝܘܬܐ ܕܐܐܪ ܡܬܢܣܒ . ܝܩܕܢܐ ܕܝܢ ܥܠ ܡܥܒܕܢܘܬܗ ܡ̇ܢ سموم . ܝܩܝܕܬܐ̈ محرقة ܙܟܪ توقّد او حريق . ܨ ܫܘܒܐ
BarBahl:SyrLex ܥܠ ܐܝܟܢܝܘܬܐ ܕܐܐܪ ܡܬܢܣܒ . ܝܪܩܢܐ ܕܝܢ ܥܠ ܡܥܒܕܢܘܬܗ ܡ̇ܢ ܐܢܬ ܐܘ ܕ̇ܪܘܫܐܝܬ السؤال مسألة ܀ ܫܘܒܐ ܘܝܪܩܢܐ ܫܘܒܐ
BarBahl:SyrLex ܥܠ ܒܝܫܬܐ ܕܡܢ ܟܕܘ ܥܕܬ ܘܩܡܐ ܡܬܢܣܒܢ̈ . ܫܘܙܒ ܕܝܢ ܡܢ ܡ̇ܢ ܘܨܢܥܬܐ . ܦܪܘܩ ܕܝܢ ܒܩܢܝܢܐ ܘܝܗܝܒܘܬ ܬܚܠܘܦܐ . ܘܟܠܗܝܢ
BarBahl:SyrLex ܥܠ ܩ̇ܠܐ ܕܥܢܐ̈ ܫܐܝܠܐܝܬ ܕܝܢ ܘܥܠ ܐܚܪܢܐ ܕܡ̇ܝܝܐ ثغاء ܡ̇ܢ وسالبة ܀ ܦܝܣܐ طلبة مسالة ܀ ܦܝܥܐ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܡܪܢܐܝܬ
BarBahl:SyrLex ܥܠܝܬܐ ܒܝܕ ܬܝܒܬܐ ܡܕܟܝܐ . ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܬܚܬܝܬܐ . ܡܢ ܠܬܚܬ ܡ̇ܢ ܕ̇ܡܝܢ ܠܕܦܝܓܢܐ ܘܥܩܪܗ ܠܕܥܝܪܘܢܐ ܘܡܠܐ ܚܠܒܐ . ܘܡܢܬܗ
BarBahl:SyrLex ܦܣܩܐ القَطع ܕܘܟܝܐ ܕܙܪܥܐ ܢ ܙܝܙܢܐ̈ . ܟܕ ܬܒܝܥܐܐ ܕ ܡ̇ܢ ܥܕܕܐ ܕܟܠܒܐ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ذُباب الكلب ܀ ܥܕܕܐ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ
BarBahl:SyrLex ܦܪܘܒܐܛܝܩܝ ܐ̇ܡܪ ܠܗ̇ ܒܝܬ ܚܣܕܐ . ܗ̇ ܒܝܬ ܨܥܪܐ ܡܬܩܪܝܐ ܡ̇ܢ ܕܝܘܚܢܢ . ܡܥܡܘ ܗܕܐ ܠܗ̇ܝ ܢܡܘܣܝܬܐ ܩ̇ܪܐ . ܕܝܘܢܝܐ
BarBahl:SyrLex ܦܪܚܬܐ ܕܠܥܙܐ ܐܝܬܝܗ̇ . ܘܗ̇ܘܝܐ ܠܐܦܝ̈ ܦܠܣܛܝܢܝ . ܡ̇ܢ . ܘܡܦܫܩ ܡܢ ܚܘܢܝܢ ܐܝܟ ܕܣ̇ܒܪ ܐܢܐ ܕܐܝܟ ܗܟܢ . ܘܪܘܪܐ