simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
AbbaIs:Ascet ܕܕܠܐ ܫܠܘܐ ܟܢܫܐ ³⁸ܥܒ̇ܕ ܐܢܬ ܇ ³⁹ܘܠܐ ⁴0ܢܫܟܚܘܢ ܫܐܕܐ̈ ܡ̇ܢ ²ܘ X ܚܦܝܛܐܝܬ ܇ ܕܗܟܢܐ X ³ܗܘ̇ܐ ܐܝܬܝܟ ³⁷ܐܡܝܢܐܝܬ ܐܝܟ
AbbaIs:Ascet ܝX X ܚܕܐ | ⁵ܢܥܪܘܩ̣ ܘܠܗ̇ܝ ܕܝܢ ܐܚܪܬܐ ܢܚܒ . 4ܟܘܠ ܡ̇ܢ ܡ̇ܢ ܐܠܐ ܗ̇ܝ ܕܢܕܥ ܠܡܦܪܫ ⁴ܠܬܪܬܝܗܝܢ̈ ܐܘܪܚܬܐ̈ ܇ ܘܡܢ ܗ̇ܝ
AbbaIs:Ascet ܐܝܬܘܗܝ ܕܗ̇ܘ ܒܥܠܕܒܒܐ X ¹ܕܐܠܗܐ ܇ ܚܘܫܒܐ XX ܕܝܢ ܒܝܫܐ ܡ̇ܢ ¹²ܐܟܘܬܢ ¹³ܣܛܪ ܡܢ ܚܛܝܬܐ ܆ ܚܘܝܐ ܕܝܢ ܕܢܚܫܐ ܕܡܘܬܐ
AbbaIs:Ascet ܦ̇ܪܫ ܠܗ ܡܢ ܐܠܗܐ ܘܦܣ̇ܩ ܠܗ ܇ ܘܣ̇ܢܐ X ܢܦܫܗ ܠܡܘܬܐ ܇ ܘܟܠ ܡ̇ܢ ܘܡܥܬܕ ܢܦܫܗ ܠܡܘܬܐ̣ ܘܒܟ̇ܐ ܘܡܬܐܒܠ ܒܟܠ ܫܥ ܆ ܘܚ̇ܙܐ
AbbaIs:Ascet ⁴ܥ̣ܒܕܐ̈ ܬܪܝܢ̈ ܠܓܒܪܐ ܚܕ ܇ ܘܫܕܪ X ܐܢܘܢ ܠܩܪܝܬܐ ܠܡܚܨܕ ܡ̇ܢ ܨܝܕ ܥܡܠܐ̣̈ ܘܠܐ ܢܦܝܫ ¹ܒܙܒܢܐ ² ܕܢܣܝܘܢܐ̈ . ³ܐܝܬ ܗܘܘ
AbbaIs:Ascet ܒܪܢܫܐ ܒܥܡܠܐ ܦܓܪܢܝX ⁶ܠܐ ܥܕܟܝܠ ܕܝܢ ܚܙ̣ܐ ܫܘܒܚܐ ܡ̇ܢ ܥܝܢܐ̈ ܡܚܝܠܬܐ̈ ܐܝܬ ܗܘܐ ⁵ܠܗ̇ ܇ ܗܢܘ X ܕܝܢ ܕܐܝܬܘܗܝ
AbbaIs:Ascet ܠܟܣܦܗ ܕܠܐ ܡܣܒ ܒܐܦܐ̈ ܆ ܘܥܡ ⁶⁵ ܗ̇ܘ XXܕܝܗ̣ܒ ܠܗܐܥܦܐ ܡ̇ܢ ܙܪܥܗ ܆ ܐܠܐ ܒܠܚܘܕ ܥܡ ܗܠܝܢ ܕܝܥܘ ܒܐܪܥܐ ܛܒܬܐ ܚܕܝ . ܝܗ̣ܒ
AbbaIs:Ascet ܆ ܕܒܟܠܗ X ²⁴ܘ X X ²³ܡܢ ܝ ܐܝܬܝXܝ ܒܦܓܪܐ ²² ܝ ܟܕ ܡܬܥܗܕܐ X ܡ̇ܢ XX ܟܕ X ²¹ܕܦܫܐ ܘܕܦܓܪܐ ¹ ²⁰ܥܡܠܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܝ . XX ܡܢ XX
AbbaIs:Ascet ܕܗܘ ܇ ܘܝ̇ܕܥ ܢܬ ܕܠܝܬ ܠܗ ܕܢܬܠ ܠܟ ܆ ܠܐ ܬܐܡܪ Xܢ ܠܗ ܡܕܡ . ܡ̇ܢ XXX XX ܐܢ ܐܫ̣ܐܠܬ ܠܐܚܐ ܕܡܣܟܝܢ ܡܐܢܐ̣ |ܐܘ ܨܒܘܬܐ̣ X ܐܘ
AbbaIs:Ascet ⁸ܒܝܬ ܓܙܐ ܕܚܒܫܘ ܗ̣ܢܘܢ X ܠܗܘܢ̣ ܠܐ ܡܫܟܚ ܐܢܫ ܕܢܚܠܨ ܡ̇ܢ ܇ ܘܕܗ̇ܘ ܕܒܢܘ ܠܗ̣ ܝܗ̇ܒ ⁷ܐܓܪܐ ܛܒܐ ܐܝܬܘܗܝ ܇ ܘܕܡܢ ܗ̇ܘ
AbbaIs:Ascet ܕܩܕܡ ܐܠܗܐ ܐܝܬܝܟ ܐܡܝܢܐܝܬ ܆ ܕܠܐ ¹ܬܣܟܐ ܘܠܐ ܠܡܕܡ X ܡܢ ܡ̇ܢ ܠܡܠܟܘܬܗ ܕܐܠܗܐ 0 ¹ XX O⬩ܐܬܒܩܐ ܒܩܢܘܡܟ ܚܬܝܬܐܝܬ : ܐܝܟ
AbbaIs:Ascet ܕܒ̇ܥܐ ܡܡܠܠ ܗܘ¹⁸ ܟܠ ⁴ܝXXXܐܢܫ ddXXX ܕܢܡXܝ X²X¹ ܡ̇ܢ ܕܘܝܐ ܐܝܬ ¹⁴ܠܢ ¹⁵ ܒܝܬܐ ܕܣܝܡ ܩܕܡ ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܒ̇ܥܐ̣ ܘܟܠ
AbbaIs:Ascet ²⁴ܚܝܠܐ ²⁵ܕܩܢܐ ܐܢܬ̇ ܕܠܐ ܫܠܘܐ ܦܠܘܚ ܒܥ̇ܒܕܐ ܡ̇ܢ ܦܠܘܚ ܚܠܦ ܚܛܗܝܟ̣̈ ܥܕ ²¹ܐܝܬ ܠܟ ܦܓܪܐ . ²²ܕܒܟܠܗ²³
AbbaIs:Ascet ²ܕܗܘ ܇ ³ܗ̇ܝ ⁴ܕܠܐ ܢܬܚܪܐ ܇ ܫܘܥܒܕܐ ܇ ܕܗܘ̇ܐ ܚ̇ܐܪ ܚܘܪܐ ܡ̇ܢ ܐܝܬܘܗܝ ܗܢܐ : ܫܠܝܐ ܇ ܗ̇ܝ X ¹ ܕܠܐ ܢܦܚܡ ܐܢܫ ܢܦܫܗ X ܘܠܐ ܥܡ
AbbaIs:Ascet ܐܪܝܡ̣ܬ ܩܠܟ̣ ܕܒܝܕ ܐܝܙܓܕܝܟ̈ ܚܣ̣ܕܬ ܠܡܪܝܐ ܗܐ ܐ̇ܬܐ ܡ̇ܢ ²ܒܪܬ ³ܐܘܪܫܠܡ . ܠܡ̇ܢ ܚܣ̣ܕܬ ܐܘ ܠܡ̇ܢ ⁴ܡܪܡ̣ܪܬ ܇ ܐܘ ܨܝܕ
AbbaIs:Ascet ܕܫܒ̇ܩ ܒܬܐ̣̈ ܐܘ ܐܚܐ̈ ܐܘ ܐܚܘܬܐ̣̈ ܐܘ ܐܒܐ ܐܘ ܐܡܐ̣ ܐܘ ܡ̇ܢ ܘܬܕܘܢܘܢ ܬܪܥܣܪ̈ ܫܒܛܐ̈ ܕܒܝܬ ܐܝܣܪܐܝܠ . X ܘܟܠ
AbbaIs:Ascet ³ܕܠܐ ܥܒ̇ܕ ܙܕܝܩܘܬܐ̣ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡܢ ܐܠܗܐ ܇ ܘܠܐ ܗ̇ܘ ܕܠܐ ܡ̇ܢ ܚܢܢ ²ܡܢ ܡܘܬܐ ܠܚܝܐ̇̈ ܡܛܠ ܕܡܚܒܝܢܢ ܠܐܚܝܢ̈ . ܘܬܘܒ :
AbbaIs:Ascet ܟܠܗܘܢ ܠܡܫܬܘܬܐ ܆ ܩܥܝܢ XXX ⁴²ܝ X²ܬܘܒ X ⁴⁰ -- XX ܡ̇ܢ ܡܣܒ ܒܐܦܐ̈ ܆ ܘܥܡ ⁶⁵ ܗ̇ܘ XXܕܝܗ̣ܒ ܠܗܐܥܦܐ ܚܕܝ . ܐܬ ܩܪܝܘ
AbbaIs:Ascet ܕܡܗܝܡܢ ܕܒܫܪܪܐ ܥܬܝܕ ¹ܦܓܪܗ ²ܠܡܩܡ ܒܝܘܡܐ ܕܩܝܡܬܐ̣ ܡ̇ܢ ܠܡܠܟܘܬܗ ܩܕܝܫܬܐ̣ ܠܒܝܫܐ̈ ܕܝܢ ܐܪܡܝܘ ܒܓܗܢܐ . XX ܗ̇ܘ
AbbaIs:Ascet ܕܡܫܡܫ ܐܢܬ ܠܨܒܝܢܗ ܕܐܠܗܐ ܇ ܘܐܝܬ ⁹ܠܟ ܐܡܝܢܐܝܬ ܡܠܬܐ ܡ̇ܢ ⁵ܕܐܠܗܐ X ܠܡܡܠܠܘ ⁷ܝܬܝܪ ܡܢ ܗ̇ܝ ܕܬܫܬܘܩ ܆ ܡܠܠ ⁸ܐܝܟ