simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarBahl:SyrLex ܨ ܠܡ ܀ ܕܚܘܩܝܐ دحض زهق زجر . ܙܟܪܝܐ ܕܚܩܗ رَفضهُ ܡ̇ܢ له فرد بيضه الخدمير ܀ ܕܚܕܐ ܗ̇ܝ ܕܒܚܟܡܬܐ ܕܟܫܐ ܒܚܕܐ
BarBahl:SyrLex ܩ̇ܪܐ ܠܗ ܨܪܘܐ . ܘܕܝܣܩܘܪܝܕܘܣ ܕܝܢ ܐ̇ܡܪ ܕܐܝܬܘ ܩܠܦܬܐ ܡ̇ܢ ܗ̇ܝ ܕܐ̇ܬܐ ܡܢ ܗܢܕܘ قرفة . ܡܐܩܝܪ سنبل . ܡܐܩܝܪ ܣܪܓܝܣ
BarBahl:SyrLex ܩܘܫܩܐ ܥ̇ܒܕ ܀ ܐܘܟܣܘܩܪܐܛܘܢ ܐܝܟ ܣܪܓ خلّ وماء ܀ ܡ̇ܢ اقول المُزّ الحامض ܀ ܐܘܟܝܬ ܗ̇ܘ ܕܣܝܡ ܐܣܪܐ ܒܙܒܢ
BarBahl:SyrLex ܩܪܝܗܝ ܠܗܢܐ ܣܡܩܬܐ . ܐܝܬܘ ܕܝܢ ܝ̇ܥܝܬܐ ܡܕܡ ܕܠܐܦܝ̈ ܡ̇ܢ ܦܘܩܘܣ ܬܐܠܐܣܝܘܢ ܐܝܟ ܪܒܢ ܦܘܩܘܣ ܝܡܡܝܐ . ܣܪܓܝܣ
BarBahl:SyrLex ܪܘܪܒܝܢ̈ ܘܦܬܝܢ ܐܝܟ ܠܘܟܝܬܐ . ܦܐܪܘܗܝ̈ ܕܝܢ ܒܡܨܥܬ ܡ̇ܢ مُرّة ܀ ܡܘܪܣܝܢܝ ܐܓܪܝܐ ܐܣܐ ܕܒܪܐ آس برّيّ . ܛܪܦܘܗܝ̈
BarBahl:SyrLex ܫܡܗ ܟܪܥ ܩ̇ܪܘܢܐ . ܠܐ ܕܝܢ ܒܪܡ ܚܬܝܬܐܝܬ ܥܕ ܗ̇ܫܐ ܐܬܝܕܥ ܡ̇ܢ ܗ ܐܣܩܦܐ ܀ ܩܘܪܢܩܕܝܠ جرذان ܀ ܩܘܪܢܘܦܘܣ ܐܝܟ ܪܒܢ ܡܬܦܫܩ
BarBahl:SyrLex ܫܡܗ ܨܗܘܢܐ . ܡܛܠ ܕܒܛܪܦܘܗܝ̈ ܐܝܟ ܡܘܥܝܬܐ̈ ܡܕܡ ܡ̇ܢ ܟܕ ܡܬܬܘܩܕܐ ܒܐܬܘܢܐ حجر معمول ܀ ܕܝܦܣܐܩܘܣ ܡܬܦܫܩ
BarBahl:SyrLex ܫܡܗ ܪܥܝܐ ܕܐܝܠܐ . ܗܟܢܐ ܕܝܢ ܐܬܩܪܝ . ܡܛܠ ܕܟܕ ܪܥ̇ܝܢ ܠܗ ܡ̇ܢ ܒܛܥܡܝܗܘܢ ܀ </lemmä> ܗܠܐܦܘܒܘܣܩܘܢ ܡܬܦܫܩ
BarBahl:SyrLex ܫܥܒܕ ܠܕܝܘܐ̈ . ܘܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܘܐܝܟ ܦܪܨܘܦܝܬܐ̈ . ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܛܥܝܐ̈ . ܕܢܡܪܘܕ ܣܠܩ ܘܐܩܪܒ ܥܡ ܗܘܪܡܝܙܕ . ܘܫܠܝܡܘܢ
BarBahl:SyrLex ܫܪܝܪ ܢܣܬܗܕ . ܚܕ ܕܝܢ ܡܕܡ ܢܗܘܐ ܕܠܐ ܫ̇ܠܡ ܠܗ يقال لما ܡ̇ܢ فيه . ܦܘܫܟܐ ܕܝܢ ܐܝܬܘ ܡܐ ܕܡܕ ܐܝܢܐ ܕܗܘ ܡܢ ܟܠܡܕܡ
BarBahl:SyrLex ܬܚܘܡܐ ܡܫܘܕܥܢܐ ܕܢܦܪܐ ܀ ܣܘܣܝܐ ܒܟܬܒ ܕܦܪܕ ܗ ܡܣܬܘܣܐ ܡ̇ܢ . ܘܒܝܕ ܗܕܐ ܩ̇ܠܐ ܥܫܝܢܐ ܡܫܡܠܐ ܘܚܡܬܗ ܪܒܬܐ ܡܘܕܥ . ܘܗܢܐ