simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:Epist : ܠܘ ܠܕܝܠܝܬܐ ܡ̇ܢ ܕܡܘܫܐ ܥܠ ܡܪܢ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܂ ܢ ܘܬܘܒ ܡ̇ܢ ܕܠܟܘܢ ܡܩܒܠ ܠܝ
JnEph:ActsEastSaints ܐܡ̣ܪ . ܐܢܐ ܡ̇ܢ ܐܘ ܪܡ̇ܐ ܕܘܫܐ
SevAnt:LuqJul : ܗ̇ܝ ܕܡܠܦܢܐ ܡ̇ܢ ܐܡ̇ܪ ܕܠܘ ܕܠܐ
Tim1:Epist ܆ ܘܡ̣ܢ ܙܒܢܝܢ̈ ܡ̇ܢ ܕܝܠܢ ܘܡ̣ܢ ܝ-X
MiaphysiteDocs ܡܬܘܡ ܃ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܓܡܪ ܝܘܠܦܢܐ̈ ܕܢܘܟܪܝܝܢ̈
SevAnt:madHym ܚܢܢ ܆ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܢ̣ܦܕ ܘܢ̇ܝ̣Xܝ
Ps-Zach:EccHist ܂ ܐܢܐ ܓܝܪ ܡ̇ܢ ܕܡܚܝܠܐ ܐܝܬܝ ܂
IšoAdiab:Epist ܃ ܐܝܕܐ ܕܐܒܗܘܬܟ ܡ̇ܢ ܐܝܟ ܩܢܘܢܐ ܐܣܠܝܬ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܒܝܢܬܗܝܢ : ܦܪܘܫܘܬܐ ܡ̇ܢ ܐܝܬܝܗ̇ ܢܘܗܪܐ ܡܕܡ
BarṢal:ComGosp ܡܚ̣ܝܠܐ ܂ ܩܕܡܝܐ ܡ̇ܢ ܓܙܪ ܕܝ̣ܢܐ ܕܡ̇ܘܬܐ
SevAnt:CathHom ܡܪܝܪܐ̈ ܡܬܥ̇ܕܠܝܢ ܗܘܘ ܡ̇ܢ : ܠܐ ܡ̣ܟXܝܢ
MiaphysiteDocs ܃ ܒܪܐ ܚܕ ܡ̇ܢ ܒܟܝܢܐ ܠܐܠܗܐ ܡܠܬܐ
BarEbr:CandSanc ܦܘܫܩܐ . ܥܕܢ ܡ̇ܢ ⁴⁴ܗܘ ܪܘܒܥܗ̇ ܕܐܪܥܐ
Elia:epLeonḤar ܕܝܕܥܬܐ . ܘܣܘܢܕܘܣ ܡ̇ܢ ܕܡܬܝܕܥ ܒܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈
Tim1:Epist ܗܪܟܐ ܃ ܠܡܠܬܐ ܡ̇ܢ ܫ̇ܘܝܘܬ ܟܝܢܐ ܕܥܡ
AntiTriThWrit ܝܛ-ܐ ܕܡܚܪܡܝܢܢ ܝܟܠ ܡ̇ܢ ܕܐܡ̇ܪ ܐܘܣܝܣ̈ ܒܚܕ
ChalcedWrit . ܐܠܐ ܐܢ ܡ̇ܢ ܬܪܝܢܐܝܬ ܐܬܬܟܝܢܘ ܆
BarEbr:CandSanc ܗܝXX ܐܠܐ ܒܕܐܒܐ ܡ̇ܢ ܥܠܬܗ ܗ̇ܝ ܕܢ̇ܥܕܐ
SevAnt:LuqJul ܗܟܢܐ . ܐܡܬܝ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܕܡܛܠ ܚܕ