simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:Epist ܡ̇ܢ : XXܩXX ܡ̇ܢ ܒܗ̇ ⁸ ܠܒܪܢܫܐ
BarBahl:SyrLex الاستنتاج . ܣܘܠܠܘܓܝܣܡܘܣ ܡ̇ܢ ܗܟܝܠ ܐܝܬܘ ܡܐܡܪܐ
BarBahl:SyrLex ܕܪܒܢ . ܫܛܝܐ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܐܝܬܘ ܗ̇ܘ
BarBahl:SyrLex ܡܫܚܠܦܝܢ ܫܡܝ̈ ܦܘܡܐ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܐܝܬܘ ܐܬܪܐ
BarKepha:ComMyron ܕܡܘܪܘܢ ܠܘܬ ܝܘܢܝܐ̈ ܡ̇ܢ ܫܘܕܥ ܒܣܝܡܘܬ ܪܝܚܐ
BarKepha:ComMyron ܥܠܬܐ̈ . ܚܕܐ ܡ̇ܢ ܕܡܫܘܕܥ ܒܗܕܐ ܠܐܠܗܘܬܗ
SevAnt&SergStyl:Corres ܡܕܡ ܕܒܪܢܫܐ ܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܚܠܦ ܡܪܫܘܬܐ̈ ܐܡ̇ܪ
SevAnt&SergStyl:Corres ܟܬܒܐ̈ ܐܠܗܝܐ̈ ܕܬܪܝܢܘܬܐ ܡ̇ܢ ܡܢ ܠܚܘܕܝܘܬܐ ܡܥܠܝܢ
SevAnt&SergStyl:Corres ܗܘܝ̈ ܗܟܝܠ ܕܝܠܝܬܐ̈ ܡ̇ܢ ܕܡܠܬܐ ܗܠܝܢ ܕܐܢܫܘܬܐ
SynOr ܫܘܝܐܝܬ . ܕܟܠ ܡ̇ܢ ܕܢܡܪܚ ܘܢܥܒܪ ܥܠ