simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarEbr:Ethic ܙܥܘܪܐ . ܡܐ ܕܐܫܬܡܛ . ܠܢܗܪܐ ¹⁸⁴ܟ̇ܠܗX ¹⁸ܢ̇ܓܕ ܠܐܦܝ̈ ܡ̇ܢ 0 ܘܠܐ ܥܐܦܐ ܐܦܣܝܢܬܝܘܢ ¹⁸²ܡܢ ܚܠܝܘܬܗ . ¹⁸³ܘܩܘܦܣܐ
SevAnt:Epist ܩ̇̇ܝܢܢ ܠܐܢܫ ܇ ܐܝܬܐ ܠܡܐܡܪ X X XX ܠܦܘܠܘܣ ܐܘ ܠܦܛܪܘܣ ܇ ܡ̇ܢ ܇ ܡܫ̣ܥܒܕ ܘܡ̇ܫܬܥܒܕ ܠܟܝܢܐ ܐܢܫܝܐ . ܘܬܘܒ̣ ܟܝܢܐ
Ps-Zach:EccHist ܒܟܝܢܗ ܐܠܗ ܐ̣ ܠܐ ܡܬܢܟܐ ܗܘܐ ܂ ܐܘ ܡܫܥܒܕ ܗܘܐ ܠܚܫܐ 1ܠܓܡܪ ܡ̇ܢ ܘܡܟܢ ܒܒܣܪܐ ܘܒܢܦܫܐ ܂ ܘܒܝܠܕܐ ܘܒܚܫܐ ܘܒܨܠܝܒܐ ܂ ܟܕ ܗ̣ܘ
BarEbr:CandSanc ܗܟܝܠ ܡܘܕܐ ܐܢܐ ܕܐܝܬܝ . ܒܪܢܫܐ ܚܝܘܬܐ ܚܠܦܢܝܬܐ . ܘܡܢ ܡ̇ܢ . ܩܕܝܫܐ ܓܪܝܓܘܪܝܘܣ ܬܐܘܠܘܓܘܣ ܒܡܐܡܪܐ ܢܘܗܪܐ̈ . ܐܢܐ
Tim1:Epist ܠܐ ܙ̇ܕܩ ܕܢ̣ܣܒ ܃ ܒܬܪ ܡܘܬܗ̇ ܕܝܢ ܙ̇ܕܩ ܕܢܣܒ ܂ ܩܕܡܝܬ ܡ̇ܢ ܡ̇ܢ ܕܒܚܝܝܗ̇̈ ܕܒܫܘܠܡ ܦܬܓܡܐ ܐܬܬܘܣܦܬ ܇ ܐܟܡܐ ܕܒܚܝܝܗ̇̈
MiaphysiteDocs ܕܠܓܡܪ ܝܘܠܦܢܐ̈ ܕܢܘܟܪܝܝܢ̈ ܠܡܠܦܢܘܬܐ ܫܠܝܚܝܬܐ ܡ̇ܢ ܗ̇ܘ ܟܪܛܝܣܐ ܐܬܬܨܚ ܃ ܐܝܟ ܕܐܫܬܘܦ ܪܢ̈ ܘܠܐ ܡܢ ܡܬܘܡ ܃ ܐܝܟ
JnRufus:Pleroph ܩܘܪܒܢܐ ܕܬܪܝܝ̈ ܟ-ܝܢܐ̈ . ܘܗܟܢܐ ܟܬܪܬ ܐܪܬܐܕܘܟܣܬܐ ܡ̇ܢ ܐܬܩ̇ܪܒ . ܘܟܕ ܗܟܢܐ ܐܬܛܦܝܣܬ . ܫܒܚܬ ܠܐܠܗܐ . ܘܐܪܚܩܬ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܗܕܐ ܠܐ ܡܨܐ ܐܢܐ ܕܐܥܒܪ ܂ ܂ ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ̣ ܕܣܦܩܢ̈ ܐܝܢ̈ ܡ̇ܢ ܂ XX X - ܠܢܐܪܘXܐXܘܢ ܂ XX X - Xܢܝܢ ܂ XX ܕܝܢ̣ ܐܝܟ
IšoAdiab:Epist ܐܝܟ ܩܢܘܢܐ ܐܣܠܝܬ ܂ ܐܢܫܝܢ̈ ܕܝܢ ܐܝܟ ܡܫܒܚܢܐ̈ ܒܝܫܐ̈ ܃ ܡ̇ܢ ܕܟܬܝܒܢ̈ ܂ ܕܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܗܝ̇ ܐܝܬܝܗ̇ ܃ ܐܝܕܐ ܕܐܒܗܘܬܟ
PhiloxMab:epMonksSen ܕܗܪܛܝܩܘ̈ ܚܬܝܬܐ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ : ܘܐܚܝܕܝܢ ܡܠܝܐܝܬ ܡ̇ܢ ܓܒܝܢ̈ ܐܬ̇ܦܠܓܘ ܗܫܐ . ܕܗ̇ܢܘX ܕܐܬܘ ܡܢ ܪܗܘܡܐ ܆ ܐܝܟ
SevAnt:LuqGramm ܟܝܢܐ̈ ܕܡܪܝܐ ܩܕܡ ܚܕܝܘܬܐ ܐܝܟ ܕܒܫܘܥܝܬܐ ܐܡ̇ܪܝܢ ܃ ܚܕ ܡ̇ܢ ܕܡ̣ܘܬܐ ܕܥ̣ܒܕܐ ܕܡܢ̣ܢ ܕܚ̇ܩܐ ܂ ܘܠܐܝܠܝܢ ܕܬܪܝܢ̈
SevAnt:CathHom ܟܕ ܐܡ̇ܪ . ܐܢܬܘܢ ܕܝܢ̇ ܐܡ̇ܪܝܢ ܐܢܬܘܢ : ܒܙܒܢ ܕܝܢ ܬܘܒ̇ ܡ̇ܢ ܘܠܬܚܬ : ܠܘܬܗܘܢ X ܡ̇ܬܚ ܠܗ̇ ܠܡܠܬܐ ܕܩܛܐܓܪܢܘܬܐ : ܒܙܒܢ
MiaphysiteDocs ܒܟܝܢܐ ܠܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܃ ܐܚܪܢܐ ܕܝܢ ܒܛܝܒܘܬܐ ܠܒܪܢܫܐ ܕܡܢ ܡ̇ܢ ܒܬܪ̈ ܢ ܟܝܢܝܢ̈ ܂ ܬܘܒ ܕܝܢ ܟܕ ܡܥܠܝܢ ܒܡܡܠܠܗܘܢ ܃ ܒܪܐ ܚܕ
SevAnt:CathHom ܓܝܪ ܐܝܬ ܠܗ ܢܨܝܘܬܐ . ܛܒ . ܡ̇ܠܒܫ ܕܝܢ . ܘܠܐ̣ ܣܟ . ܥܡ̣ܪܐ ܡ̇ܢ ܬܘܝܬܐ ܇ ܕܡܫܟܚܐ ܕܡܫܡܠܝܐܝܬ ܬܚ̇ܘܘܗܝ ܠܨܠܡܐ . ܠܬܠܓܐ
IšoMerv:ComOT ܘܡܛܠ ܡ̇ܢ . ܒܒܠܝܐ̈ ܕܝܢ ܡܛܠ ܕܟܠܕܝܐܐܢܘܢ̈ ܆ ܘܠܢܗܝܪܐ̈ ܡ̇ܢ . ܗܦܘܟܝܗ XX ܓܝܪ ܕܫܡܫܐ ܕܠܐ ܒܥܝܕ ܠܟܠܢܫ ܐܙܝܥ ܕܥܠ
DionAr:MystWritings ܒܦܣܝܩܬܐ̈ ܘܒܙܥܘܪܝܬܐ̈ : ܒܫܪܒܐ̈ ܕܝܢ ܐܚܪܢܐ̈ XX ܡ̇ܢ ܕܥܠ ܐܠܗܐ . ܀ ܡܛܠ ܗܟܝܠ ܕܗܠܝܢ ܗܟܢܐ ܐܬܐܡܪ ܡܢܢ : ܬܢܢ
Cyr:ComLuke ܓܝܪ ܠܐܠܗܐ ܝ ܡܠܬܐ̣ ܂ ܗܠܝܢ ܕܝܠܢ ܇ ܐܘ ܟܝܬ ܗܠܝܢ ܐܢܫܝܬܐ̈ ܡ̇ܢ ܐܝܬܘܗܝ ܐܬܡܣܟܢ ܇ ܕܚܢܢ ܒܡܣܟܢܘܬܗ ܢܥܬܪ ܂ ܡܣܟܢܘܬܐ
SevAnt:LuqJul ܕܠܐ ܫܘܝܢ ܠܐܠܗܘܬܐ ܠܐ ܡܟܬܡܬܐ ܕܚܩ . ܘܟܕ ܗܟܢܐ ܐܣܬܟܠ ܥܡ ܡ̇ܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܚܒܠܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܝܠܕܐ ܕܒܝܫܘܬܐ . ܗܠܝܢ ܐܝܟ
BarEbr:CandSanc ܗܢܐ ܪܥܝܢܐ ܚ̣̇ܬܝܬ . ܠܦܘܬ ܟܬܒܐ ܕܝܢ ܗ̇ܘ . ܘܕܥܠ ܟܬܒܐ ܡ̇ܢ ܙܦܠܢܝܐ ܙܦܠܢX ¹ܡܠܬܐ ܗܝ ܕܛܘܟܣܐ ܒܠܚܘܕ . ܘܠ ܚܘܫܒܐ
IšoMerv:ComOT ܕܕܚܠܘ ܡܢ ܐܠܗܐ ܒܪܘddܗ̇ . ܗܟܢܐ ܕܝܢ ܠܩܘܠܣܐ ܫܘܝܢ ܗܘܘ ܇ ܡ̇ܢ ܕܝܣܪܠܝܐ̈ . [19]ܗ̇ܝ ܕܕܚܠܘ ܒܐܪܘܢܗ ܕܡܪܝܐ ܆ ܠܘ ܐܝܟ