simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarBahl:SyrLex . ܥܠ ܡܩܝܡܢܐ̈ ܡ̇ܢ . ܐܝܟ ܕܐܡܝܪ
BarBahl:SyrLex ܦ̇ܣܘܩܐ . ܦܩܘܕܐ ܡ̇ܢ . ܐܟܙܢܐ ܕܢܗܘܐ
BarBahl:SyrLex ܟܠ ܕܘܟܬܐ ܕܐܝܬ ܡ̇ܢ . ܕܝܢ ܙ̇ܕܩ
BarBahl:SyrLex . ܕܚܕ ܐܕܫܝܗ̇̈ ܡ̇ܢ . ܗܘ̇ܐ ܡܢ
BarBahl:SyrLex ܕܦܪܕ ܬܪܬܝܢ̈ ܩܪܝܬܐ̈ ܡ̇ܢ . ܛܒܢܣܝܘܛܐ ܘܛܒܢܣܝܘܬܐ
BarBahl:SyrLex ܒܨ ܡܠܬܐ ܕܡܬܐܡܪܐ ܡ̇ܢ . ܠܝܬ ܠܗ̇
BarBahl:SyrLex ܕܝܢ ܠܘܩܕܡ ܘܒܬܪܟܢ ܡ̇ܢ . ܬܘܒ ܐܝܟ
BarBahl:SyrLex ܡܕܡ ܛܥܝܢ ܕܒܐܝܕܘܗܝ̈ ܡ̇ܢ ]ܡܫܘܕܥܝܢ[ ܠܦܠܚܐ̈ ܗ̇ܢܘܢ
BarBahl:SyrLex ܣܪܘ ܗ̇ ܦܫܝܛܐ ܡ̇ܢ لمّا البسيط ܀
BarBahl:SyrLex ܡܕܡ . ܦܫܝܛܐܝܬ ܡ̇ܢ ܐܝܟ ܒܪܢܫܐ .
BarBahl:SyrLex ܡܬܐܡܪܐ . ܚܕܐ ܡ̇ܢ ܐܝܟ ܕܐܬ̇ܝܬ ܕܐܦ̇ܠܘܓ
BarBahl:SyrLex المنقاش . ܬܘܒ ܡ̇ܢ ܐܝܟ ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܫܬܩܠ
BarBahl:SyrLex ܘܒܕܓܘܢ . ܘܒܪܡ ܡ̇ܢ ܐܝܟ ܩܫܝܫܐ .
BarBahl:SyrLex ܡܟܣܐ . ܡܟܣܐ̈ ܡ̇ܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕܝ̇ܬܒܝܢ
BarBahl:SyrLex ܕܐܕܫܐ̈ ܕܓܢܣܐ̈ ܒܗܘܠܐ̈ ܡ̇ܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܘܡܬܩܪܝܢ ܗܘܠܢܝܐ̈
BarBahl:SyrLex ܕܗܕܪܘܠܐ̈ . ܕܐܘܪܓܢܘܢ ܡ̇ܢ ܐܝܬܝܗܘܢܘ ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܪܝ
BarBahl:SyrLex ܚܘܢܝܢ . ܐܢܫܝܢ̈ ܡ̇ܢ ܐܟܙܢܐ ܕܐܪܝܣܛܐܛܠܝܣ ܠܬܐܘܪܝܐ
BarBahl:SyrLex ܢܦܩܐ̈ . ܚܕܐ ܡ̇ܢ ܐܟܡ̇ܢ ܕܢܦܩܘ ܡܢ
BarBahl:SyrLex ܦܘ . ܐܢܫܝܢ̈ ܡ̇ܢ ܐܡ̇ܪܝܢ ܕܡܢ ܫܡ
BarBahl:SyrLex ܐܝܬܘ ܫܪܝܐ ܘܦܘܠܗܕܐ ܡ̇ܢ ܐܣܝܘܬ ܗܕܡܐ̈ ܕܚܝܘܬܐ̈