simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarEbr:Ethic . ¹̈⁰ ܘܐܢܫܝܢ ܡ̇ܢ ܠܥܪܘܩܝܐ ܕܡܢ ܟܦܢܐ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܡܪܢ ܂ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܟܠܗܘܢ ܒܐܝܕܘܗܝ̈ ܩܝ̇ܡܝܢ
MiaphysiteDocs ܐܚܪܬܐ̣ ܂ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܢܟܘܪܝܬܐ̈ ܘܐܟܣܢܝܬܐ̈ ܡܬܪܥܝܢ
SevAnt:CathHom ܠܗܐ ܇ ܒܝܕ ܡ̇ܢ ܐܫܥܝܐ ܢܒܝܐ ܟܕ
SevAnt:Epist ܆ ܐܠܐ ܡܢܗܘܢ ܡ̇ܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܕܟܝܝ̈
SevAnt:LuqJul ܀ ܥܠ ܗܪܘܕܣ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܗ̇ܘ ܕܡܫܬܡܗ
JacSer:turgFestHom ܐܢܐ ܐܠܐ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܡܬܦܩܕ ܘܡܫܬܡܥ ⁴ܕܢܚܘܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܐܠܗܐ ܇ ¹ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܝܘܠܦܢܐ ܕܥܠ ܗܕܐ
SevAnt:CathHom ܕܩܛܐܓܪܢܘܬܐ : ܒܙܒܢ ܡ̇ܢ ܟܕ ܐܡ̇ܪ .
Tim1:Epist ܕܝܢ |X203|ܗܢܐ ܢܬܠܒܟ ܡ̇ܢ ܡ̣ܢ ܡܪܐ ܚܘܒܐ
ActsMiaphysites ܕܥܠܡܐ̣ ܕܢܫ̣ܦܪ ܠܗܘ̇ ܡ̇ܢ ܕܓܒܝܗܝ ܂ ܘܬܘܒ
Ath:ExposPs . ܐܝܟܢܐ ܕܗ̣ܢܘܢ ܡ̇ܢ ܢܠܒܫܘܢ ܒܗܬܬ ܘܢܬܡܠܘܢ
SevAnt:CathHom ܚ̇ܐܫ . ܘܠܐܣܘܬܐ̈ ܡ̇ܢ ܬܫܟܚ ܕܦܘܣܝܘܠܘܓܝܣܐX ܥ̇ܒܕܝܢ
Tim1:Epist ܡ̇ܢ : XXܩXX ܡ̇ܢ ܒܗ̇ ⁸ ܠܒܪܢܫܐ
Tim1:Epist ܠܡ ܐܡ̇ܪ ܡܠܬܐ ܡ̇ܢ ܐܠܗܐ : ܗ̇ܘ
AntiTriThWrit ܐܢܬ ܆ ܩܕܡܐܝܬ ܡ̇ܢ ܐܡܬܝ ܫܡ̣ܥܬ ܡܢ
Tim1:Epist ܢܢ ܃ ܒܙܒܢ ܡ̇ܢ ܒܬܐ̈ ܕܒܢܝܢܫܐ̈ ܃
IšoAdiab:Epist ܡܬܩ̇ܒܠܝܢ ܂ ܘܠܘܩܕܡ ܡ̇ܢ ܟܕ ܣܓܝ ܟܐܡܬ
Ath:ExposPs ܠܢ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܕܠܐ ܫܘܠܡܐ ܚܛܝܢܢ
BarṢal:ComGosp ܣܩܘܒܠܝܐ ܂ ܕܗܘ̇ ܡ̇ܢ ܛܘܪܐ ܝ ܡܬ̇ܩܪܐ