simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
MiaphysiteDocs ܠܥܠ ܡܢ ܡܢܝܢܐ ܢܗܘ̣ܘܢ ܠܐ ܡܬܕܪܟܢܐ̈ ܃ ܐܝܟܢܐ ܕܢܟܦܘܬܐ ܝ ܡ̇ܢ ܡܛܠ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܐܡ̇ܪ ܂ ܂ ܐܠܐ ܐܘ ܚܟܝܡܐ̈ ܝܬܝܪܐܝܬ
Tim1:Epist ܐ ܟ ܟܠܢܫ ܆ ܐܝܟܢܐ ܡܕܝܢ ܥܒܕܐ ܢܬܐܡܪ ܂ ܟܕ ܠܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܡ̇ܢ ܒܝ̇ܬܐ ܐܬܥܒܕܕܘ ܃ ܐܘ ܡ̣ܢ ܫܘܪܝܐ ܕܗܘܘ ܒܓܘ ܡܪܒܥܐ ܂ ܘܐܢ
Tim1:Epist ܓܝܪ ܘܠܐ ܡܬܘܡ ܗܘܐ̈ ܥܒ̣ܕܐ ܘܡܫܥܒXܐ . ܚܕ ܓܝܪ ܨܒܝܢܐ ܡ̇ܢ ܫܘܚܠܦܐ ܘܠܐ ܕܠܐ ܫܘܓܢܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܒܟܝܢܗ . 4 , 46ܩܢܘܡܗ
SophrJer:epArcadCyp ܕܥܕܟܝܠ ܒܒܣܪܐ ܒܕܡܐ ܐܝܬܘܗܝ ܆ ܗ̇ܘ ܐܐܪܝܐ ܐܠܝܐ ܆ ܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܠܕܘܒܪܐ ܠܐ XXXXX ܪܚܩܢܐܝܬ ܡܫ̇ܡܠܐ ܗܘܐ ܘܓ̇ܡܪ ܆ ܐܝܟ
Tim1:Epist ܒܒܣܪ ܒܪ ܐܕܡ Xܙܝܬܘܗܝ ܃ ܐܕܡ ܕܝܢ ܥܒܕܐ ܐ·ܬܘܗܝ ܂ ܐܝܟ ܕܐܬ ܡ̇ܢ ܡ̣ܢ ܐܠܗܐ ܐܘ ܥܒܕܐ ܂ ܘܐܢ ܡ̇ܢ ܥܒܕܐ ܝ Xܬܒܪܝ ܃ ܡܛܠ ܕܡܫܝܚܐ
BarEbr:CandSanc X ܕܫ̇ܡܥ ܡܠܬܝ ⁴⁸ܘܡܗ̇ܝܡܢ ܠܡ̇ܢ X X X 313 ܫܕܪܢܝ . ܐܝܬ ܠܗ ܡ̇ܢ ܢܐܒܕ ܐܠܐ ܘܘܢ ܠܗ ܚܝܐ̈ ܕܠܥܠܡ ܀ ܣܗܕܘܬܐ ܕܬܠܬ . ܒܗ ܟܕ ܒܗ .
SevAnt:CathHom ¹ܗ̇ܝ ܕܥܕܐ : ܡܢ ܐܠܗܐ̈ ܕܢ ܕܓܠܐ̈ ܐܪ̣ܚܩ ܐܢܘܢ : ܡ̇ܢ ܕܡܢ ܥ̣ܒܝܘܬܐ ܚܢܦܝܬܐ ܐܬܝܝܢ ܗܘܘ : XXXXXX ܘܫ̣ܒܩ ܠܗܘܢ
AnṭTagr:FifBookRhet ܓܝܪ ܠܘܬ ܫܡܗܐ̈ ܝܬܝܪ X ܡܛܝܒܐ . ܒܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܕܝܢ ܥܛܠܐ . ܡ̇ܢ ܣܡܟܬ . ܟܠܗܝܢ ܕܝܢ ܝܬܝܪ ܢܩܝܢ̈ ܠܫܘܠܡܐ ܐ̇ܘ̇ ܗܕܐ . ܗܕܐ
SevAnt:CathHom . ܡܟ̣ܬܡ ܗܘܐ ܦܓܪܗ ܆ ܡܬܟ̇ܫܦ ܗܘܐ ܕܝܢ ܡܛܠ ܕܘܟܝܐ ܝ ܝXXXX ܡ̇ܢ ܕܫܡܗ ܢܥܡܢ ܆ ܠܘܬ ܐܠܝܫܥ ܢܒܝܐ ܐܬ̣ܐ ܗܘܐ . ܕܒܓܪܒܐ
BarKoni:Schol ܕܪܘܚܢܐ̈ ܣܒ̣ܪX ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܐܠܐ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܂ 20ܘܒܕܓܘܢ ܡ̇ܢ ܗ̇ܘ ܕܡܬܐܟܠܐ ܂ 7ܐܝܟ ܕܟܕܝX ܐܫܝܓ ܪܓܠܝܗܘܢ̈ ܠܘ ܐܝܟ
SevAnt:CathHom ܓܝܪ ܡܩ̇ܘܝܐ ܗܘܬ ܒܦ̣ܢܝܬܐ ܗ̇ܝ ܬܝܡܢܝܬܐ ܆ ܬܚܙܘܗܝ ܠܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܘܒܦ̣ܢܝܬܐ ܗ̇ܝ ܛܗܪܝܬܐ ܇ ܬܐܪܓ Xܗ̇ܘ ܕܠܐ ܡܬ . ܚܙܐ . ܐܢ
SevAnt:LuqGramm ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܪܐ ܆ ܘܚܘܒܬܐ ܕܐܠܨܐ ܦ̇ܪܥܝܢ ܠܗ ܒܬܫܒܚܬܐ̈ ܂ ܡ̇ܢ ܕܥܒ̣ܕܐ̈ ܆ ܡܝܩܪܝܢ ܠܥܒܘܕܐ ܕܟܠ ܘܐܠܗܐ ܘܦܪܘܩܐ ܐܝܟ
SevAnt:LuqJul : ܓܝܪ : ܥܣܩܐ : ܗܘܬ : ܠܐܠܗܐ : ܡܠܬܐ ܗ̇ܘ ܕܟܠ ܡܨܐ ܕܢܦܪܩ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܡܬܘܡ ܒܗܬܘ . ܠܐ : ܫܡ̇ܥ : ܐܢܬ : ܠܗ : ܠܚܟܝܡܐ : X X X ܠܐ :
Tim1:DisputCalMahdi ܕܠܐ ܠܘ ܕܠܐ ܪܘܟܒܐ ܗܘ̣ : ܗܘ̇ 4ܕܝܢ ܕܠܘ ܠܐ ܡܪܟܒܐ ܗܘ̣ ܘܐܦ ܡ̇ܢ ܗܘ̣ . 2ܡܕܝܢ ܘܡܚܡܕ ܕܠܐ ܪܘܟܒܐ ܗܘ̣ . 7 , 30ܐܢ ܕܝܢ 3ܡܚܡܕ
BarKepha:ComMyron ܘܓܪܒܝܐ . ܠܐܠܗܘܬܗ ܡܛܦܣܢ̈ . ܡܥܪܒܐ ܕܝܢ ܘܬܝܡܢܐ ܡ̇ܢ ܪܡܐ ܘܡܥܠܝܐ ܘܬܝܡܢܝܬܐ ܕܝܢ ܡܬܬܚܬܝܐ ܘܥܡܝܩܐ . ܡܕܢܚܐ
SevAnt:LuqGramm ܢܗܘܘܢ ܐܝܬ ܗܘܢ ܬܪܝܢ̈ ܃ ܒܝܪ ܬܪܝܗܘܢ̈ XX ܕܝܢ ܗ̇ܝ ܚܕܐ ܡ̇ܢ ܚܢܢ ܕܐ ܬܝܗܘܢ ܇ ܐܝܟܢܐ ܕܗ̇ܢܘܢ ܬܪܝܢ̈ ܇ ܠܐ ܬܘܒ
SevAnt:Epist ܐܝܟ ܕܒܫܪܪܐ ܚܝܠܐ ܕܬܚܘܝܬܐ̈ ܆ ܘܣܓ̇ܝ ܡ̣ܒܥܕ ܡܢ ܫܪܪܐ . ܡ̇ܢ ܆ ܬܚܘܝܬܐ ܗ̇ܝ ܕܡܢ ܐܒܗܝܢ̈ ܠܘܬܢ ܐܬܡ̣̇ܛܝܬ . ܘܒܨܝܪ ܗܘ
Cyr:ComLuke ܗܟܝܠ ܟܒܪ ܐܢܫܝܢ̈ ܘܟܐܡܬ ܐܦ ܐܡܪܝܢ̣ ܂ ܕܕܠܐ ܠܚ̇ܡܐ ܡ̇ܢ ܐܡܪܝܢ̣ ܂ ܠܚܡܐ ܕܣܘܢܩܢܢ ܗܒ ܠܢ ܟܘܠ ܝܘܡ ܂ ܡܣ̣ܒܪܝܢ
Tim1:Epist ܕܒܪܘܬܐ ܘܠܐ ܒܙܠܝܩܐ̈ ܡܦܪܓܐ̈ ܕܦܐܝܘܬ ܐܠܗܘܬܐ ܐܬܚܙܝ . ܡ̇ܢ ܇ ܡ̣ܢ ܐܝܕܝ̈ ܣܛܢܐ ܘܚܛܝܬܐ ܘܡܘܬܐ . ܠܐ ܗܘ̣ܐ ܒܚܐܪܘܬܐ
SevAnt:Epist ܕܨܡܚܐ̣ ܗ̇ܝ ܕܒܪ ܡܬܘܡܝܘܬܐ ܘܡܢ ²ܟܠ ܟܘܢܝܐ ܆ ܣܘܟܠܐ̈ ܡ̇ܢ ܡܫܟܚܝܢܢ . ܡܢ ܒܐܘܣܝܐ ܝܠ̇ܕ ܡܢ ܟܠܩܪܘܣ . ܗܟܢܐ ¹ܗ̇ܝ