simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarBahl:SyrLex ܒܕܘܟܬ̇ ܗܟܝܠ ܘܟܕܘ ܡܬܬܣܝܡ آخر مَن . ܡܢ ܦܪܨܘܦܐ ܣ̇ܐܡ ܡ̇ܢ ويقال على الحيوان غير الناطق ويقال على عضو آخر .
BarBahl:SyrLex ܕܝܢ ܫܩܠܢܝ ܘܠܐ ܡܝܬ سقمونيّا ܀ ܣܩܡܘܪܝܐ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܘܨ ܡ̇ܢ ܀ ܣܩܡܘܢܝܪܝܢ ܒܨ ܥ ܣܩܡܘܢܝܐ ܫܡܗ ܕܝܢ ܡܬܦܫܩ ܗܟܢܐ .
BarBahl:SyrLex ܕܠܟܘܢ ܡܩܒܠ ܠܝ ܡܩܒܠ . ܦܪܨܘܦܐ ܕܝܢ ܕܚܕܝܘܬܐ ܕܒܡܫܝܚܐ ܡ̇ܢ ܒܦܪܨܘܦܗ ܚ̇ܝܪܝܢ ܐܢܬܘܢ . ܕܛܟܣܐ ܡܥܠܝܐ ܘܕܐܝܩܪܐ .
BarBahl:SyrLex ܕܝܢ ܫܩܠܢܝ ܘܠܐ ܡܝܬ ܩ̇ܪܐ ܓܐܠܝܢܘܣ ܒܟܬܒܐ ܕܡܐܡܪܐ̈ ܡ̇ܢ ܘܟܕܘ ܡܬܬܣܝܡ آخر مَن . ܡܢ ܦܪܨܘܦܐ ܣ̇ܐܡ ܐܘܟܝܬ ܡܥܠ .
BarBahl:SyrLex ܝ̇ܕܥ ܠܚܟܝܡܐ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܡܕܪܡܐ ܘܚܘܫܒܗ المدرّب ܡ̇ܢ ܗܢܐ ܡܢ ܫܘܪܝܐ يقال للاوّل حافظ وللثاني كالئ ܀
BarBahl:SyrLex ܠܕܠܥܠ ܡܢܗܘܢ : ܓܢܣܐ̈ ܕܝܢ ܠܕܠܬܚܬ ܡܢܗܘܢ . ܐܟܙܢܐ ܡ̇ܢ ܒܡܢܐ ܐܝܬܘ . ܘܡܬܐܡܪ ܐܘ ܡܐ ܕܕܠܩܘܒܠܐܝܬ ܠܓܢܣܐ . ܐܕܫܐ̈
BarBahl:SyrLex . ܗܘ̇ܐ ܡܢ ܛܝܢܐ ܕܒܫܡܫܐ ܡܬܝܒܫ ܘܒܢܘܪܐ ܡܬܬܘܩܪ . ܬܪܝܢܐ ܡ̇ܢ ܗ ܥܦܝܦ ܚܘܪܟܐ ܟܐܦܐ ܡܕܡ ܬܠܝܬܝܬ ܐܕܫܐ̈ . ܕܚܕ ܐܕܫܝܗ̇̈
BarBahl:SyrLex ܘܗܟܝܠ . ܘܐܣܪܐ ܗܘ ܕܡܚܝܕ ܠܦܪܨܘܦܐ ܒܡܕܡ ܕܐܬܐܡܪ ܘܚܠܦ ܡ̇ܢ ܡ̇ܢ . ܬܘܒ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܥܘܕ ܟܒܪ ܘܗܘ ܐܣܪܐ ܕܡܠܐ̈ . ܐܝܟ
BarBahl:SyrLex ܕܥܡ ܫܡܫܐ ܚ̇ܕܪܝܝܢ̈ ܛܪܦܘ̈ ܠܟܠ ܟܪ ܡܬܩܪܐ . ܡܬܩܪܐ ܕܝܢ ܡ̇ܢ ܐܝܟ ܪܒܢ ܛܘܡܗܓܐ ܗ ܪܒܐ ܕܡܬܦܫܩ ܚ̇ܕܪ ܠܫܡܫܐ . ܐܝܟ
BarBahl:SyrLex ܕܐܝܬ ܒܣܦܪ ܩܠܦܐ̈ ܗܕܡܐ ܕܪܫܝܡ ܥܠܘ ܣ ܠܗ̇ܘ ܡܐ ܕܡܫܚܠܦ ܡ̇ܢ ܕܡܫܠܡܢܘܬܐ . ܛܘܒܢܐ ܫܡܐ ܠܗ . ܘܡܢ ܗܪܟܐ ܟܠ ܐܝܟܐ
BarBahl:SyrLex ܓܝܪ ܐܝܬܘ . ܗ̇ܘ ܕܡܕܡ ܕܐܟ ܕܐܝܬܘ ܢ̇ܛܪ ܟܕ ܠܐ ܡܘܣܦ ܐܘ̇ ܡ̇ܢ ܦܪܝܫܝܢ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܘܐܚܪܢܐ̈ . ܢ̇ܛܘܪܐ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܐܝܬܘ
BarBahl:SyrLex ܢܘܟܪܝܐ̈ ܝܬܒܝ̈ ܣܥܝܪ . ܕܝܪܬܗ ܐܢܘܢ ܒܢܝ̈ ܥܣܘ . ܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܗ ܥܡܐ ܗܘ ܕܡܢ ܥܡܡܐ̈ . ܐܝܬ ܒܨ ܕܒܪܝܬܐ ܩܝܢܝܐ̈ . ܐܝܬܝܗܘܢ
BarBahl:SyrLex ܐܟܙܢܐ ܕܐܪܝܣܛܐܛܠܝܣ ܠܬܐܘܪܝܐ ܕܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܡܬܝܠܕܢ̈ ܡ̇ܢ ܡܗܛܐܘܪܣܝܣ ܀ ܡܗܛܗܐܘܪܘܠܘܓܝܐ ܐ̇ܡܪ ܚܘܢܝܢ . ܐܢܫܝܢ̈
BarBahl:SyrLex ܐܡ̇ܪܝܢ ܕܡܢ ܫܡ ܓܒܪܐ ܐܫܬܡܗ . ܐܚܪܢܐ̈ ܕܝܢ ܡܢ ܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܕܗܘ ܟܒܘܫܐ ܕܠܘܬܢ ܒܛܪܝܗܢ ܝܐܠܐ . ܐܝܟ ܦܘ . ܐܢܫܝܢ̈
BarBahl:SyrLex ܐܝܬܝܗܘܢ ܘܡܬܩܪܝܢ ܗܘܠܢܝܐ̈ ܘܟܝܢܐܝܬ . ܘܡܢܗܘܢ ܡ̇ܢ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܗ ܡܢܗܘܢ ܗܟܝܠ ܕܐܕܫܐ̈ ܕܓܢܣܐ̈ ܒܗܘܠܐ̈
BarBahl:SyrLex ܩܘܫܩܐ ܥ̇ܒܕ ܀ ܐܘܟܣܘܩܪܐܛܘܢ ܐܝܟ ܣܪܓ خلّ وماء ܀ ܡ̇ܢ اقول المُزّ الحامض ܀ ܐܘܟܝܬ ܗ̇ܘ ܕܣܝܡ ܐܣܪܐ ܒܙܒܢ
BarBahl:SyrLex ܡܢ ܨܚܚܐ̈ ܐ̇ܡܪ ܕܕܝܩܘܕܐ ܐܟܝܛܪܐ ܗܘ ܀ ܕܝܩܘܕܣܦܘܛܘܣ ܡ̇ܢ السعال ܕܗܘ ܩܘܕܝܘܢ ܓܝܪ ܝܘ ܐܣܝܘܬܐ ܕܫܥܠܐ شراب . ܒܚܕ
BarBahl:SyrLex ܨ ܠܡ ܀ ܕܚܘܩܝܐ دحض زهق زجر . ܙܟܪܝܐ ܕܚܩܗ رَفضهُ ܡ̇ܢ له فرد بيضه الخدمير ܀ ܕܚܕܐ ܗ̇ܝ ܕܒܚܟܡܬܐ ܕܟܫܐ ܒܚܕܐ
BarBahl:SyrLex ܡܪܬܝܢ ܘܡܟܣܝܢ ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܢ ܚܡܬܐ ܢ̇ܣܒܝܢ ܚܐܦܐ ܠܡܚܛܐ ܡ̇ܢ . ܚܕ ܡܬܐܡܪ ܛܪܘܓܘܕܝܐ ܘܐܚܪܢܐ ܩܘܡܘܕܝܣܗ . ܒܛܪܐܓܘܕܝܐ
BarBahl:SyrLex ܚܘܪܐ ܗ̇ܘܐ . ܒܛܗܪܐ ܕܝܢ ܐܪܓܘܢܝܐ . ܘܒܪܡܫܐ ܣܘܡܩܐ ܀ ܡ̇ܢ ܠܕܩܢܥܐ . ܘܗܒܒܗ ܡܫܬܚܠܦ ܟܠ ܝܘܡܐ ܬܠܬ ܙܒܢܝܢ̈ . ܒܨܦܪܐ