simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarBahl:SyrLex . ܐܝܟ ܕܐܡܝܪ ܠܗ ܠܦܘܠܘܣ . ܐܠܗܐ ܕܝܢ ܕܥܒܕ ܥܠܡܐ ܘܟܠ ܕܐܝܬ ܡ̇ܢ ܘܪܦܦܐ̈ . ܘܡܬܢܣܒ ܥܠ ܟܝܢܐ̈ ܡܩܝܡܢܐ̈ . ܥܠ ܡܩܝܡܢܐ̈
BarBahl:SyrLex . ܐܟܙܢܐ ܕܢܗܘܐ ܢܘܗܪܐ . ܘܢܗܘܐ ܪܩܝܥܐ . ܘܢܪܚܫܘܢ ܡܝܐ̈ . ܡ̇ܢ ܕܡܒܬܐ ܦ̇ܩܘܕܐ . ܫܐܠܢܐ . ܡܨܠܝܢܐ . ܦ̇ܣܘܩܐ . ܦܩܘܕܐ
BarBahl:SyrLex . ܕܝܢ ܙ̇ܕܩ ܠܡܗܘܐ ܒܬܪܗ̇ . ܠܘ ܕܝܢ ܠܘܩܕܡ ܘܒܬܪܟܢ ܡ̇ܢ . ܡ̇ܢ وتسمّيه النحوبّون حَرف . ܘܐܡܝܢܐܝܬ ܟܠ ܕܘܟܬܐ ܕܐܝܬ
BarBahl:SyrLex . ܗܘ̇ܐ ܡܢ ܛܝܢܐ ܕܒܫܡܫܐ ܡܬܝܒܫ ܘܒܢܘܪܐ ܡܬܬܘܩܪ . ܬܪܝܢܐ ܡ̇ܢ ܗ ܥܦܝܦ ܚܘܪܟܐ ܟܐܦܐ ܡܕܡ ܬܠܝܬܝܬ ܐܕܫܐ̈ . ܕܚܕ ܐܕܫܝܗ̇̈
BarBahl:SyrLex . ܛܒܢܣܝܘܛܐ ܘܛܒܢܣܝܘܬܐ ܀ ܛܒܢܘܠܘܓܝܐ ܗ ܐܘܡܢܘܬ ܡܡܠܠܐ ܡ̇ܢ . المتتابعة من الاخبار . ܒܟܬ ܕܦܪܕ ܬܪܬܝܢ̈ ܩܪܝܬܐ̈
BarBahl:SyrLex . ܠܝܬ ܠܗ̇ ܕܝܢ ܣܘܥܪܢܐ ܀ ܣܩܘܬܘܦܘܠܝܣ ܒܨ ܕܒܢܝܡܝܢ ܡ̇ܢ سقالب السقالبة الاتراك ܀ ܣܩܘܕܘ ܒܨ ܡܠܬܐ ܕܡܬܐܡܪܐ
BarBahl:SyrLex . ܬܘܒ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܥܘܕ ܟܒܪ ܘܗܘ ܐܣܪܐ ܕܡܠܐ̈ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܡ̇ܢ ܡ̇ܢ . ܕܝܢ ܙ̇ܕܩ ܠܡܗܘܐ ܒܬܪܗ̇ . ܠܘ ܕܝܢ ܠܘܩܕܡ ܘܒܬܪܟܢ
BarBahl:SyrLex ]ܡܫܘܕܥܝܢ[ ܠܦܠܚܐ̈ ܗ̇ܢܘܢ ܕܦܨܬܐ ܕܪܝܫܢܘܬܐ ܡܛܬ ܠܗܘܢ ܡ̇ܢ ܘܥܠ ܪܡܬܐ̈ ܡܬܬܩܝܡ . ܕܐܬܘܬܐ̈ ܡܕܡ ܛܥܝܢ ܕܒܐܝܕܘܗܝ̈
BarBahl:SyrLex لمّا البسيط ܀ ܐܦܠܟܘܣ ܨ ܥ ܐܦܘܒܠܣܡܘܢ ܩܝܣܐ̈ ܡ̇ܢ ܣܪܘ ܐܝܠܢܐ شجرة بشرة ܀ ܐܦܠܘܢܡܗܢ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܗ̇ ܦܫܝܛܐ
BarBahl:SyrLex ܐܝܟ ܒܪܢܫܐ . ܣܘܣܝܐ . ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܠܘܬ ܡܕܡ ܐܝܟ ܕܐ̇ܡܪܝܢܢ ܡ̇ܢ ܩܢܘܡܝܗܘܢ̈ ܦܫܝܛܐܬ . ܘܡܢܗܝܢ ܠܘܬ ܡܕܡ . ܦܫܝܛܐܝܬ
BarBahl:SyrLex ܐܝܟ ܕܐܬ̇ܝܬ ܕܐܦ̇ܠܘܓ ܠܒܪܐ ܥܠ ܐܒܘ̈ . ܘܗܕܐ ܫܦܝܪܬܐ ܗܝ . ܡ̇ܢ تفرّقوا عليهم ܀ ܦܠܓܘܬܐ ܒܬܪܝܢ ܙܢܝܐ̈ ܡܬܐܡܪܐ . ܚܕܐ
BarBahl:SyrLex ܐܝܟ ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܫܬܩܠ ܒܗܘܢ ܝܩܕܢܐ ܡܢ ܫܪܓܐ̈ مناقيش ܡ̇ܢ الطوال ܀ ܡ̈ܠܩܛܐ̈ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ المنتاخ المنقاش . ܬܘܒ
BarBahl:SyrLex ܐܝܟ ܩܫܝܫܐ . ܘܕܝܢ ܐܝܟ ܫܡܫܐ رباط الكلام وتسمّيه ܡ̇ܢ . ܥܘܕ ܐܣܪܐ ܐܝܟ ܓܝܪ ܘܕܝܢ ܘܡ̇ܢ ܘܟܝܬ ܘܒܕܓܘܢ . ܘܒܪܡ
BarBahl:SyrLex ܐܝܬܝܗܘܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕܝ̇ܬܒܝܢ ܥܠ ܐܘܪܚܬܐ̈ ܘܫ̇ܩܠܝܢ ܟܣܦܐ ܡ̇ܢ ܗܘ . ܨ ܠܘܝܬܐ تشييع شيعة . ܠܘܝ ܡܬܝ ܡܟܣܐ . ܡܟܣܐ̈
BarBahl:SyrLex ܐܝܬܝܗܘܢ ܘܡܬܩܪܝܢ ܗܘܠܢܝܐ̈ ܘܟܝܢܐܝܬ . ܘܡܢܗܘܢ ܡ̇ܢ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܗ ܡܢܗܘܢ ܗܟܝܠ ܕܐܕܫܐ̈ ܕܓܢܣܐ̈ ܒܗܘܠܐ̈
BarBahl:SyrLex ܐܝܬܝܗܘܢܘ ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܪܝ ܣܥܩܘܒ ܡܠܦܢܐ . ܐܦܣ ܠܝ ܡܪܝ ܡ̇ܢ ܒܬܐ̈ ܕܐܘܪܓܢܘܢ . ܘܒܬܐ̈ ܕܗܕܪܘܠܐ̈ . ܕܐܘܪܓܢܘܢ
BarBahl:SyrLex ܐܟܙܢܐ ܕܐܪܝܣܛܐܛܠܝܣ ܠܬܐܘܪܝܐ ܕܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܡܬܝܠܕܢ̈ ܡ̇ܢ ܡܗܛܐܘܪܣܝܣ ܀ ܡܗܛܗܐܘܪܘܠܘܓܝܐ ܐ̇ܡܪ ܚܘܢܝܢ . ܐܢܫܝܢ̈
BarBahl:SyrLex ܐܟܡ̇ܢ ܕܢܦܩܘ ܡܢ ܥܠܡܐ ܒܚܝܝܗܘܢ̈ . ܘܐܚܪܬܐ ܐܟܡܢ ܡ̇ܢ ܢܒܝܐ̈ ܘܟܕ ܢܦܩܘ ܡܢ ܝܘܕܝܘܬܐ ܐܬܩܪܝܘ ܢܦܩܐ̈ . ܚܕܐ
BarBahl:SyrLex ܐܡ̇ܪܝܢ ܕܡܢ ܫܡ ܓܒܪܐ ܐܫܬܡܗ . ܐܚܪܢܐ̈ ܕܝܢ ܡܢ ܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܕܗܘ ܟܒܘܫܐ ܕܠܘܬܢ ܒܛܪܝܗܢ ܝܐܠܐ . ܐܝܟ ܦܘ . ܐܢܫܝܢ̈
BarBahl:SyrLex ܐܣܝܘܬ ܗܕܡܐ̈ ܕܚܝܘܬܐ̈ . ܕܗ̇ܘܐ ܡܢ ܠܐ ܫܘܝܘܬܐ ܡ̇ܢ . ܘܓܠܝܙܘܬܐ ܕܡܢ ܚܝܐ̈ . ܡܘܬܐ ܐܝܬܘ ܫܪܝܐ ܘܦܘܠܗܕܐ