simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarBahl:SyrLex ܕܒܚܟܡܬܐ ܕܟܫܐ ܒܚܕܐ ܡ̇ܢ ܨ ܠܡ ܀
BarBahl:SyrLex . ܡܐܩܝܪ ܣܪܓܝܣ ܡ̇ܢ ܩ̇ܪܐ ܠܗ ܨܪܘܐ
BarBahl:SyrLex ܕܣܝܡ ܐܣܪܐ ܒܙܒܢ ܡ̇ܢ ܩܘܫܩܐ ܥ̇ܒܕ ܀
BarBahl:SyrLex ܝܡܡܝܐ . ܣܪܓܝܣ ܡ̇ܢ ܩܪܝܗܝ ܠܗܢܐ ܣܡܩܬܐ
BarBahl:SyrLex برّيّ . ܛܪܦܘܗܝ̈ ܡ̇ܢ ܪܘܪܒܝܢ̈ ܘܦܬܝܢ ܐܝܟ
BarBahl:SyrLex ܐܝܟ ܪܒܢ ܡܬܦܫܩ ܡ̇ܢ ܫܡܗ ܟܪܥ ܩ̇ܪܘܢܐ
BarBahl:SyrLex ܕܝܦܣܐܩܘܣ ܡܬܦܫܩ ܡ̇ܢ ܫܡܗ ܨܗܘܢܐ .
BarBahl:SyrLex ܗܠܐܦܘܒܘܣܩܘܢ ܡܬܦܫܩ ܡ̇ܢ ܫܡܗ ܪܥܝܐ ܕܐܝܠܐ
BarBahl:SyrLex ܗܘܪܡܝܙܕ . ܘܫܠܝܡܘܢ ܡ̇ܢ ܫܥܒܕ ܠܕܝܘܐ̈ .
BarBahl:SyrLex ܕܗܘ ܡܢ ܟܠܡܕܡ ܡ̇ܢ ܫܪܝܪ ܢܣܬܗܕ .
BarBahl:SyrLex ܡܘܕܥ . ܘܗܢܐ ܡ̇ܢ ܬܚܘܡܐ ܡܫܘܕܥܢܐ ܕܢܦܪܐ