simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
AbbaIs:Ascet ⁷ܚܕ ⁸ܝܗ̣ܒ ܢܦܫܗ ܠܡܦܠܚX ܟܕ ܐܡ̇ܪ : ܕܥܒ̇ܕ ܐܢܐ ܗܠܝܢ ܡ̇ܢ : ܗ̇ܝ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ ܝXX 1ܨܒܘܬܐ ܕܠܐ ܡܨܝܐ | . ⁸ܘܗ̇ܘ
AbbaIs:Ascet ¹⁵ܟܕ ܠܐ ܦ̇ܠܚ ܒܙܒܢ ܕܝܢ ܟܕ ܕܡ̇ܟ . ¹⁸ܟܕ ܕܝܢ ܦܓܥܘ ܡ̇ܢ ܗܢܐ ܟܠܗ ¹³ܥܒ̇ܕܐ ܠܡܥܒܕ ܇ ܘܐܬܗܦܟ ܠܢܝܚܐ̣ ¹⁴ܒܙܒܢ
AbbaIs:Ascet ܬܫܬܘܩ̣ ܐܝܟ ܟܝܢܗ ܐܝܬܝܗ̇ ܕܝܫܘܥ ܇ ² ܐܢ ܕܝܢ ³ܬܐܡܪ : ܡܢܐ ܡ̇ܢ ¹ܐܢܫ ܢܪܫܝܟ : ܕܡܛܠ ܡܢܐ ܥܒ̣ܕܬ ܨܒܘ ܐܘ XX ܠܐ ܥܒ̣ܕܬ ܆ ܐܢ
AbbaIs:Ascet ܥܒ̇ܕܐܢܬ ܒܡܟܝܟܘܬܐ̣̇ XXܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܫ̇ܘܐ ܐܢܬ̣ ܡ̇ܢ ܠܒܪ ܡܢ ܟܝܢܐ ܐܝܬܝܗ̇ . ⁶ XX ܟܕ ܥܒ̇ܕܐܢܬ ܦܘܠܚܢܟ : ¹ܐܢ
AbbaIs:Ascet ܕܠܐ ܫ̇ܘܐ ܐܢܬ̣ ܡܩܒܠܐ̈ ²ܐܢܘܢ ܠܐܠܗܐ ܇ |ܐܢ ܝX ܕܝܢ ܢܣ̣ܩ ܡ̇ܢ ܦܘܠܚܢܟ : ¹ܐܢ ܡ̇ܢ ܥܒ̇ܕܐܢܬ ܒܡܟܝܟܘܬܐ̣̇ XXܐܝܟ
AbbaIs:Ascet ܟܝܒܐ ܠܗ ܥܝܢܗ̣ ܠܗܘ ܕܝܢ ܐܝܕܗ̣ ²ܠܗ̇ܘ ܕܝܢ ܣܪܘܓܐ ³ܐܝܬ ܡ̇ܢ ⁹ܕܝ̇ܢܐ . XX ܟܠܢ ܐܝ̣ܟ ܕܒܒܝܬ ܐܣܝܐ ¹ܐܝܬܝܢ : ܘܠܗ̇ܘ
AbbaIs:Ascet ¹² ܕ ܩܪܝܒܝܢ ܠܗܠܝܢ ¹³ܕܒܒܣܪ ܇ |ܕܡܦܝܣܝܢ ¹⁴ܠܠܒܟ ܡ̇ܢ ܕܢܛܪ ܦܘܩܕܢܐ̈ ܇ ܘܡܝ̇ܬܝܢ ܠܟ ܠܥܘܗܕܢܐ ܕܐܢܫܝܟ̈ ¹¹ܐܝܟ
AbbaIs:Ascet ܕܙܟ̣ܝܬ ܠܟܘܠ ܩܪܒܐ ܒܙܒܢܗ . X ܪܒܐ ܕܝܢ ܘܡܝܬܪܐ̣ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܇ ܥܕܡܐ ܕܬܬܡܛܐ ܠܢܝܚܐ ܕܠܐ XX ܚܫܘܫܘܬܐ̣ ܘܬܬܚܪܪ ܐܝܟ
AbbaIs:Ascet ܕܡܢ ܣܡܠܐ ܡܫܬܓܫ ܗܘܐ̣ ܕܐܝܕܥ ܕܐܬܒܛܠܬ ³ܠܗ̇ ܪܚܡܘܬܗ ܡ̇ܢ ܐܙܕܩܦܘ ²ܬܪܝܗܘܢ̣̈ ܗ̣ܘ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܡܨܥܬܗܘܢ . ܘܗ̇ܘ
AbbaIs:Ascet ܕܠܘ ¹³ܡܫܡܠܐܝܬ ܟ̇ܦܪ ܒܥܠܡܐ . XX ܘܐܡ̣ܪ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܡ̇ܢ ¹0ܠܗ . ܣܒ̇ܠ X ܕܝܢ ¹¹ܫܘܪܥܬܐ ¹²ܗܕܐ ܕܬܪܥܝܬܐ̣ ܟܠ