simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarBahl:SyrLex ܐܬܩܪܝ ܓܘܫܡܗ . ܡܛܠ ܠܘܝܐ ܒܝܫܐ ܕܗ̇ܘ ܕܡܡ̇ܠܠ ܒܗ ܡ̇ܢ ܗܘ ܪܒܐ . ܐܚܪܢܐ̈ ܕܝܢ ܐ̇ܡܪܝܢ ܕܣܛܢܐ ܗܘ . ܘܠܘܝܬܢ
BarBahl:SyrLex ܒܐܣܟܝܡܐ . ܒܣܘܥܪܢܐ ܕܝܢ ܢܫܝܐ . ܗ ܒܥܝܐ . ܘܐܡ̇ܪܝܢ ܥܠܘ . ܡ̇ܢ ܛܛܪܐ . ܓܪܡܐ̈ ܕܝܢ ܬܠܬܐ ܀ ܕܝܢܘܣܝܘܣ ܒܪ ܝܘܢܝܐ̈ . ܓܒܪܐ
BarBahl:SyrLex ܒܓܘܢܗ ܘܡܐܢܐ ܕܨܘܪܗ ܨܠܐ ܩܠܝܠ ܠܣܘܡܩܘܬܐ الشقراق . ܡ̇ܢ ܀ ܫܪܩܪܩܐ ܐܝܟ ܙܟܪ الشقراق . ܘܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘܞ ܩܘܢܐܐ
BarBahl:SyrLex ܒܕܘܟܬ̇ ܗܟܝܠ ܘܟܕܘ ܡܬܬܣܝܡ آخر مَن . ܡܢ ܦܪܨܘܦܐ ܣ̇ܐܡ ܡ̇ܢ ويقال على الحيوان غير الناطق ويقال على عضو آخر .
BarBahl:SyrLex ܒܚܕܐ ܡܢ ܕܝܪܬܐ̈ ܕܬܡܢ ܥ̇ܡܪ ܗܘܐ . ܘܐܚܪܢܐ ܐܢܫ ܣܒܐ ܡ̇ܢ ܒܡܫܠܡܢܘܬܐ ܕܕܝܐܬܝܩܐܣ̈ ܒܪܝܫܥܝܢܐ ܡܕܝܢܬܐ . ܣܢܛܐ
BarBahl:SyrLex ܒܪܐ ܟܝܢܝܐ ܐܘܕܝܗ ܘܐܠܗܐ ܕܡܢ ܐܠܗܐ . ܗܢܐ ܕܝܢ ܒܪܐ ܡ̇ܢ ܐܝܟ ܕܠܫܡܥܘܢ . ܠܐ ܫܘܝܐ ܗܘܬ ܬܪܥܝܬܗ ܠܕܝܠܗ . ܗ̇ܘ
BarBahl:SyrLex ܓܝܪ ܐܝܬܘ . ܗ̇ܘ ܕܡܕܡ ܕܐܟ ܕܐܝܬܘ ܢ̇ܛܪ ܟܕ ܠܐ ܡܘܣܦ ܐܘ̇ ܡ̇ܢ ܦܪܝܫܝܢ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܘܐܚܪܢܐ̈ . ܢ̇ܛܘܪܐ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܐܝܬܘ
BarBahl:SyrLex ܓܝܪ ܐܝܬܘ ܐܬܪܐ ܥܠܝܐ ܕܕܘܟܬܐ ܗ̇ܝ ܕܡܬܬܚܡܐ ܡܢ ܦܘܡܐ ܒܝܕ ܡ̇ܢ ܫܘܡܐܝܡ ܀ ܫܡܝ̈ ܦܘܡܐ ܘܫܡܝ̈ ܚܟܐ ܒܨ ܡܫܚܠܦܝܢ ܫܡܝ̈ ܦܘܡܐ
BarBahl:SyrLex ܓܝܪ ܐܝܬܘ ܗ̇ܘ ܕܢܨܝܚ ܒܛܒܬܐ̈ الاوّل مشهور والثاني ܡ̇ܢ مشتهر . ܘܐܝܟ ܙܟܪ ܡܛܒܒܐ ܘܛܒܝܒܐ ܡܫܚܠܦܝܢ . ܛܒܝܒܐ
BarBahl:SyrLex ܓܝܪ ܐܝܬܘ ܗ̇ܘ ܕܫ̇ܐܠ ܡܟܘܪܝܗ̇ ܕܐܢܬܬܐ . ܐܘ̇ ܠܐܚܪܢܐ̈ . ܡ̇ܢ الصيّاد ܀ [1080] ܡܟܘܪܐ ܘܡܟܝܪܐ ܡܫܚܠܦܢ̈ . ܡ̇ܟܘܪܐ
BarBahl:SyrLex ܓܝܪ ܐܝܬܘ ܗ̇ܘ ܕܒܟܝܢܗ ܠܐ ܡܬܒܝܢ ܒܗܝ ܕܫܪܝܪܐ ܐܘ ܗܝ ܡ̇ܢ ܫܛܝܐ . ܫܛܝܐ ܘܫܛܘܪܐ ܡܫܚܠܦܝܢ ܒܨ [1967] ܕܪܒܢ . ܫܛܝܐ
BarBahl:SyrLex ܓܝܪ ܐܝܬܘ ܗ̇ܘ[ܕ]ܡܕܡ ܐܝܟ ܕܐܝܬܘ ܢ̇ܛܪ ܟܕ ܠܐ ܡܘܣܦ ܒܗ ܡ̇ܢ ܡܠܚܐ ملّاح ܀ ܢܛܘܪܐ ܘܡܢܛܪܢܐ ܐܝܟ ܚܘ ܦܪܝܫܝܢ . ܢ̇ܛܘܪܐ
BarBahl:SyrLex ܓܝܪ ܐܝܬܘ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܐܝܬܘ . ܗ̇ܘ ܕܡܕܡ ܕܐܟ ܕܐܝܬܘ ܢ̇ܛܪ ܟܕ ܡ̇ܢ ܘܢ̇ܛܘܪܐ ܦܪܝܫܝܢ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܘܐܚܪܢܐ̈ . ܢ̇ܛܘܪܐ
BarBahl:SyrLex ܓܝܪ ܐܝܬܝܗ̇ ܗ̇ܝ ܕܐܢܫ ܠܐ ܡܬܝܩܪ ܒܠܚܘܕ . ܨܥܪܐ ܕܝܢ ܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܘܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ذُلّ . ܨܥܪܐ ܘܫܝܛܘܬܐ ܡܫܚܠܦܢ̈ . ܫܝܛܘܬܐ
BarBahl:SyrLex ܓܝܪ ܒܟܝܢܐ . ܗܕܐ ܕܝܢ ܒܨܒܝܢܐ . ܘܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܡܨܛܗܝܢܘܬܐ ܡ̇ܢ . ܐܨ ܛܗܝ ܗܘ أعطش نفسه . ܨܗܝܢ ܘܐܨܛܗܝܢ ܡܫܚܠܦܢ̈ . ܗ̇ܝ
BarBahl:SyrLex ܓܝܪ ܒܪܓܫܐ̈ ܗܠܝܢ ܦܓܪܢܝܐ̈ . ܪ̇ܓܫ ܒܪܓܫܐ ܢܦܫܢܝܐ ܕܠܓܘ ܡ̇ܢ في جوزه ܀ ܡܪܓܫ ܘܪ̇ܓܫ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܡܫܚܠܦܝܢ̈ . ܡܪܓܫ
BarBahl:SyrLex ܓܝܪ ܒܪܓܫܐ̈ ܗܠܝܢ ܦܓܪܢܝܐ̈ . ܪܓܫ ܕܝܢ [1873] ܘܪܓܝܫ ܡ̇ܢ ܕܒܓܠܝܐ ܠܟܠ ܡܫܡܥ ܀ ܪܓܫ ܘܡܪܓܫ ܡܫܚܠܦܢ̈ ܐܝܟ ܪܒܢ . ܡܪܓܫ
BarBahl:SyrLex ܓܝܪ ܕܕܚܐ ܠܗ ܡܫܘܕܥܐ . ܗܕܐ ܕܝܢ ܕܡ̇ܚܐ ܘܢ̇ܩܫ ܒܗ يقال في ܡ̇ܢ ܒܛܥܡܗ طراثيث ܀ ܛܪܐ ܒܡܕܡ ܘܛܪܐ ܠܡܕܡ ܡܫܚܠܦܢ̈ . ܗ̇ܝ
BarBahl:SyrLex ܓܝܪ ܕܡܬܬܚܕ . ܝܬܝܪ ܣܢܝܩ ܥܠ ܚܝܠܐ ܘܡܬܬܙܝܥܢܘܬܐ ܠܘܬ ܡ̇ܢ ܘܡܬܬܚܕ ܩܪܝܒܢ̈ . ܐܠܐ ܐܝܬ ܝܢܒܬܗܝܢ ܫܘܚܠܦܐ ܕܗ̇ܘ
BarBahl:SyrLex ܓܝܪ ܕܡܬܬܚܕ ܝܬܝܪ ܣܢܝܩ ܥܠ ܚܝܠܐ ܘܡܥܙܝܢܘܬܐ ܠܘܬ ܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ضبط قبض . ܡܬܬܚܕ ܘܡܬܠܒܟ ܩܪܝܒܢ̈ ܐܠܐ ܡܫܚܠܦܢ̈ . ܗ̇ܘ